"anmärkningsvärd" - Engelsk översättning

SV

"anmärkningsvärd" på engelska

SV anmärkningsvärd
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

anmärkningsvärd (även: slående, imponerande, effektfull, frapperande)
Det tycker jag är en anmärkningsvärd siffra.
I think that is a striking figure.
Det fanns anmärkningsvärda skillnader i sättet att besvara såväl de skriftliga som de muntliga frågorna.
There were some striking differences in the way both the written and the oral questions were answered.
I dag har vi äran att hälsa Guy Verhofstadt, författaren till en kort men anmärkningsvärd bok – ” Europas förenta stater ” – som utgör ett betydande bidrag till den aktuella debatten.
Today we have the honour of receiving Mr Verhofstad, the author of a short but striking book – 'The United States of Europe ' – which makes a significant contribution to the current debate.
anmärkningsvärd (även: påtaglig, beaktansvärd, märkbar, märklig)
Men här finns det en anmärkningsvärd skillnad mellan hur man kan diskutera i parlamentet och hur man diskuterar i rådet.
Admittedly, there is a noticeable difference here between the way in which issues can be discussed in Parliament and how they are discussed in the Council.
Finansiella transaktioner kännetecknas av en enorm volymökning och en anmärkningsvärd diskrepans mellan volymen av finansiella transaktioner och den reala ekonomins behov.
Financial transactions are typified by a hefty increase in volume and by a noticeable disparity between the volume of financial transactions and the needs of the real economy.

2. "värd att uppmärksamma"

anmärkningsvärd (även: utomordentlig, beaktansvärd, slående, märklig)
Kommissionen visar en anmärkningsvärd generositet mot dessa regioner.
The Commission is showing remarkable generosity towards these regions.
Men denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.
But this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.
Indien har under de senaste årtiondena genomgått en anmärkningsvärd utveckling.
India’s development in recent decades has been remarkable.
anmärkningsvärd (även: betydande, framstående, nämnvärd, märklig)
En anmärkningsvärd sak med direktivet är att det har stått för god politik.
A notable thing about this directive is that it has been good politics.
Det är en anmärkningsvärd förbättring av Nicefördraget, Amsterdamfördraget och alla tidigare fördrag.
It is a notable improvement on the Treaty of Nice, the Treaty of Amsterdam and all the earlier treaties.
Även här har kommissionens försummelse varit anmärkningsvärd.
Here, too, the Commission has been notable for its omissions.

Synonymer (svenska) till "anmärkningsvärd":

anmärkningsvärd

Användningsexempel för "anmärkningsvärd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishÄnnu mera anmärkningsvärd var förklaringen i utskottet varför detta inte skett.
Even stranger was the explanation in committee as to why it did not do so.
SwedishVärldsekonomin befinner sig i en anmärkningsvärd kris.
Mr President, the world economy is undoubtedly caught up in a significant crisis.
SwedishDetta är en anmärkningsvärd debatt.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, this is an extraordinary debate.
SwedishKommissionen visar en anmärkningsvärd generositet mot dessa regioner.
What we are therefore witnessing is a reduction of the scope of Community policies.
SwedishTester med sådana system visar att det sker en mycket anmärkningsvärd förbättring av välbefinnandet.
Tests on systems of this kind show that their quality of life is much better.
SwedishSkillnaden i rättsliga förfaranden inom Europeiska unionen är faktiskt ganska anmärkningsvärd.
In fact, in the European Union, the diversity of legislative approaches is quite extraordinary.
SwedishFörra året uppgick den till 179 miljoner euro, vilket inte är någon anmärkningsvärd förbättring på fyra år.
Last year, it was EUR 179 million, which is not much of an improvement over four years.
SwedishBristen på konsekvens i Europeiska kommissionens och rådets åtgärder är anmärkningsvärd.
There is an astonishing lack of consistency in the measures taken by the European Commission and the Council.
SwedishI sitt sätt att hantera denna kris har Europaparlamentet visat anmärkningsvärd saklighet och mognad.
The European Parliament has displayed commendable composure and maturity in the face of this crisis.
SwedishJag tycker egentligen att stämningen i diskussionen hittills har varit ganska anmärkningsvärd.
Mr President, I find the atmosphere so far of the discussion here today rather surprising.
SwedishDärför behövs det inte heller någon särskild, anmärkningsvärd insats för att här godkänna detta avtal.
That is why there is no need for a special, outstanding effort to give approval to this Agreement here.
SwedishDet ukrainska folket har visat en anmärkningsvärd beslutsamhet i sitt engagemang för demokratiska värden.
These borders exist between civilisations and cultures, and bear no relation to geographical boundaries.
SwedishSammanlagt har 4, 3 miljarder ecu senarelagts, vilket måste sägas vara en anmärkningsvärd summa.
Altogether, ECU 4.3 billion has been transferred to a later year - a sum which can only be described as substantial.
SwedishDetta trots att Kina har öppnat sig mot omvärlden och haft en anmärkningsvärd ekonomisk tillväxt.
This is despite the fact that China has opened up to the outside world and has recorded extraordinary economic growth.
SwedishNär man ser på händelserna under den senaste tiden tycks mig också frågan om bensinpriset särskilt anmärkningsvärd.
With an eye to recent events, the issue of petrol prices also seems to me to be particularly noteworthy.
SwedishDetta är en ganska anmärkningsvärd situation.
It is quite extraordinary that we have this situation.
SwedishDet internationella Amsterdamavtalet har inneburit en anmärkningsvärd framgång vad beträffar finansieringen av GUSP.
The International Agreement of Amsterdam offers considerable progress with regard to the financing of the CFSP.
SwedishInte en enda punkt på den är anmärkningsvärd.
And all of the items on it are unremarkable.
SwedishDet är verkligen en anmärkningsvärd utveckling.
It really is a noteworthy development.
SwedishDessa rättigheter tillkännages med en, enligt min mening, anmärkningsvärd kraft som unionen kan vara stolt över.
These rights are, I feel, expressed with unusual strength, and this is something on which the European Union can pride itself.