"anmärkningsvärd" - Engelsk översättning

SV

"anmärkningsvärd" på engelska

SV

anmärkningsvärd {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Det tycker jag är en anmärkningsvärd siffra.
I think that is a striking figure.
Det fanns anmärkningsvärda skillnader i sättet att besvara såväl de skriftliga som de muntliga frågorna.
There were some striking differences in the way both the written and the oral questions were answered.
I dag har vi äran att hälsa Guy Verhofstadt, författaren till en kort men anmärkningsvärd bok – ” Europas förenta stater ” – som utgör ett betydande bidrag till den aktuella debatten.
Today we have the honour of receiving Mr Verhofstad, the author of a short but striking book – 'The United States of Europe ' – which makes a significant contribution to the current debate.
Men här finns det en anmärkningsvärd skillnad mellan hur man kan diskutera i parlamentet och hur man diskuterar i rådet.
Admittedly, there is a noticeable difference here between the way in which issues can be discussed in Parliament and how they are discussed in the Council.
Finansiella transaktioner kännetecknas av en enorm volymökning och en anmärkningsvärd diskrepans mellan volymen av finansiella transaktioner och den reala ekonomins behov.
Financial transactions are typified by a hefty increase in volume and by a noticeable disparity between the volume of financial transactions and the needs of the real economy.
2. "värd att uppmärksamma"
Kommissionen visar en anmärkningsvärd generositet mot dessa regioner.
The Commission is showing remarkable generosity towards these regions.
Men denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.
But this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.
Indien har under de senaste årtiondena genomgått en anmärkningsvärd utveckling.
India’s development in recent decades has been remarkable.
En anmärkningsvärd sak med direktivet är att det har stått för god politik.
A notable thing about this directive is that it has been good politics.
Det är en anmärkningsvärd förbättring av Nicefördraget, Amsterdamfördraget och alla tidigare fördrag.
It is a notable improvement on the Treaty of Nice, the Treaty of Amsterdam and all the earlier treaties.
Även här har kommissionens försummelse varit anmärkningsvärd.
Here, too, the Commission has been notable for its omissions.

Användningsexempel för "anmärkningsvärd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.
But this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.
SwedishÄnnu mera anmärkningsvärd var förklaringen i utskottet varför detta inte skett.
Even stranger was the explanation in committee as to why it did not do so.
SwedishVärldsekonomin befinner sig i en anmärkningsvärd kris.
Mr President, the world economy is undoubtedly caught up in a significant crisis.
SwedishDetta är en anmärkningsvärd debatt.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, this is an extraordinary debate.
SwedishEn anmärkningsvärd sak med direktivet är att det har stått för god politik.
A notable thing about this directive is that it has been good politics.
SwedishKommissionen visar en anmärkningsvärd generositet mot dessa regioner.
What we are therefore witnessing is a reduction of the scope of Community policies.
SwedishRådet beslut var ambitiösa, och enigheten anmärkningsvärd.
Mr President, the decisions of the Council were ambitious and the unanimity quite remarkable.
SwedishFyra hundra miljoner människor har lyfts upp ur fattigdom - en anmärkningsvärd prestation.
Four hundred million people have been lifted out of poverty - a remarkable achievement.
SwedishSanningen är att socialistgruppen har visat en anmärkningsvärd undfallenhet.
The truth is that the PSE Group has shown remarkable complaisance.
SwedishDen säkra vägen idag är att hålla sig till kanterna. att vara anmärkningsvärd.
The safe thing to do now is to be at the fringes, be remarkable.
SwedishKommissionen visar en anmärkningsvärd generositet mot dessa regioner.
The Commission is showing remarkable generosity towards these regions.
SwedishDen anpassningsförmåga som han har visat genom att ändra prioriteringarna är anmärkningsvärd.
He has shown a remarkable capacity to adapt in changing his priorities.
SwedishIndien har under de senaste årtiondena genomgått en anmärkningsvärd utveckling.
India’s development in recent decades has been remarkable.
SwedishTester med sådana system visar att det sker en mycket anmärkningsvärd förbättring av välbefinnandet.
Tests on systems of this kind show that their quality of life is much better.
SwedishVi glömmer ofta bort att den europeiska integrationen faktiskt är en anmärkningsvärd prestation.
We often forget what a remarkable accomplishment European integration is.
SwedishPremiärministern och hans kolleger kan göra anspråk på en anmärkningsvärd rad prestationer.
You and your colleagues, Mr Prime Minister, can lay claim to a remarkable series of achievements.
SwedishSkillnaden i rättsliga förfaranden inom Europeiska unionen är faktiskt ganska anmärkningsvärd.
In fact, in the European Union, the diversity of legislative approaches is quite extraordinary.
SwedishJag vill också gärna säga att rapporten även var anmärkningsvärd genom de saker som utelämnades.
May I say that the report was also remarkable for what it omitted.
SwedishProgrammet får sakta men säkert vind i seglen och börjar få en anmärkningsvärd effekt på landsbygden.
The scheme has taken off and is beginning to have a remarkable effect on the countryside.
SwedishJag ville bara visa den här bilden eftersom den är anmärkningsvärd.
I just wanted to show this picture because this is remarkable.

Synonymer (svenska) till "anmärkningsvärd":

anmärkningsvärd