SV

anmärkning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Bra, vi noterar er anmärkning. Kommissionen har förmodligen också hört er anmärkning.
We take note of what you say, and no doubt the Commission will also have heard your comments.
En personlig anmärkning: jag måste tyvärr lämna kammaren innan denna debatt avslutas.
On a personal note, I shall unfortunately have to leave before this debate ends.
Vi antecknar er anmärkning och den kommer att beaktas på lämpligt sätt.
We are taking note of your comment and it will be duly considered.
En annan anmärkning gäller vår besvikelse över den institutionella reformen.
My second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
Jag kommer att vidarebefordra denna anmärkning till berörda myndigheter inom kommissionen.
I will pass on that observation to the relevant authorities in the Commission.
Om vi tittar på hur utgångssituationen ser ut kan jag inte undertrycka en anmärkning.
Taking a look at the situation we are in, I cannot resist making an observation.
Här måste jag emellertid genast komma med en mycket kritisk anmärkning.
However, I must make a serious point of criticism here.
Jag vill emellertid fälla en kritisk anmärkning: jag anser att utskottet godkände alltför många ändringar.
I would like to make one criticism, however. The committee adopted too many amendments, in my opinion.
I have one point of criticism.
En avslutande anmärkning angående expertgruppen etik och bioteknologi.
A final comment on the Advisory Group on Biotechnology and Ethics.
Tillåt mig att göra denna anmärkning vid sidan av Brokbetänkandet.
I wanted to make this comment whilst we are examining the Brok report.
Men genom er anmärkning har det kanske indirekt korrigerats.
However, thanks to your comment the item has now been corrected indirectly.
Min enda anmärkning gäller något som många talare redan har nämnt.
My only complaint is about something that many speakers have already mentioned.
Ni har också rätt i er anmärkning. Det lämnades in ett klagomål från den organisation som ni har nämnt.
What you said is right: a complaint was lodged by the organization you mentioned.
Vi har redan fått en skriven anmärkning från folkrepubliken Kinas representant till Europeiska unionen.
We have already received a written complaint from the People's Republic of China's representative to the European Union.
anmärkning
volume_up
demerit {substantiv} [USA]
anmärkning (även: knäck, smäll, slag, stöt, ovett, knackning, prickning)
volume_up
knock {substantiv}
2. formellt
anmärkning (även: kritik)

Användningsexempel för "anmärkning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEr anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.
Your comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
SwedishLåt mig göra en inledande anmärkning.
(ES) Madam President, Commission President, I want to make a preliminary comment.
SwedishNär jag ändå är inne på ämnet vill jag göra ännu en anmärkning av politisk art.
While on the subject, I should like to make a second comment of a political nature.
SwedishJag var mycket nöjd med kommissionsledamotens anmärkning om dialogen med Moskva.
I was pleased with the Commissioner’s remark about the dialogue with Moscow.
SwedishJag har en personlig anmärkning: ideologi och mänskliga rättigheter hör inte ihop.
Mr López Garrido, I have a personal comment: ideology and human rights do not mix.
SwedishSom en avslutande anmärkning: Vi hörde alla president Chirac här i kammaren i går.
One final comment: we all heard President Chirac address this House yesterday.
SwedishEn personlig anmärkning: jag måste tyvärr lämna kammaren innan denna debatt avslutas.
On a personal note, I shall unfortunately have to leave before this debate ends.
SwedishEn annan anmärkning gäller vår besvikelse över den institutionella reformen.
My second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
SwedishOm vi tittar på hur utgångssituationen ser ut kan jag inte undertrycka en anmärkning.
Taking a look at the situation we are in, I cannot resist making an observation.
SwedishJag noterar er anmärkning och skall ta upp saken till övervägande med presidiet.
I have noted your observation and I will ask the Bureau to give it some consideration.
SwedishLåt mig först göra en mycket personlig anmärkning.
(SV) Mr President, Commissioner, allow me firstly to make a very personal observation.
SwedishMed tanke på denna situation vill jag ta mig friheten att göra en fjärde anmärkning.
I should like to take the liberty of making a fourth remark at this juncture.
SwedishJag har en särskild anmärkning på det aktuella presidentvalet i Georgien.
Let me make a special comment on the present presidential elections in Georgia.
SwedishVi skall be våra tjänstemän att göra en lifting och ta hänsyn till er anmärkning.
We shall ask the services to compare the versions and to take account of your comments.
SwedishJag har bara en anmärkning till protokollet. Jag ber om ursäkt för detta.
Mr President, I should just like to raise a point of order, for which I apologize.
SwedishMartin Schulz anmärkning kommer givetvis att vidarebefordras till berörda organ.
Mr Schulz’ s remark will naturally be forwarded to the relevant bodies.
SwedishJag vill verkligen inte göra en detaljerad anmärkning på någon särskild punkt.
I would certainly not make any specific detailed remark on any one point.
SwedishVi noterar noga er anmärkning eller protest eller vad det nu är.
Mr Atkins, we take good note of your remark or protest or whatever it is.
SwedishMartin Schulz anmärkning kommer givetvis att vidarebefordras till berörda organ.
Mr Schulz’s remark will naturally be forwarded to the relevant bodies.
SwedishEn sista anmärkning: Medlemsstaterna ansvarar för att utse badplatser.
My final remark: the Member States are responsible for designating bathing sites.

Synonymer (svenska) till "anmärkning":

anmärkning