SV

anmärka [anmärkte|har anmärkt] {verb}

volume_up
2. "påpeka"
Jag skulle bara vilja anmärka att dessa läckor inte kommer att hjälpa kommissionen i dess strävan att bli delaktig i utrikes- och säkerhetspolitiska beslut.
   Mr President, I should just like to observe that the leaks do not help the Commission's cause to be involved in foreign and security policy decisions.
Inledningsvis kan jag emellertid inte låta bli att anmärka på uttrycken ”intelligenta fordon”, ”intelligent infrastruktur” och ”intelligenta säkerhetsanordningar”.
By way of introduction, however, I cannot resist a remark on the expressions 'intelligent vehicle', 'intelligent infrastructure' and 'intelligent safety devices'.

Användningsexempel för "anmärka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI stort sett går betänkandet i rätt riktning - det finns lite att anmärka på.
This report, by and large, moves in the right direction - there is little to criticise.
SwedishSer man det så, finns det ett och annat att anmärka på när det gäller överenskommelsen.
In this light, there are a few observations to be made about the agreement.
SwedishVi vill emellertid än en gång anmärka på fördröjningarna när det gäller att utnyttja fonden.
Once again, however, we would like to criticise the delays in mobilising the fund.
SwedishJag har inget att anmärka på det som ni har framfört.
Commissioner Kuneva, I have nothing to say to what you have said.
SwedishTill ändringsförslagen vill jag anmärka följande: Jag kan godkänna ändringsförslag 2, 5 och 6.
On the amendments let me say the following: I can accept Amendments 2, 5 and 6.
SwedishDessutom finns det en hel del att anmärka på kommissionens hushållning.
What is more, the Commission' s housekeeping has a lot to answer for too.
SwedishDessutom finns det en hel del att anmärka på kommissionens hushållning.
What is more, the Commission's housekeeping has a lot to answer for too.
SwedishDet finns dock ett par saker att anmärka på beträffande toppmötet.
There are, however, a few observations to be made in respect of the summit.
SwedishPå det kan man anmärka att de överväganden som föregår sådana beslut är av alltför allmän natur.
I could carp and say that the recitals which precede such decisions are too general.
SwedishJag vill emellertid anmärka en sak till. Vi måste ta upp problemen med de globala monopolen.
But I would like to make one more point: we must tackle the problem of the global monopoly.
SwedishEn sak måste jag anmärka på: Varför delar ni inte upp bidragen för tjurarna under en övergångstid?
I have just one objection: why not divide up the bull premiums over a transitional period?
SwedishWallström har tyvärr redan gått, men det finns en hel del att anmärka på nitratdirektivet.
Mrs Wallström has unfortunately disappeared, but there is much to say about the nitrate directive.
SwedishI fråga om punkt 48 har jag också något att anmärka på, som är viktigare.
Mr President, I too have something to say about paragraph 47, but it is something rather more important.
SwedishJag skulle vilja anmärka på ett antal saker i vart och ett av betänkandena.
I would like to make a couple of points on each report.
SwedishOch naturligtvis måste man också skarpt anmärka på, att man inte alls tar någon hänsyn till Euratom.
And, of course, you have to criticize the fact that Euratom has been totally overlooked too.
SwedishJag kan inte förstå varför de andra institutionerna skulle hitta något att anmärka på i ändringsförslag 24.
I cannot understand why the other institutions should wish to pick holes in Amendment 24.
SwedishLiksom förra året har revisionsrätten inget att anmärka på i fråga om förvaltnings- och kontrollsystemen.
Again, as last year, the Court has found no red light for the management and control systems.
SwedishMan kan självklart anmärka att en sådan fråga kanske kan införlivas vid nästa omprövning av fördraget.
Of course, it could be said that a subsequent Treaty revision may address a problem of this kind.
SwedishPå den här punkten finns det ingenting att anmärka på Irland.
On this point Ireland has everything well under control.
SwedishDetta parlament skall inte anmärka mot detta, utan rikta en anklagelse.
It is absolutely incredible, and it is something the House should not just criticise but condemn.

Synonymer (svenska) till "anmärka":

anmärka