"anmälningsplikt" - Engelsk översättning

SV

"anmälningsplikt" på engelska

SV

anmälningsplikt {utrum}

volume_up
anmälningsplikt

Användningsexempel för "anmälningsplikt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionen måste underrättas om alla nya stöd (enligt regeln om anmälningsplikt).
The Commission must be notified of any new aid (notification requirement).
SwedishJag utgår från att kommissionen kommer att införliva denna anmälningsplikt med direktivet.
I assume that the Commission will include this duty to report in the directive.
SwedishFör det andra måste vi införa en automatisk anmälningsplikt via transpondrar.
Secondly, we must introduce automatic report duty via transponders.
SwedishEn anmälningsplikt vid - som det heter - allvarliga hälsorisker är otvetydigt för litet.
Compulsory reporting of what are labelled as serious health risks is clearly not enough.
SwedishSedan finns det anledning att trots detta EG-kort på ett tidigt stadium införa anmälningsplikt.
There is also an argument for introducing early notification obligations as well as having this card.
SwedishVad måste alltså staten göra och betala, utan att gemenskapen intervenerar, utan anmälningsplikt?
So what must the state do and pay, without intervention on the part of the Community, without any notification requirements?
SwedishFörsäkringsbolagen och kreditinstituten är ålagda kontroll- och anmälningsplikt och klara bestämmelser om soliditet.
Insurers and credit institutions are subject to supervision and obligatory registration and to clear regulations on policy.
SwedishI samma andetag har utskottet svept undan det föreslagna tillståndsförfarandet och ersatt det med en anmälningsplikt.
In the same breath, the Committee has brushed off the table the proposed licensing procedure and replaced it by a duty of notification.
SwedishI flera andra länder är det också nödvändigt med systematiska kontroller vid landningen av fångsten, i kombination med anmälningsplikt.
But systematic controls when the fish is landed, combined with a reporting obligation, are needed in many other countries.
SwedishFör dessa nationella certifieringar, som exempelvis genomförs av CHA i Tyskland eller av Sopexa i Frankrike, finns det en anmälningsplikt.
This national certification, which is carried out by CHA in Germany or SOPEXA in France, is subject to a notification requirement.
SwedishOm kommissionen skulle godta ändringsförslag 17 så skulle det innebära att en enkel anmälningsplikt skulle gälla om inget giltigt kort lämnats.
Acceptance of Amendment No 17 by the Commission would mean that a simple duty of notification would apply if no valid card is issued.
SwedishDe avlägsnar medlemsstaternas möjligheter till att införa en anmälningsplikt för konsumenterna som ett villkor för att göra sina rättigheter gällande.
They remove the option for Member States to impose an obligation to notify on consumers as a condition for being able to exercise their rights.
SwedishTill skillnad från vid TBE (fästingburen encefalitvirus) finns det ännu ingen EU-omfattande anmälningsplikt när det gäller borrelia och fästingfeber.
Borreliosis and ehrlichiosis differ from tick-borne encephalitis (TBE) in that there is as yet no Europe-wide requirement to notify their occurrence.
SwedishVad transporterna av radioaktivt material beträffar saknar jag för det första ett enhetligt anmälningssystem och en anmälningsplikt i kommissionsförslaget.
As far as the transport of radioactive materials is concerned, what is lacking in the Commission proposal is, firstly, a uniform and compulsory notification system.
SwedishFör det andra kan kommissionen, som fått bemyndigande av rådet, besluta att genomföra en bestämmelse om undantag från anmälningsplikt när det gäller statligt stöd.
Where Microsoft is concerned, we heard yesterday that the Commission is close to reaching a decision on Microsoft, Media Player and the abuse of a dominant position.
SwedishJag kräver att kommissionen ser till att kontroller, enhetlig standard och en anmälningsplikt införs när det handlar om transport av radioaktivt avfall.
I urge the Commission to make sure that if there is to be cross-border transportation of radioactive waste, that checks, uniform standards and a reporting duty should be introduced.
SwedishEn negativ punkt är att medlemsstaterna får möjlighet att införa en anmälningsplikt för konsumenterna som ett villkor för att de aktuella rättigheterna skall gälla.
One negative point is that Member States will have the option of imposing an obligation to notify on consumers as a condition for being able to exercise the rights in question.
SwedishFör bara två dagar sedan beslutade vi i Europaparlamentet att belastningen för företag i samband med anmälningsplikt till Europeiska centralbanken skall hållas så låg som möjligt.
Just two days ago, Parliament decided that the burden placed on companies as a result of the European Central Bank's statistical reporting requirements must be kept to a minimum.