"anmälda" - Engelsk översättning

SV

"anmälda" på engelska

volume_up
anmälda {enb. plur.}
SV

anmälda {enbart pluralis}

volume_up
anmälda (även: antal anmälda)

Användningsexempel för "anmälda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag har också påpekat att vi hittills har godkänt åtta anmälda nationella stöd.
I also pointed out that we have thus far authorised eight national subsidies after notifications.
SwedishVi hade fler än 74 anmälda talare under denna punkt, vilket uppenbart inte kommer att vara möjligt.
We had more than 74 requests to speak under this item. That will clearly not be possible.
SwedishListrutan visar alla anmälda och därmed valbara databaser.
This list box displays all registered and therefore, selectable databases.
SwedishEnbart i Europaparlamentet har vi genomsnittligt per månad fler än tio anmälda stölder.
There are more than 10 reported cases of theft on average each month in the European Parliament alone.
SwedishHär väljer Du någon av de anmälda databaserna, om Du vill byta databas för det infogade fältkommandot.
Select one of the registered databases if you wish to switch databases for the field inserted.
SwedishOch detta gäller ändå bara anmälda eller påvisade felaktigheter.
And yet these are only the declared or detected offences.
SwedishDet faktiska antalet fall uppskattas vara fem till tio gånger högre än antalet anmälda fall.
It is estimated that the real number of cases is five to ten times higher than the number of cases reported.
SwedishDessa utbildningsprogram bör också sådana kvinnor kunna delta i, som inte är anmälda som arbetslösa
Women who are not registered unemployed are also to be entitled to participate in the training programmes.
SwedishDet icke anmälda förvärvsarbetet är inte någon gentlemannaförseelse.
Failing to declare work is no mere peccadillo.
SwedishFöljande punkt är de anmälda talarnas ordning.
The following item is the order of the registered speakers.
SwedishDet betyder att dessa certifieringar är anmälda.
In other words, these certifications must be notified.
SwedishMellan 1971 och 2004 uppgick de anmälda oegentligheterna inom jordbruket till 3,1 miljarder euro, varav endast cirka en femtedel återvanns.
The long-term average is around 1 billion, far too much, of course, to be ultimately acceptable.
SwedishDet finns också länder där väldigt få företag finns anmälda, som de mer anmärkningsvärda fallen i Belgien, Frankrike och Italien.
In other countries, very few organisations have become involved. The most notable examples are Belgium, France and Italy.
SwedishVi kommer att noggrant granska de anmälda vitböckerna och på ett konstruktivt sätt delta i de mångtaliga påbörjade och utlovade uppbyggnadsplatserna.
We will carefully study the planned White Papers and will participate constructively in the work begun or promised.
SwedishI dag har vi haft så många som femton anmälda talare, vilket gör att det normala förfarandet och talartiden för varje grupp ändras.
Today we had as many as fifteen requests and this is altering the normal procedure and the amount of time given to each Group to speak.
SwedishMellan 1971 och 2004 uppgick de anmälda oegentligheterna inom jordbruket till 3,1 miljarder euro, varav endast cirka en femtedel återvanns.
Between 1971 and 2004, EUR 3.1 billion of irregularities were reported in agriculture, only around one fifth of which were recovered.
SwedishFör att detta ska kunna ske måste det anmälda objektet ha ett visst gränssnitt, t ex XFocusListener Interface om det ska kunna reagera på fokus-händelser.
To do this, the object must use a specific interface, for example the XFocusListener Interface, so that it can react to focus events.
SwedishParlamentet kommer att veta att medlemsstaterna som kommer att använda denna bestämmelse är de som redan har stor erfarenhet av anmälda organ.
The House will know that the Member States that are going to use this provision are those that already have a lot of experience with agreed bodies.
SwedishKommissionen beklagar även att anmälda och registrerade observatörer från OSSE och EU, däribland ledamöter av Europaparlamentet, vägrats tillträde.
The Commission also deplores the non-admittance of the announced and registered OSCE and EU observers, including Members of the European Parliament.
SwedishDe anmälda fallen av oegentligheter och bedrägerier under 2003 minskade svagt jämfört med föregående år: 922 miljoner euro jämfört med 1,15 miljarder.
The year 2003 saw a slight decline in reported irregularities and fraud compared with the previous year: EUR 922 million compared to 1.15 billion.