"anlitar" - Engelsk översättning

SV

"anlitar" på engelska

EN
SV

anlitar {gerundium}

volume_up
anlitar
So I'm hiring you to spy on me.

Användningsexempel för "anlitar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInom alla dessa sektorer anlitar vi avancerad teknik inom kommunikationsområdet.
In all these sectors, we call on advanced communications technologies.
SwedishVarken Thalys eller Eurostar anlitar dock några alternativa bansträckor.
Neither Thalys nor Eurostar are using possible alternative routes.
SwedishDu river mina papper...... och jag anlitar dig för att delge min man.
You tear up the papers on me and I'll hire you to serve my husband.
SwedishDet flygbolag som jag anlitar för att åka till Bryssel har redan hittat en lösning på ert problem.
The airline which I use to go to Brussels has already found a solution to your problem.
SwedishVarför anlitar projektledningen inte oftare ibland nya anbudsgivare istället för alltid desamma?
Why does the project management not call more often on new providers instead of the same ones every time?
SwedishHon tror att vi hellre skrotar serien än anlitar honom.
Why don't we just give Bob a chance to write the script?.
SwedishVi anlitar advokater just för att de skall kontrollera dessa saker i god tid, varsko om eventuella problem och föreslå lösningar.
We employ lawyers precisely to check on those points in good time, advise if there is a problem and indicate a solution.
SwedishSå jag anlitar dig att spionera på mig.
Swedish4.Har resande som har biljett till Thalyståg, men anlitar Beneluxtågen mellan Bryssel och Amsterdam rätt till någon ersättning?
4.Are travellers who are using the Benelux train between Brussels and Amsterdam on a Thalys ticket entitled to compensation?
Swedish Anlitar kommissionen några informationsexperter, yrkeskunniga och vanliga medborgare vid utformningen av den nya informationsstrategin?
 Is the Commission involving information experts, professionals and citizens in the development of its new information policy?
SwedishJag föreslår att vi anlitar en oberoende revisor för att granska de offentliga utgifterna på europeisk, nationell och kommunal nivå.
I suggest that we entrust an independent auditor with the public spending audit at the following three levels: European, national and local executive.
SwedishYtterst är det du som är ansvarig för vad företag som du anlitar gör, så se därför till att du vet exakt hur företaget tänker "hjälpa" dig.
Ultimately, you are responsible for the actions of any companies you hire, so it's best to be sure you know exactly how they intend to "help" you.
SwedishAlla personer som begår en brottslig handling ska straffas, inbegripet dem som anlitar tredjelandsmedborgare, illegalt och på usla villkor.
Any person who commits a criminal act should be punished, including those who employ the third-country nationals, illegally and under poor conditions.
SwedishDärför pågår hela tiden ett utvärderingsprogram som anlitar externa konsulter och fokuserar på ECHO:s insatser, dess partners kapacitet såväl som på specifika tematiska frågor.
A programme of evaluation using external consultants, and focused on ECHO operations, partners' capacity as well as on specific thematic issues, is therefore ongoing.
SwedishEtt av de tre temana i det femte ramprogrammet berörs av informations- och kommunikationsteknik och de två andra temana anlitar informations- och kommunikationsteknik på ett betydande sätt.
One of the three themes of the fifth programme is related to information and communication technologies, while the other two substantially refer to them.
SwedishDärför pågår hela tiden ett utvärderingsprogram som anlitar externa konsulter och fokuserar på ECHO: s insatser, dess partners kapacitet såväl som på specifika tematiska frågor.
A programme of evaluation using external consultants, and focused on ECHO operations, partners ' capacity as well as on specific thematic issues, is therefore ongoing.

Synonymer (svenska) till "anlita":

anlita