"anlita" - Engelsk översättning

SV

"anlita" på engelska

SV anlita
volume_up
{verb}

1. allmänt

Jag betalar nu en ansenlig summa varje år för att anlita en extern revisor för att kunna uppfylla min redovisningsskyldighet.
I now have to pay a substantial sum each year to employ an external accountant to provide that accountability.
. - (EN) Jag röstade mot detta betänkande helt enkelt för att jag inte vill att EU ska tala om för mig vem jag kan och inte kan anställa eller anlita.
. - I voted against this simply because I do not want the EU telling me who I can and who I cannot employ or engage.
Tillgången till välmeriterade arbetstagare med en bred kompetens kommer att uppmuntra fler företag att anlita tillfällig arbetskraft.
The availability, in particular, of workers with higher qualifications and more diversified skills will encourage more enterprises to employ temporary workers.
anlita (även: anställa, engagera, leja)
volume_up
to hire {vb} [USA]
Vad skulle det kosta att anlita en stjärnadvokat för att få vårdnaden?
How much money would it cost to hire the best family lawyer in the country?
En var faktiskt tvungen att anlita en expert för att fylla i ansökan åt dem.
Some actually had to hire an expert to do the application for them.
Företag kan anlita inkassoföretag för att få hjälp med att driva in uteblivna betalningar.
Companies can hire a debt recovery company to get help with collecting outstanding debt.
anlita (även: förbruka, använda, visa, uttömma)
Ett företag kan även spara tid och pengar på att anlita mellanhänder som säljer deras produkter i andra länder.
Businesses may also find it saves time and money to use intermediaries in other countries to sell their products for them.
Det tar inte hänsyn till människor som bokar sina semesterresor själva på Internet utan att anlita en resebyrå.
It does not take into account people who are booking their holidays themselves on the Internet without using a travel agency.
Vi har också bett medlemsstaterna att ge oss möjlighet att anlita vissa specialister nästa år vid övervaknings- och informationscentrumet.
We have also asked the Member States to give us the opportunity next year to use certain specialists at the MIC.
anlita (även: kräva, garantera, anta, engagera)
Jag har tvingats anlita en advokat för att följa upp det faktum att detta inte har hanterats på ett ansvarsfullt sätt under de senaste åren.
I have had to engage a lawyer to follow up the fact that this has not been dealt with responsibly over the last couple of years.
. - (EN) Jag röstade mot detta betänkande helt enkelt för att jag inte vill att EU ska tala om för mig vem jag kan och inte kan anställa eller anlita.
. - I voted against this simply because I do not want the EU telling me who I can and who I cannot employ or engage.
Vi kan inte jämföra hasardspel på Internet med att köpa en kaffekanna eller anlita en snickare för att lägga golv.
We cannot compare gambling on the Internet with buying an electric kettle or engaging a carpenter to lay a floor, and it should therefore be dealt with separately.

2. näringsliv

anlita
Jag har tvingats anlita en advokat för att följa upp det faktum att detta inte har hanterats på ett ansvarsfullt sätt under de senaste åren.
I have had to engage a lawyer to follow up the fact that this has not been dealt with responsibly over the last couple of years.
. - (EN) Jag röstade mot detta betänkande helt enkelt för att jag inte vill att EU ska tala om för mig vem jag kan och inte kan anställa eller anlita.
. - I voted against this simply because I do not want the EU telling me who I can and who I cannot employ or engage.
Vi kan inte jämföra hasardspel på Internet med att köpa en kaffekanna eller anlita en snickare för att lägga golv.
We cannot compare gambling on the Internet with buying an electric kettle or engaging a carpenter to lay a floor, and it should therefore be dealt with separately.

Synonymer (svenska) till "anlita":

anlita

Användningsexempel för "anlita" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi behöver expertåsikter och vi måste kunna anlita experter för vårt arbete.
We need expert opinions and we need to be able to call on experts for our work.
SwedishFamiljerna bör ha möjlighet att anlita någon utomstående för att utföra en del av hushållsarbetet.
Families should have the option of bringing someone in to do some domestic work.
SwedishOm du tänker anlita en sökmotoroptimerare är det bra att göra det i ett tidigt skede.
If you're thinking about hiring an SEO, the earlier the better.
SwedishSamtidigt som du överväger att anlita en webbplatsoptimerare bör du undersöka branschen.
While you consider whether to go with an SEO, you may want to do some research on the industry.
SwedishVissa bestämmer sig för att anlita plastikkirurgin av estetiska skäl.
A number take the plunge and have recourse to cosmetic surgery.
SwedishÄr det tillåtet för en kommissionsledamot att anlita ytterligare säkerhetsvakter från sitt hemland?
Are Members of the Commission permitted to work with additional security staff from their home countries?
SwedishOfta måste man anlita domstolen eller så tolkar kommissionen saken på egen hand.
It is often the case that the Court of Justice has to be called upon or that the Commission gives interpretations of its own.
SwedishInte bara kommissionen utan även alla medlemsstaterna måste ha en laglig möjlighet att anlita denna myndighet.
Not only the Commission, but also every Member State must be legally able to call upon this agency.
SwedishDet är dock mycket troligt, som vi alla vet, att vi inom kort måste anlita ett medlingsförfarande.
Nevertheless it is most probable, as we all know, that we shall have to put in hand a procedure of conciliation.
SwedishDessutom föreslår vi att 3 miljoner euro skall anslås för att anlita externa översättare.
We also propose that EUR 3 million be set aside, with immediate effect, in order to enlist the services of freelance translators.
SwedishI många medlemsstater är det dock vanligt att anlita tullombud, vilket är mycket användbart för små företag.
Nonetheless, in many Member States, using a customs agent is traditional and remains very useful for small businesses.
SwedishDen som ville ha bättre livsmedel kunde ju alltid anlita en särskild distributionskedja för höginkomsttagare.
After all, if one wanted better food, there was a separate distribution circuit for those in a higher income bracket.
SwedishVilken grad av innovation blir resultatet tror ni om denne enskilde programmerare måste anlita en grupp patentadvokater?
How much innovation do you think will occur if that lone programmer needs to contract a team of patent lawyers?
SwedishDet tar inte hänsyn till människor som bokar sina semesterresor själva på Internet utan att anlita en resebyrå.
It does not take into account people who are booking their holidays themselves on the Internet without using a travel agency.
SwedishRådets och kommissionens ledamöter: anlita framför allt dessa bundsförvanter vid er informationskampanj om utvidgningen.
Members of the Council and the Commission: make sure you definitely involve these allies in your information campaigns on enlargement.
SwedishAffärsidén att anlita gratis arbetskraft och ta bra betalt för såväl den tryckta upplagan som webblicenserna är lyckad.
The business idea of using free labour and then taking significant payment for both the printed editions and web licences is a great success.
SwedishTillverkarna av mjukvaror tar bra betalt för vad de erbjuder, och i många fall är det nödvändigt att anlita experter även vid användningen av mjukvarorna.
For one thing, they are expensive. The software producers expect to be well paid for what they are offering.
SwedishFör kontroll i tredje land kan man anlita ett utomstående företag som står under kommissionens uppsikt utan att dock vara en del av kommissionen.
Outside agencies might be used in checks in third world countries. These would work for the Commission without being a part of it.
SwedishDet är inte godtagbart att varje litet eller medelstort företag skall tvingas anlita ett patentombud för att skydda sina egna uppfinningar.
It is not acceptable that every small or medium-sized business should be required to seek out a patent attorney to defend its own innovations.
SwedishEU beslutade dessutom 2005 att skapa en europeisk samordningsstruktur genom vilken man skulle kunna anlita en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd.
In 2005, it also decided to create a European coordination structure that could call on a European body of humanitarian aid volunteers.