"anlöpa" - Engelsk översättning

SV

"anlöpa" på engelska

SV

anlöpa [anlöpte|har anlöpt] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "anlöpa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch hur skall man kontrollera fartyg som går förbi utan att anlöpa hamnen?
And how will vessels that pass through our waters without docking into port be inspected?
SwedishDen här veckan måste fartyget Europa bestämma vilken hamn det skall anlöpa.
This week, the European ship has to decide which port to enter.
SwedishDen här veckan måste fartyget Europa bestämma vilken hamn det skall anlöpa.
Parliament ’ s requests at second reading were not met.
SwedishFör det tredje: skyldigheterna i samband med rätten att anlöpa de marockanska hamnarna togs inte upp i våra kalkyler.
Thirdly, we did not take the landing obligations in Morocco into account in our calculation.
SwedishVad Turkiet gör är att man förbjuder fartyg som anlöpt hamnar på Cypern att anlöpa hamnar i Turkiet.
What Turkey is in fact doing is prohibiting vessels proceeding from Cypriot ports from approaching Turkish ports.
SwedishFartyg som åker mellan Helsingfors och Stockholm kan i framtiden bibehålla skattefriheten genom att anlöpa Tallinn.
Ships plying between Helsinki and Stockholm may preserve the duty-free system by stopping off in the future in Tallinn.
SwedishFör de fartyg med högre risk som finns med på den svarta listan bör kriterierna för att fartyget skall få anlöpa hamn vara strängare.
The criteria for allowing high-risk, blacklisted vessels access to a port must be made more stringent.
SwedishBeträffande svartlistade fartyg med hög risk bör kriterierna för att få anlöpa en hamn vara strängare.
In the case of vessels on the "black list" which are associated with a high risk, the criteria for entry of the vessel to a port must be stricter.
SwedishBeträffande svartlistade fartyg med hög risk bör kriterierna för att få anlöpa en hamn vara strängare.
In the case of vessels on the " black list " which are associated with a high risk, the criteria for entry of the vessel to a port must be stricter.
SwedishVilken betydelse har det till exempel att vi hindrar fartyg från att anlöpa en EU-hamn, när vi inte hindrar dem från att trafikera våra farvatten?
For example, what is the point of preventing vessels from putting into EU ports if we do not prevent them from navigating our waters?
SwedishAlltsedan slutet av augusti har den portugisiska regeringen hindrat det nederländska fartyget att anlöpa en hamn på Portugals västkust.
Ever since the end of August, the Portuguese Government has been preventing the Dutch vessel from entering a port on the west coast of Portugal.
SwedishÄr det inte dags att förbjuda alla fartyg som går under bekvämlighetsflagg en gång för alla - inte bara från att anlöpa EU-hamnar, utan även från att passera EU-vatten?
Is it not time to ban all flag-of-convenience ships once and for all, not just from EU ports but from EU waters as well?
SwedishNuvarande bestämmelser medger också för fartyg som är i fara att anlöpa en annan hamn än den föreskrivna, så länge som den inte landar sin fångst där.
The provisions we have now also allow a ship at risk to dock in a port other than that designated, provided that it does not land its catch there.
SwedishFörst när alla risker har bedömts i detalj kommer myndigheten slutligt att bestämma huruvida fartyget ska tillåtas anlöpa hamnen eller skickas iväg.
Only once a detailed assessment of all the risks has been carried out will the authority finally decide whether to admit the vessel or to send it away.
SwedishFör det första så omfattar de säkerhetsåtgärder som tas upp i direktivet inte fartyg som passerar gemenskapens vatten utan att anlöpa en hamn inom unionen.
First of all, the safety measures contemplated in it do not affect boats transiting through Community waters, without docking in a European Union port.
SwedishIstället verkar det som om Grekland vill fortsätta att låta sina oljetankfartyg med enkelskrov anlöpa hamnar utanför gemenskapen, självfallet med tunga oljor ombord.
It wished, it seems, to continue to authorise its single-hull tankers to operate outside European ports with, of course, heavy grades of oil on board.
SwedishVi kan, återigen, skicka ut budskapet i kväll att alla fartygskategorier, om de vill anlöpa en hamn i EU, senast 2008 måste vara utrustade med ett VDR-system.
Again the message can go out tonight that by 2008 all categories of ships, if they want to come to a European port, must have a black box voice data recorder.
SwedishDet är på sin plats att fartygen i fortsättningen skall utrustas med färdskrivare, och att man kan neka fartyg i klart dåligt skick att anlöpa EU: s hamnar.
It is appropriate that vessels be furnished with Voyage Data Recorders in future, and that access to EU ports can be denied to vessels which are clearly in a poor condition.
SwedishDessa garanterar - utan anspråk på att vara fullständiga - minst 3 punkter: Inget skrotfärdigt tank- eller fraktfartyg får någonsin mer anlöpa en hamn i Europeiska unionen.
These guarantee - making no claim to be exhaustive - a minimum of 3 things. No tanker or freighter fit only for the scrap heap must ever put into any harbour within the European Union again.
SwedishAtt visa såväl medlemsstaterna som de verksamma konstnärerna och användarna, att alla sitter i samma båt och att de måste ro tillsammans och med kraft för att båten skall anlöpa god hamn.
All parties - Member States and artists, producers and users - have to be shown that they are in the same boat and need to row in time and row hard if they are to reach a safe harbour.