SV

anläggning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Effekten av vad som verkar ha varit en massexplosion av ammoniumnitrat kändes långt utanför anläggningens gränser.
The effects of what seems to have been a mass explosion of ammonium nitrate were felt far outside the establishment's boundaries.
Vid sidan om det är det viktigt att kartor tillverkas där det anges vilka områden i närheten av en anläggning som kan drabbas efter en svår olycka.
In addition, it is important for maps to be drawn up which indicate the areas in the vicinity of an establishment that could be affected after a major accident.
Jag skulle också vilja ha preciseringar om situationen för de icke-brittiska anställda i anläggningarna i resten av Europa mellan 2004 och 2009.
I would also like you to explain the situation of non-British employees working in establishments in the rest of Europe between 2004 and 2009.
anläggning (även: växt, fabrik, planta)
volume_up
plant {substantiv}
Ansvaret måste här klargöras - och det ligger hos driftsledningen på denna anläggning.
Responsibility here has to be clarified - and it lies with the operators of this plant.
Volkswagens anläggning i Vorst är den näst mest produktiva anläggningen.
The Volkswagen Vorst plant is the second most productive site.
Nissans anläggning i Sunderland är vida känd som en av de mest produktiva i Europa.
Nissan's Sunderland plant is widely acknowledged as the most productive in Europe.
Vid stora infrastrukturella arbeten till exempel anläggning av så kallade viltviadukter.
In large-scale infrastructure projects, for example, for the building of ʼ wildlife overpasses '.
Vid stora infrastrukturella arbeten till exempel anläggning av så kallade viltviadukter.
In large-scale infrastructure projects, for example, for the building of ʼwildlife overpasses'.
Vid anläggning och utbyggnad av infrastrukturer för flygplatser och logistik behövs adekvat stöd från nationella och regionala myndigheter.
Building and expanding airport and logistical infrastructure requires appropriate assistance from national and regional authorities.
anläggning (även: komplex)
Jag tänker särskilt på industritriangeln i Syrakusa på Sicilien, där vi har Europas största petrokemiska anläggning.
I refer, in particular, to the industrial triangle of Syracuse in Sicily, which is the largest petrochemical complex in Europe.
2. näringsliv
anläggning
Våren 2013 öppnas en anläggning för zebrafisk vid Hälsouniversitetet.
In the spring of 2013, a zebra fish facility will open at the Faculty of Health Sciences.
Du förstår, den här mannen blev nyligen...... biten av en apa vid vår anläggning.
You see, this man most recently was bitten by a monkey at our facility.
 Kommer en anläggning för behandling och materialåtervinning att byggas på Rhodos och när?
 Are there plans to set up a treatment and recycling facility on Rhodes and, if so, when?

Användningsexempel för "anläggning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNissans anläggning i Sunderland är vida känd som en av de mest produktiva i Europa.
Nissan's Sunderland plant is widely acknowledged as the most productive in Europe.
SwedishI stället inriktar vi oss på den faktiska risk som en särskild anläggning utgör.
Instead, we are concentrating on the actual risk posed by a given plant.
SwedishJag tänker på anläggning och underhåll av gasnät inom hela gemenskapen.
I refer to the construction and maintenance of gas networks across the Community.
SwedishDu förstår, den här mannen blev nyligen...... biten av en apa vid vår anläggning.
You see, this man most recently was bitten by a monkey at our facility.
SwedishOm terminalerna byggdes skulle de ta emot ett metantankfartyg per vecka och anläggning.
The terminals would, if built, attract one methane tanker per week per installation.
SwedishOm ni har tid, så skulle jag vilja ta er två...... på en liten tur runt vår anläggning.
If you have a moment, I'd like to take you two on a little tour here of our facility.
SwedishAnsvaret måste här klargöras - och det ligger hos driftsledningen på denna anläggning.
Responsibility here has to be clarified - and it lies with the operators of this plant.
SwedishDjuren måste dessutom ha vistats på en anläggning i minst 40 dagar före slakt.
In addition, there is a minimum 40-day residency period prior to slaughter within a holding.
SwedishAndreas Johansson, Bygg o anläggning inriktning mätning 2011, nu på Luleå kommun.
Andreas Johansson, Construction with orientation measurement 2011.
SwedishSå här går det till på min egen anläggning just nu, och utrustningen är pålitlig.
This operation is proceeding on my own farm at this very moment, and the machinery is reliable.
SwedishDet lagras enorma mängder obehandlat kärnavfall i anläggning B30.
There are massive amounts of untreated nuclear waste being stored in pond B30.
SwedishOm PVC inte återanvänds förbränns det vanligtvis i en anläggning för förbränning av avfall.
Insofar as PVC is not reused, it is generally incinerated in a waste incineration plant.
Swedish Kommer en anläggning för behandling och materialåtervinning att byggas på Rhodos och när?
 Are there plans to set up a treatment and recycling facility on Rhodes and, if so, when?
SwedishDenna anläggning ligger just nu i malpåse och arbetarna hålls i beredskap.
This plant is currently mothballed and the workers are on standby.
SwedishVåren 2013 öppnas en anläggning för zebrafisk vid Hälsouniversitetet.
In the spring of 2013, a zebra fish facility will open at the Faculty of Health Sciences.
SwedishAnledningen till dagens debatt här i parlamentet är än en gång ThyssenKrupps anläggning i Terni.
The reason for today’s debate in this House is again the ThyssenKrupp plant in Terni.
SwedishVid stora infrastrukturella arbeten till exempel anläggning av så kallade viltviadukter.
In large-scale infrastructure projects, for example, for the building of ʼ wildlife overpasses '.
SwedishVolkswagens anläggning i Vorst är den näst mest produktiva anläggningen.
The Volkswagen Vorst plant is the second most productive site.
SwedishVi tog tillfället i akt och besökte en anläggning för stålbearbetning.
We took the opportunity to look at a steel restructuring works.
SwedishDet finns också en stor mängd smittat griskött på en anläggning.
There is also a substantial amount of infected pigmeat at one plant.