"ankommer till" - Engelsk översättning

SV

"ankommer till" på engelska

SV

ankommer till {gerundium}

volume_up
ankommer till (även: anländer till)
Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar (
Reporting formalities for ships arriving in or departing from ports (
Handeln med utsläppsrätter omfattar alla flygplan som ankommer till eller avgår från flygplatser i EU, såvida de inte beviljats undantag från bestämmelsen.
The emissions trading scheme applies to all flights departing from and arriving at EU aerodromes, unless they are specially defined as falling outside the rules.

Användningsexempel för "ankommer till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishRapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar (
Reporting formalities for ships arriving in or departing from ports (
SwedishDetta är desto viktigare när även spanska och portugisiska fartyg ankommer till Nordsjön 2003.
This is all the more important when in 2003, Spanish and Portuguese ships will also be heading for the North Sea.
SwedishRapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från gemenskapshamnar
SwedishFöredraganden har rätt när han vill täcka alla flyg som avgår eller ankommer till en flygplats inom Europeiska gemenskapen.
Your rapporteur is right to wish to cover all flights leaving from an airport in the European Community.
SwedishSvårast är det att övervaka vad som händer med boskapen när den ankommer till hamnar i tredje land utanför EU.
The most difficult thing is to check what happens to livestock when it arrives outside the EU at ports in the third world.
SwedishVi har valt att intressera oss för de rutinförfaranden som fartygen måste gå igenom varje gång de ankommer till eller avgår från en hamn.
We have chosen to deal with the routine procedures which ships have to go through each time they enter or leave a port.
SwedishDet problem vi har i dag är att cirka 100 olagliga invandrare ankommer till öarna Lanzarote och Fuerteventura varje vecka.
The problem we have today is that every week approximately 100 illegal immigrants are reaching the islands of Lanzarote and Fuerteventura.
SwedishHandeln med utsläppsrätter omfattar alla flygplan som ankommer till eller avgår från flygplatser i EU, såvida de inte beviljats undantag från bestämmelsen.
The emissions trading scheme applies to all flights departing from and arriving at EU aerodromes, unless they are specially defined as falling outside the rules.
SwedishEnligt protokoll 26, i bilagan till Lissabonfördraget, ankommer det på nationella, regionala och lokala myndigheter att genomföra och organisera den här typen av tjänster.
In accordance with Protocol 26, Annex to the Treaty of Lisbon, it falls to national, regional and local authorities to implement and organise this type of service.
SwedishTullmyndigheterna genomför kontroller på varor som ankommer till och lämnar EU, som bygger på en gemensam lagstiftning för riskhantering, bland annat användningen av stickkontroller.
Customs authorities apply controls on goods entering and exiting the Community based upon a common risk management framework, including the use of random checks.
SwedishFör att ge er en klarare bild motsvarar 1 200 invandrare som kommer till Malta grovt räknat – när det gäller den effekt det får – så många som 140 000 personer som ankommer till Sicilien.
To give you a clearer picture, 1 200 immigrants landing in Malta are roughly equivalent – in terms of impact – to as many as 140 000 people landing in Sicily.
SwedishDessutom måste barn tilldelas en rättslig företrädare när de ankommer till ett land, som ska tillvarata deras intressen, men vi vet inte exakt hur ett barns intressen ska definieras.
Moreover, on arrival in a country children must be assigned a legal representative who will defend their best interest, but we do not know precisely what the definition of a child's best interest is.

Liknande översättningar för "ankommer till" på engelska

ankommer verb
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
nå fram till verb
English
komma fram till verb
English
rycka till verb
English