"anknytning till" - Engelsk översättning

SV

"anknytning till" på engelska

SV

anknytning till {utrum}

volume_up
anknytning till (även: koppling till, relation till)
Vi tillbakavisar även den tolkningen, särskilt med anknytning till den första meningen.
We reject that interpretation too, especially in connection with the first sentence.
Unionen måste i framtiden bereda sig på att finansiera projekt med anknytning till detta.
In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.
Jag vill göra tre påpekanden med anknytning till denna debatt.
I should like to make three points in connection with this debate.

Användningsexempel för "anknytning till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag ska inte fortsätta med anknytning till fotbollsvärlden.
   Mr President, Commissioner, I shall not continue the themed link with football.
Swedish(PL) Detta betänkande har anknytning till de viktiga målen i EU 2020-strategin.
(PL) This report is related to the important objectives of the Europe 2020 strategy.
SwedishI Asien problemet med moderskap anknytning till religionen och kastväsendet.
In Asia, the problem of maternity comes up against religious and caste obstacles.
SwedishEn del frågor med anknytning till detta ärende ställdes vid ministerrådets möte i går.
Some questions were asked about the matter at the Council of Ministers yesterday.
SwedishRedan nu händer märkliga saker, också med anknytning till dessa passageraruppgifter.
There are already strange developments taking place, also involving these PNR data.
SwedishÄn i dag saknas ett system för tidig varning i anknytning till artiklarna 6 och 7.
Even today, there is no early warning system attached to Articles 6 and 7.
SwedishVi tillbakavisar även den tolkningen, särskilt med anknytning till den första meningen.
We reject that interpretation too, especially in connection with the first sentence.
SwedishUnder de senaste tio åren har hennes arbete haft nära anknytning till plenarsessionerna.
For the last 10 years her activities have been closely linked to the plenary.
SwedishÄven detta kommer att ge möjlighet att gå igenom frågor med anknytning till skogsbränder.
This, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
SwedishEU:s budget bör utarbetas i direkt anknytning till den europeiska politiska dagordningen.
The EU budget should be drawn up in conjunction with the European political agenda.
SwedishVisst finns det några besvärliga specifika frågor med anknytning till stadsplanering.
There certainly are some challenging specific issues relating to municipal engineering.
SwedishStöd måste också anslås på ett riktat sätt, t.ex. i anknytning till klimatförändringen.
Assistance must also be allocated in a targeted manner, i.e. linked to climate change.
SwedishDe ryska lagarna med anknytning till frivilligorganisationer är särskilt restriktiva.
The Russian laws relating to non-governmental organisations are particularly restrictive.
SwedishMed anknytning till detta, utvecklingen på klimatförändringsområdet har varit positiv.
Linked to this, there have been positive developments on climate change.
SwedishUnionen måste i framtiden bereda sig på att finansiera projekt med anknytning till detta.
In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.
SwedishFör det andra, ett antal ändringsförslag har anknytning till annan lagstiftning.
Secondly, a number of amendments have a link to other legislation.
Swedish(SK) Utbetalningar som har anknytning till uppbyggnad eller återuppbyggnad kan kontrolleras.
(SK) Expenditure related to construction or reconstruction can be controlled.
SwedishProblemen med anknytning till arbetstakten kunde därför inte undvikas.
It was thus inevitable that there would be these problems linked to the pace of work.
SwedishBåda dessa faktorer är viktiga steg för Turkiets långfristiga anknytning till Västeuropa.
So both are an important step in terms of binding Turkey to the west in the long term.
SwedishJag skulle vilja ställa en mer allmän fråga i anknytning till sysselsättningen för kvinnor.
I would like to ask a more general question in connection with employment for women.

Liknande översättningar för "anknytning till" på engelska

anknytning substantiv
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
nå fram till verb
English