"anklaga för" - Engelsk översättning

SV

"anklaga för" på engelska

SV

anklaga för {verb}

volume_up
1. allmänt
anklaga för (även: beskylla för)
2. juridik
anklaga för

Användningsexempel för "anklaga för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.
Instead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
SwedishDärför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.
No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
SwedishMan kan inte fortsätta att stänga dem ute och anklaga dem för att inte samarbeta.
You cannot continue to shut them out and blame them for non-cooperation.
SwedishDå bör man varken förr eller senare anklaga mig för att jag inte arbetar.
That is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
SwedishJag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
SwedishJag tror faktiskt att man inte kan anklaga rådet för att ha lidit brist på verksamhet i år.
I believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.
SwedishSamtidigt får man inte anklaga hela yrkeskåren för vissa agenters kränkande beteende.
We should not, however, blame the whole profession for the improper behaviour of some of its agents.
SwedishDet handlar således inte om att anklaga kommissionen för att ha begått någon oegentlighet.
Therefore, it is not a question of accusing the Commission of having committed any irregularity.
SwedishDet vore orättvis av oss att anklaga premiärminister Blair för detta.
It would be unfair for us to accuse Prime Minister Blair of that.
SwedishJag anser inte att det handlar om att anklaga kommissionen för att missköta den lettiska politiken.
I do not believe that it is a case of accusing the Commission of mismanaging Latvian policy.
SwedishVi har försatt oss i ett läge där Syrien kan anklaga oss för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.
We have left ourselves in a position where Syria can accuse us of breaching human rights.
SwedishSamtidigt är det fel att anklaga Kina för kulturellt folkmord.
At the same time it is wrong to accuse China of cultural genocide.
SwedishDet är oacceptabelt och fel av Günther Verheugen att anklaga Cyperns president för att ha lurat honom.
It is unacceptable and wrong of Mr Verheugen to accuse the President of Cyprus of deceiving him.
SwedishIngen kan anklaga oss för inkonsekvens.
(PL) Mr President, nobody can accuse us of not being consistent.
SwedishDet är absurt att anklaga Sri Lankas regering för folkmord.
It is absurd to accuse the Sri Lankan Government of genocide.
SwedishSom jag ser det är det orättvist att anklaga personalen för de ständiga stoppen och förseningarna.
In my view, it is unfair to blame the workers for constant breakdowns and delays in the train service.
SwedishMan kan anklaga premiärminister Tony Blair för mycket men inte för tomma ord.
   Mr President, one could accuse Prime Minister Tony Blair of many things, but not of paying lip service.
SwedishOm vi inte vill att någon ska anklaga oss för dubbelmoral bör vi således behandla alla lika.
Therefore, if we do not want anyone to accuse us of those double standards, we should treat everyone equally.
SwedishJag tänker givetvis inte anklaga kommissionen för allt detta.
Of course, I am not blaming the Commission for all this.
SwedishDet är välgjort och grundligt, så ingen kan anklaga kommissionen för en snabb eller slarvig handläggning.
It has done a most thorough job, so no one can accuse it of proceeding hastily and without due care.

Liknande översättningar för "anklaga för" på engelska

för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
anklaga verb