1. allmänt
Det är inte läge att anklaga dem som vill förändra EU för att svika EU.
This is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Därför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.
No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
Om ni verkligen vill anklaga någon kan ni använda artikel 122 i arbetsordningen och artikel 7 i fördragen.
To sum up, if you really wish to accuse someone, use Rule 122 of the Rules of Procedure and Article 7 of the Treaties and have the courage to follow it through to the end.
Man kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Namngivna företrädare för Railtrack, infrastrukturbolaget, och för Balfour Beatty kan eventuellt väntas bli anklagade för dråp till följd av olyckan.
However, named members of Railtrack, the infrastructure company, and of Balfour Beatty possibly face manslaughter charges as a result of this accident.
Det har lämnats in ett förslag om att stryka det med motiveringen att producenterna inte kan anklaga sig själva och även med tanke på yrkeshemligheter.
There is a proposal to scrap this idea, one of the considerations being that producers should not have to incriminate themselves, and also in the light of professional secrecy.
– Den utökade möjligheten att anklaga personer på ett sätt som kan leda till tvetydighet.
- the increased possibility of incriminating people in a way that may lead to ambiguity; in other words, people not involved in criminal activities could be incriminated;
Jag anser inte att man kan och inte ska anklaga en regering, som för övrigt röstades fram av en i Italien aldrig tidigare skådad majoritet.
I believe that a government cannot and should not be indicted; a government, moreover, which was voted in by an unprecedented majority in Italy.
Det har ingenting att göra med vetenskap, men allt att göra med globalisternas gemensamma mål att anklaga och kontrollera oss samtidigt som företag inom den gröna industrin tjänar miljarder.
It has nothing to do with science and everything to do with the globalist common purpose to tax and control us, while making billions for corporations in the green industrial complex.
2. näringsliv
Det är inte läge att anklaga dem som vill förändra EU för att svika EU.
This is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Därför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.
No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
Man kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Namngivna företrädare för Railtrack, infrastrukturbolaget, och för Balfour Beatty kan eventuellt väntas bli anklagade för dråp till följd av olyckan.
However, named members of Railtrack, the infrastructure company, and of Balfour Beatty possibly face manslaughter charges as a result of this accident.
Jag anser inte att man kan och inte ska anklaga en regering, som för övrigt röstades fram av en i Italien aldrig tidigare skådad majoritet.
I believe that a government cannot and should not be indicted; a government, moreover, which was voted in by an unprecedented majority in Italy.
3. juridik

Användningsexempel för "anklaga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.
Instead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
SwedishOrdförande Barroso sade att vi inte skulle börja anklaga varandra.
   Mr President, President Barroso said that we should not start the blame game.
SwedishDet finns inte tid att anklaga varandra, gräla eller ge betalt för gammal ost.
This is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.
SwedishRädslan söker syndabockar, och de som är lätta att anklaga är de förföljda i världen.
Fear seeks scapegoats and the easy scapegoats are the persecuted of this world.
SwedishMan kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
SwedishDärför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.
No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
SwedishMan kan inte fortsätta att stänga dem ute och anklaga dem för att inte samarbeta.
You cannot continue to shut them out and blame them for non-cooperation.
SwedishDå bör man varken förr eller senare anklaga mig för att jag inte arbetar.
That is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
SwedishDet är inte läge att anklaga dem som vill förändra EU för att svika EU.
This is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
SwedishJag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
SwedishDet är också viktigt att vi slutar anklaga varandra och försöker hitta lösningar i stället.
It is also important for us to try to find solutions instead of making accusations.
SwedishJag tror faktiskt att man inte kan anklaga rådet för att ha lidit brist på verksamhet i år.
I believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.
SwedishAnklaga oss alltså inte felaktigt på den punkten: vi är för medbeslutande.
Let us therefore have no unfounded accusations on this point: we are in favour of codecision.
SwedishSamtidigt får man inte anklaga hela yrkeskåren för vissa agenters kränkande beteende.
We should not, however, blame the whole profession for the improper behaviour of some of its agents.
SwedishDet handlar således inte om att anklaga kommissionen för att ha begått någon oegentlighet.
Therefore, it is not a question of accusing the Commission of having committed any irregularity.
SwedishDet vore orättvis av oss att anklaga premiärminister Blair för detta.
It would be unfair for us to accuse Prime Minister Blair of that.
SwedishJag anser inte att det handlar om att anklaga kommissionen för att missköta den lettiska politiken.
I do not believe that it is a case of accusing the Commission of mismanaging Latvian policy.
SwedishVi har försatt oss i ett läge där Syrien kan anklaga oss för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.
We have left ourselves in a position where Syria can accuse us of breaching human rights.
SwedishSamtidigt är det fel att anklaga Kina för kulturellt folkmord.
At the same time it is wrong to accuse China of cultural genocide.
SwedishEnligt ombudsmannens särskilda rapport var det fel av OLAF att anklaga en journalist.
The Ombudsman's Special Report found that OLAF acted incorrectly in making accusations against a journalist.

Synonymer (svenska) till "anklaga":

anklaga
anklagelse