"animalieproduktion" - Engelsk översättning

SV

"animalieproduktion" på engelska

SV

animalieproduktion {utrum}

volume_up
1. jordbruk
animalieproduktion
De rörde specifikt jordbrukets animalieproduktion.
They related specifically to agriculture livestock production.
När de rätta åtgärderna inte tillämpas uppstår problem, oavsett vilket system för animalieproduktion som används i varje medlemsstat.
When the right measures are not applied, problems arise regardless of the livestock production system operating in each Member State.
Det var därför helt riktigt att rösta för detta betänkande för att till sist främja en animalieproduktion som klarar sig utan antimikrobiella ämnen.
It was therefore only right to vote in favour of this report in order to finally promote livestock production that manages without antimicrobial substances.

Användningsexempel för "animalieproduktion" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är därför som antibiotika måste användas med försiktighet i animalieproduktion.
This is why antibiotics need to be used with caution in animal husbandry.
SwedishÄmnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt â-agonister vid animalieproduktion
Substances having a hormonal or thyrostatic action and of beta-agonists
SwedishAnimalieproduktion spelar en viktig roll i den europeiska ekonomin.
Animal husbandry plays a key role in the European economy.
Swedish– Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU: s animalieproduktion.
Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
Swedish   – Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU:s animalieproduktion.
   Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
SwedishDe rörde specifikt jordbrukets animalieproduktion.
They related specifically to agriculture livestock production.
SwedishEtt annat problem är frågan om att tillåta genetiskt modifierad animalieproduktion på den europeiska marknaden.
A separate issue is the question of allowing genetically-modified agricultural production in the European market.
SwedishDet betänkande vi idag debatterar syftar till att utsträcka de här bestämmelserna till ekologisk animalieproduktion.
The report which we are discussing today is intended to extend this regulation to animal organic productions.
SwedishDetta bör göra det möjligt att fastställa praxis för animalieproduktion och ersätta antibiotika med alternativa produkter.
This should allow animal production practices to be adopted and the antibiotics to be replaced by alternative products.
SwedishFörbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion (
Prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyreostatic action and of beta agonists (
SwedishVi behöver åtgärder för att ge allmänheten bättre information om moderna metoder för animalieproduktion och tillämpat djurskydd.
We need measures to keep the public better informed about modern animal-protection methods and applied animal protection.
SwedishDetta fiske sker som bekant huvudsakligen i syfte att ge proteinrikt fiskmjöl för animalieproduktion och odling av ädlare fisk.
This form of fishing takes place mainly to supply protein-rich fishmeal for animal production and breeding high-quality fish.
SwedishDet är viktigt att utsträcka den här rätten till att omfatta all animalieproduktion och inte bara boskap, vilket var kommissionens förslag.
This right must be extended to the whole animal production sector and not only cattle, as the Commission proposed.
SwedishNär de rätta åtgärderna inte tillämpas uppstår problem, oavsett vilket system för animalieproduktion som används i varje medlemsstat.
When the right measures are not applied, problems arise regardless of the livestock production system operating in each Member State.
SwedishDet var därför helt riktigt att rösta för detta betänkande för att till sist främja en animalieproduktion som klarar sig utan antimikrobiella ämnen.
It was therefore only right to vote in favour of this report in order to finally promote livestock production that manages without antimicrobial substances.
SwedishVi vill betona vikten av att utveckla system för animalieproduktion som minskar behovet av att ge antimikrobiella medel samt forskning om nya antimikrobiella medel.
We would stress the importance of developing systems for animal husbandry, which reduce the need for antimicrobials to be prescribed, as well as research into new antimicrobials.
SwedishJag vill även utnyttja tillfället att framföra ett tack till Olsson för ett verkligt bra samarbete i samband med förbudet mot användning av hormonämnen vid animalieproduktion.
I should also like to take the opportunity of thanking Mr Olsson for his really constructive cooperation in connection with banning the use of hormones in animal husbandry.
SwedishDirektivet kommer också att innebära att mark klassificeras efter dess potential för växt- och animalieproduktion, med särskild hänvisning till produktion av livsmedel av god kvalitet.
The directive will also provide for soil to be classified in terms of its potential for plant and animal production, with particular reference to the production of high quality food.