"anhörigvårdare" - Engelsk översättning

SV

"anhörigvårdare" på engelska

EN
SV

anhörigvårdare {utrum}

volume_up
anhörigvårdare
volume_up
carer {substantiv}
Avslutningsvis är socialt skydd för anhörigvårdare också viktigt.
Finally, social protection for family carers is also important.
De berörda personerna skulle då kunna arbeta som anhörigvårdare eller inom liknande yrken.
The affected Ivorians would then be able to work as carers and in similar professions.
Ett bra exempel kunde vara det pågående parlamentariska initiativet om anhörigvårdare.
A good example could be the ongoing Parliament initiative on carers.

Användningsexempel för "anhörigvårdare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI förra veckan nystartades tvärgruppen för anhörigvårdare i Europaparlamentet.
Last week saw the re-launch of the Carers Intergroup in the European Parliament.
SwedishDäremot är det medlemsstaternas ansvar att avsätta medel för anhörigvårdare.
As for the funding for these people, that is a matter for the Member States.
SwedishDe berörda personerna skulle då kunna arbeta som anhörigvårdare eller inom liknande yrken.
The affected Ivorians would then be able to work as carers and in similar professions.
SwedishTänk till exempel på vårdare i gruppbostäder eller på helgavlösare för anhörigvårdare.
Think, for example, of house parents in group homes, or weekend in-house respite for carers.
SwedishEtt bra exempel kunde vara det pågående parlamentariska initiativet om anhörigvårdare.
A good example could be the ongoing Parliament initiative on carers.
SwedishAvslutningsvis är socialt skydd för anhörigvårdare också viktigt.
Finally, social protection for family carers is also important.
SwedishNi sa att anhörigvårdare faller under medlemsstaternas ansvarsområde, och det instämmer jag i.
You mentioned that family carers come within the remit of the Member States, and I agree with that.
SwedishJag menar att medlemsstaterna skulle kunna ge utbildnings- och rådgivningsmöjligheter till anhörigvårdare.
I think Member States could provide training and counselling opportunities to family carers.
SwedishVi vill också ha en mer exakt definition av vad som avses med ”anhörigvårdare och inom liknande yrken”.
We would also like a more precise definition of the phrase ''carers' or in similar professions'.
SwedishVi kan dela med oss av de bästa metoderna och kanske hjälpa anhörigvårdare och ansvariga organisationer.
We can share the best practice and perhaps help out the carers and the organizations responsible.
SwedishPå Irland, exempelvis, finns det 50 000 registrerade anhörigvårdare som ska ta hand om Irlands 44 000 drabbade.
In Ireland, for example, there are 50 000 listed carers to cater for Ireland's 44 000 sufferers.
SwedishAnhörigvårdare får dock ofta inte det stöd de förtjänar från nationella myndigheter och EU-myndigheter.
However, home carers are often not given the support they deserve from national and European authorities.
SwedishAtt kalla vård en ”paus i yrkeslivet” är att visa sin okunnighet om vad anhörigvårdare gör och om värdet av vad de gör.
To call caring a 'career break' is to show ignorance of what carers do and the value of what they do.
SwedishDenna assistent fick inte lyfta händerna ovanför huvudet, och kunde faktiskt inte göra något av det som en anhörigvårdare måste göra.
This helper could not lift, could not put his hand above his head, could not in fact do anything that a carer had to do.
SwedishMedlemsstaterna kan ta fram de mest varierade system för att stödja anhörigvårdare, och de flesta medlemsstater har ett sådant system.
The Member States can develop the most varied schemes for supporting those caring for dependents and most Member States have some such scheme.
SwedishDenna assistent fick inte lyfta händerna ovanför huvudet, och kunde faktiskt inte göra något av det som en anhörigvårdare måste göra.
The Group of the Greens/ European Free Alliance is right behind this report, and I wish to express my appreciation to Mr Hughes for drafting it.
SwedishDet här är bland de viktigaste uppgifterna, men på listan bland dem som är i farozonen har vi tyvärr återigen försummat att ta med anhörigvårdare.
This is a key challenge but, unfortunately, in the list of people that are at risk we have again lost the opportunity to include carers.
SwedishEftersom jag själv tidigare har arbetat som anhörigvårdare har jag enorm respekt för dem som ger upp stora delar av sina liv för att ta hand om närstående.
As a former home carer myself, I have enormous respect for those who give up large parts of their lives to care for loved ones.
SwedishEnligt kommissionens meddelande från 2008 måste korrekta åtgärder vidtas i form av resurser, utbildning och stöd till anhörigvårdare.
According to the communication from the Commission in 2008, the right conditions have to be put in place in terms of resources, training and support for carers.
SwedishSlutligen finns det också anhörigvårdare. Det är den enskilt största gruppen som arbetar inom hälso- och sjukvården, och de arbetar dag och natt utan betalning.
Lastly, there are the family carers, the largest single group of health workers who labour day and night without pay in the health sphere.