"anhållan" - Engelsk översättning

SV

"anhållan" på engelska

SV

anhållan {utrum}

volume_up
Käre kollega, jag skall framföra er anhållan till ordföranden.
Mr Manzella, I will put your request to the President.
Ni har svarat positivt på min anhållan i samband med att denna debatt inleddes i förmiddags.
You have responded positively to my request at the opening of the debate this morning.
For those reasons their request was turned down.

Användningsexempel för "anhållan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag skulle därför verkligen enträget vilja be kommissionen att ta med denna anhållan.
I would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
SwedishJag har ett råd och en anhållan - skicka din första representant till Cypern.
A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
SwedishNi har svarat positivt på min anhållan i samband med att denna debatt inleddes i förmiddags.
From it I conclude that Parliament is broadly in support of the new Lisbon Strategy.
SwedishNi har svarat positivt på min anhållan i samband med att denna debatt inleddes i förmiddags.
You have responded positively to my request at the opening of the debate this morning.
SwedishJag kan inte bevilja detta tillstånd, utan måste vidarebefordra en formell anhållan till ordförandekonferensen.
I cannot give it, I have to put the request formally to the Conference of Presidents.
SwedishKäre kollega, jag skall framföra er anhållan till ordföranden.
Mr Manzella, I will put your request to the President.
SwedishLikaså har Belgrad förkastat Europeiska unionens anhållan om att etablera en närvaro i Kosovo.
In a similar manner, Belgrade rejects the European Union's request that it also establish a presence in Kosovo.
SwedishVita bönder hade lämnat in en anhållan till tribunalen sedan de hade uttömt alla rättsliga möjligheter i Zimbabwe.
White farmers had applied to the Tribunal after exhausting all domestic remedies in Zimbabwe.
SwedishEn ordningsfråga: jag vill göra en formell anhållan för att värna om vårt parlaments värdighet.
Madam President, on a point of order, I wish to make a formal request to safeguard the dignity of our House.
SwedishAv dessa skäl avvisades deras anhållan.
For those reasons their request was turned down.
SwedishOm föredraganden själv kan acceptera Schulz anhållan så finner jag mig som utskottets ordförande i det.
Mr President, if the rapporteur himself can accede to Mr Schulz's request, I as the Chairman of the Committee accept that.
SwedishDet tycks alltså, herr talman, som om de federalistiska påtryckningsgrupperna mellan Nice och Laeken har upprepat sin anhållan.
It therefore appears, Mr President, that between Nice and Laeken, the federalist pressure groups have taken charge.
SwedishJag bekräftar denna uppmaning med en anhållan om att beakta den möjlighet som nu finns att använda skulor vid tillverkningen.
This is a demand, to which I add the request that the existing options for swill preparation also be taken into account.
SwedishJag har bett att få ordet tre gånger nu, och är glad att jag fick ordet på min tredje anhållan.
(HU) Madam President, I have asked for the floor three times already and I am glad you managed to give me the floor upon my third request.
SwedishHerr Janssen van Ray, jag är fullständigt enig med denna anhållan. Tyvärr är inte rådet här och hör vad ni säger.
Mr Janssen van Raay, I quite agree with your request, and think it is a pity that there is no representative from Council present to hear you.
SwedishJag skulle också vilja tillägga att jag vill stödja detta lands anhållan om inrättandet av ett Europeiska unionens kontor i Skopje.
In addition, I also would like to support the request of this country for the creation of a European Union office in Skopje.
SwedishHerr Fabre-Aubrespy, jag kommer ihåg det, jag var faktiskt närvarande, liksom även de flesta av kollegorna i det ögonblick då ni formulerade er anhållan.
Mr Fabre-Aubrespy, I remember that, it happens that I was present, like most of us, when you made your request.
SwedishAvslutningsvis kan jag säga att vi absolut stöder varje anhållan från var och en som tar de hälsorisker som orsakas av tobaksrökning på allvar.
Finally, may I say that we fully support the concerns of all those who take the danger to health posed by tobacco seriously.
SwedishJag ber om att ni också verkligen godkänner denna anhållan, så att vi kan komma fram till en bra lösning för alla medborgare i Europa.
I therefore request that you really do take up this matter, so that we can find a solution to the benefit of all the people in Europe.
SwedishVi har därför också redan skriftligt vänt oss till ICES med anhållan om vetenskaplig rådgivning av hur dessa bifångster kan undvikas i framtiden.
We have therefore already written to the ICES asking for scientific advice on how these by-catches can be avoided in future.

Synonymer (svenska) till "anhållan":

anhållan
Swedish