"anhålla om" - Engelsk översättning

SV

"anhålla om" på engelska

SV anhålla om
volume_up
{verb}

anhålla om (även: be, efterfråga, uppmana, anmoda)
Men jag vill anhålla om att behandlingen av Swiebelbetänkandet skjuts upp till ett senare datum.
But I want to request that the Swiebel report be postponed to a later date.
Med förhoppning om att lösa detta problem, skulle jag nu vilja anhålla om att betänkandet återförvisas till utskottet.
With a view to overcoming this difficulty, I would now like to request that the report be referred back to committee.
Förordningen ålägger kommissionen att anhålla om att ett medlemsland vidtar åtgärder inom en period vilken den skall besluta om.
The regulation requires the Commission to request a Member State to take action within a period which it shall determine.

Liknande översättningar för "anhålla om" på engelska

anhålla verb
om konjunktion
om preposition
öm adjektiv

Användningsexempel för "anhålla om" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSkulle vi kunna få anhålla om att det kommer ett betydelsefullt steg framåt även från den andra sidan?
Might we ask that a significant step is taken by the other side as well?
SwedishAv den anledningen vill jag anhålla om återförvisning till utskottet enligt artikel 129 i arbetsordningen.
So I move that we refer the report back to committee pursuant to Rule 129.
SwedishJag vill anhålla om att man här gör en ny prioritering.
I would ask for this to be made a new focal point.
SwedishMen jag vill anhålla om att min talartid som tilldelats mig av PSE-gruppen, läggs till Véronique De Keysers talartid.
But I ask that my minute, allocated to me by the PSE Group, be added to Ms De Keyser's time allocation.
SwedishHon kan anhålla om ert tillstånd, herr ordförande, att göra ett uttalande i saken vid det här sammanträdet.
She should be able to ask you, Mr President, to be allowed to make a statement on this subject during this part-session.
SwedishFör att vara fredag är relativt många ledamöter närvarande och därför vill jag anhålla om att genomföra omröstningen.
There are still quite a lot of Members here for a Friday, which is why I would seriously urge you to hold the vote.
SwedishEnligt artikel 37 framstår det som helt klart att kommissionen när som helst kan anhålla om talmannens tillstånd att göra ett uttalande.
Rule 37 makes it quite clear that the Commission may, at any time, ask for permission to make a statement.
SwedishJag vill plocka ut tre punkter som tycks mig vara särskilt väsentliga och även anhålla om att de får flyta in i kommissionens överläggningar.
I should like to pick up on three points which I think are particularly important and which I would ask the Commission to take into consideration.
SwedishEuropeiska unionens ställning har alltid varit att anhålla om högre grad av självständighet för Kosovo inom Jugoslaviens internationellt erkända gränser.
The European Union's position has always been to seek greater autonomy for Kosovo within Yugoslavia's internationally recognized borders.
SwedishSamtidigt skall medlemsstaterna ges möjlighet att anhålla om reducerad skattesats på adresserade försändelser som väger mindre än två kilo.
At the same time, the Member States must be given the option of applying a reduced rate of VAT to items of addressed mail weighing less than two kilos.
SwedishPrincipen att anhålla om förhandsgodkännande från medlemsstaten tas upp i artikel 4.5 i förordningen samt i ramavtalet med parlamentet.
The principle of obtaining prior consent from the Member State is provided for under Article 4 Paragraph 5 of the Regulation, and in the framework agreement with Parliament.
SwedishI åratal har jag nu motsatt mig Turkiets anslutning till Europeiska unionen, men jag skulle vilja anhålla om att ett privilegierat partnerskap upprättades med detta land.
For years now, I have been opposed to Turkey’s joining the European Union, but I would ask for a privileged partnership to be set up with that country.
SwedishI åratal har jag nu motsatt mig Turkiets anslutning till Europeiska unionen, men jag skulle vilja anhålla om att ett privilegierat partnerskap upprättades med detta land.
For years now, I have been opposed to Turkey ’ s joining the European Union, but I would ask for a privileged partnership to be set up with that country.
SwedishDet som inte är möjligt är att ett utskott utan att anhålla om tillstånd sänder ut tre av sina ledamöter som uppträder offentligt som en av utskottet utsänd delegation.
What is not possible, Mr Andrews, is for a Committee to skip the authorization and send three members, giving the public impression that the committee has sent a delegation.
SwedishDenna rättsgemenskap skulle t.o.m. kunna uppmuntra lagstiftarna att i mån av behov anhålla om teknisk hjälp så att huvudsyftet uppnås, nämligen en korrekt tillämpning av gemenskapsrätten.
This might even encourage them to ask for technical assistence, as needed, in order that the essential aim, that of the correct application of Community law, be achieved.
SwedishOm vi vore riktigt ärliga borde vi nu också anhålla om att ambassadörerna gör en demarsch i Nigeria och talar om att Amina Lawal är välkommen till vilket europeiskt land som helst.
If we were really sincere about these matters, we should now also call on the ambassadors to take steps in Nigeria to publicise the fact that Amina Lawal is welcome in any European country.