SV

angripare {utrum}

volume_up
angripare
Bristande solidaritet och underkastelse inför en angripare innebär alltid en uppmuntran för denne.
Lack of solidarity and subservience to an aggressor always encourages the latter.
Man får inte förvränga verkligheten genom att förvandla offret till angripare och tvärtom.
The reality of the situation must not be obfuscated by transforming the victim into the aggressor and vice versa.
Man sätter sig dock inte kontinuerligt tills bords med en mördare och angripare, som med våld just har förskansat sig makten.
However, one cannot just sit down at a table with a murderer and aggressor who has just seized power by force.
angripare (även: överfallare)
angripare
Two assailants, one male, one female.
En europeisk professor påpekade att om vi insisterar på att stänga in oss själva bakom murar kommer vi att förgås inifrån och ut i händerna på våra angripare.
As a European professor pointed out, if we insist on enclosing ourselves behind walls, we will perish at the hands of assailants from inside and from out.
I Tjeckien anfölls vice partiledaren för ett politiskt parti som fått nästan 20 procent i opinionsundersökningarna och misshandlades brutalt av tre angripare fem veckor före valet.
In the Czech Republic, the deputy leader of a political party standing at almost 20% in the opinion polls was attacked and brutally beaten by three assailants five weeks before the elections.
angripare (även: invaderande fiende, inkräktare)
Var tar min kropp slut och var börjar en angripare?
Where does my body end and an invader start?
Afghanistan kan se tillbaka på en stolt historia då afghanska ”highlanders” kämpade mot angripare.
Afghanistan can look back on a proud history during which the Afghan highlanders fought against invaders.
Det händer då och då att parlamentet håller en tyst minut för olika offer, till och med offer angripare emellan.
From time to time, Parliament observes a minute's silence for various victims, even victims between invaders.

Användningsexempel för "angripare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI många västländer har medierna gett en bild av Ryssland som angripare.
In many Western countries the media has presented an image of Russia as the attacker.
SwedishBristande solidaritet och underkastelse inför en angripare innebär alltid en uppmuntran för denne.
Lack of solidarity and subservience to an aggressor always encourages the latter.
SwedishDet är klart skandalöst att staten skulle döma offren, snarare än deras angripare.
It is clearly outrageous that the state should condemn the victims, rather than their aggressors.
SwedishDet är bara logiskt att vi omedelbart kommer att bli mål nummer ett för potentiella angripare.
It is only logical that we will immediately become target number one for potential adversaries.
SwedishEfter 1945 förstod man under försvar att man försvarar sitt eget land mot utländska angripare.
After 1945, defence was taken to mean the defence of one's own territory against foreign attackers.
SwedishBara om vi är redo och starka kan vi tvinga angripare att förhandla och uppfylla säkerhetskrav.
Only if we are ready and strong can we force aggressors to negotiate and to adhere to security requirements.
SwedishAfghanistan kan se tillbaka på en stolt historia då afghanska ”highlanders” kämpade mot angripare.
Afghanistan can look back on a proud history during which the Afghan highlanders fought against invaders.
SwedishMan får inte förvränga verkligheten genom att förvandla offret till angripare och tvärtom.
The reality of the situation must not be obfuscated by transforming the victim into the aggressor and vice versa.
SwedishAfghanistan kan se tillbaka på en stolt historia då afghanska ” highlanders ” kämpade mot angripare.
We shall be there for a very long time, but it is the sort of job to which the European Union is wonderfully suited.
SwedishDet händer då och då att parlamentet håller en tyst minut för olika offer, till och med offer angripare emellan.
From time to time, Parliament observes a minute's silence for various victims, even victims between invaders.
SwedishVar tar min kropp slut och var börjar en angripare?
SwedishMan sätter sig dock inte kontinuerligt tills bords med en mördare och angripare, som med våld just har förskansat sig makten.
However, one cannot just sit down at a table with a murderer and aggressor who has just seized power by force.
SwedishTvå angripare - en man och en kvinna.
Swedish. - (HU) Den 25 januari i år skadades Galina Kozlova allvarligt av en okänd angripare i Yoshkar-Ola.
on behalf of the ALDE Group. - (HU) On 25 January of this year, Galina Kozlova was seriously injured by an unknown attacker in Yoshkar-Ola.
SwedishNågra beskrev ett liv i lidande och det var bara för att deras barn utsatte dem för tryck som de hade mod att rapportera sina angripare.
Some described a life of suffering, and it was only because their children put pressure on them that they had the courage to report their attackers.
SwedishDet går i allmänhet inte att systematiskt slå fast att muslimer eller kristna är angripare eller offer, eftersom de historiskt sett har varit båda.
It is generally not possible to cast Muslims or Christians systematically in the role of aggressor or victim, as they have historically been both.
SwedishVi vill vädja till kommissionen att bevara balansen i förslaget med avseende på offer och angripare, och se till att dessa inte jämställs.
We must implore the Commission to maintain the balance of its proposal with regard to victims and attackers, and to ensure that these are not placed on the same level.
SwedishEn europeisk professor påpekade att om vi insisterar på att stänga in oss själva bakom murar kommer vi att förgås inifrån och ut i händerna på våra angripare.
As a European professor pointed out, if we insist on enclosing ourselves behind walls, we will perish at the hands of assailants from inside and from out.
SwedishDet är inte möjligt att betrakta de muslimska eller de kristna samhällena som vare sig angripare eller offer, eftersom de tyvärr historiskt sett har haft båda rollerna.
It is not possible to put Muslim or Christian communities in the role of either aggressor or victim, since historically they have, unfortunately, been both.
SwedishNi säger att ni vill ha en försvarspolitik och ett försvarssystem, inte för att skydda er själva mot potentiella angripare, utan för att skydda era fundamentalt själviska intressen.
You are saying that you want a defence policy and defence system, not to protect yourself against potential aggressors, but to protect your fundamental selfish interests.

Synonymer (svenska) till "angripa":

angripa
angripen
Swedish