SV angripa
volume_up
[angrep|har angripit] {verb}

Det är inte intellektuellt ärligt att angripa kommissionen hela tiden.
It is not intellectually honest to attack the Commission all the time.
Att angripa dessa samfund är att underminera våra mest grundläggande värden.
To attack these communities is to undermine our most fundamental values.
Under hösten fanns en oro för att BSE också skulle kunna angripa får.
During the autumn, there was some anxiety that BSE might also be able to attack sheep.
Att angripa dem är att angripa en av orsakerna till konflikter och fattigdom.
To tackle them is to tackle one of the causes of conflict and poverty.
Kommissionen vill därför angripa problematiken med en kombination av åtgärder.
The Commission therefore proposes to tackle the problem with a combination of measures.
Vi måste angripa en fruktansvärd farsot, nämligen sexuellt utnyttjande av barn.
We must tackle a dreadful scourge, the sexual exploitation of children.
Avslutningsvis vill jag återigen framhålla att det är nödvändigt att angripa dessa fall vid roten.
In conclusion, I reaffirm the need to strike at the root of these cases.
Varje makt som är rädd för pressen kommer först att angripa den.
Any power which is afraid of the press will first strike against them.
Detta är viktigt, om vi verkligen vid roten vill angripa den återuppflammande intoleransen och främlingsfientligheten i Europa.
That is important if we really want to strike at the roots of the intolerance and xenophobia that are once more rearing their heads in Europe.
Så om ni vill angripa mig går det bra, men var vänlig anklaga mig inte för att ha miljarder euro som jag på något vis använder till en stilig byggnad eller något annat.
So if you want to attack me for that, that is fine, but please do not accuse me of having billions and billions of euro that somehow I am using for a sparkling building or anything else.
Det här åtgärdsprogrammet måste hjälpa myndigheterna, näringslivet och medborgarna att inse hur vissa förorenande ämnen kan angripa människans hälsa.
This action programme must make the authorities, industry and the general public realise how certain pollutants can affect human health.
Jag är också nöjd med kommissionens engagemang för att hjälpa till att angripa dessa problem.
We must show solidarity with the people in the worst affected areas, particularly farmers in the south of Portugal and in the border area.
Jag vill hellre betona nödvändigheten av att angripa roten till detta onda, som drabbar de fattigaste kvinnorna.
I would rather emphasize the necessity of attacking the root of the evil, which affects the most disadvantaged women.
angripa (även: anfalla, tvista)
Vi vet alltför väl att en strategi av detta slag inte är rätt sätt att angripa dessa problem.
We can no longer stand by as human beings die simply because they wanted to come to our countries for a better life.
Med tanke på den statistik som vi hör från FN och ser i världsbefolkningsrapporten varje år, är det oetiskt och omoraliskt att angripa sexuella och reproduktiva rättigheter här.
In view of the statistics we hear from the United Nations and the World Population Monitoring Report every year, it is unethical and immoral to come out against sexual and reproductive rights here.
angripa (även: forcera, driva, storma, rusa)

Synonymer (svenska) till "angripa":

angripa

Användningsexempel för "angripa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFranco Frattini talade om att angripa terrorismens politiska och sociala strukturer.
Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism.
SwedishDet är därför grundläggande att angripa de olika hindren för deras rörlighet.
That is why it is crucial to combat the various obstacles to their mobility.
SwedishGenom att denna gång angripa en domare bevisar terroristerna åter detta.
By attacking a judge this time, the terrorists are demonstrating this once more.
SwedishPrivatiseringspolitiken tjänar också som förevändning att angripa arbetarnas rättigheter.
The privatisation policy also serves as a pretext for attacking workers' rights.
SwedishVi får alltså inte angripa problemet för hårt, bara där det är farligt.
So we must not give too much weight to the problem, only where it is dangerous.
SwedishNär det gäller utrikespolitik måste vi angripa kärnan och sluta oroa oss för detaljerna.
On foreign policy we need to get to the food and stop worrying about the plumbing.
SwedishPrivatiseringspolitiken tjänar också som förevändning att angripa arbetarnas rättigheter.
The privatisation policy also serves as a pretext for attacking workers ' rights.
SwedishAtt angripa påven är bara bevis på cynism och skadlig radikalism så här inför valtider.
Attacking the Pope is only evidence of pre-election cynicism and harmful radicalism.
SwedishFör att angripa det onda måste vi först och främst angripa fattigdomen och okunnigheten.
The origins of the problem can be attacked by tackling poverty and ignorance.
SwedishDet kommer att göra det möjligt för oss att effektivt angripa det stora hotet mot planeten.
We shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
SwedishVi har börjat angripa den på ett lämpligt sätt, men vi har en mycket lång väg att gå.
We have begun to discuss it adequately but we have so much further to go.
SwedishDet råder samförstånd om behovet av att vidta åtgärder för att angripa problemet.
There is consensus on the need for us to take action to deal with it.
SwedishMed en sådan plan kommer det att finnas tre frågor som vi vill angripa.
Within that blueprint, there will be three topics which we want to address.
SwedishLåt mig säga till mina polska vänner att detta inte handlar om att angripa Polen.
Secondly, let me say to my Polish friends that this is not an issue which is getting at Poland.
SwedishDet enda återstående sättet att angripa detta är givetvis internationella överenskommelser.
It is obvious that international agreements are the only means left of tackling this.
SwedishOm så är fallet, vilka åtgärder avser den att vidta för att angripa problemet?
If so, what measures does it intend to take to address this issue?
SwedishVi kan bara bekämpa denna form av övergrepp med framgång genom att angripa den vid roten.
We can only combat this abuse successfully by attacking it at the roots.
SwedishDet finns mycket att hylla i det sätt att angripa problemet som föreslås av föredraganden.
There is much to be praised in the approach to the problem suggested by the rapporteur.
SwedishResolutionen kunde angripa de som har våldtagit och även förrått tjänandet inför Gud.
This resolution could have attacked those who have violated and betrayed the service of God.
SwedishFlera viktiga förbättringar kan genomföras utan att angripa direktivet om fondföretag.
Many important improvements can be introduced without taking an axe to the UCITS Directive.