"angränsande till" - Engelsk översättning

SV

"angränsande till" på engelska

SV

angränsande till {preposition}

volume_up
angränsande till (även: bredvid, intill, vid sidan av, nära, jämsides med)
angränsande till

Användningsexempel för "angränsande till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFlera tiotusentals flyktingar har flytt till angränsande Kamerun och Nigeria.
Several tens of thousands of refugees have fled to neighbouring Cameroon and Nigeria.
SwedishKonflikten har förvärrats och sprider sig till det angränsande Tchad.
The conflict has worsened and is spreading to neighbouring Chad.
SwedishJag instämmer även i att prisökningar i kustländer och angränsande länder kan leda till ökad smuggling.
I also agree that the price increase in coastal and border countries may lead to an increase in fraud.
SwedishReferenserna har automatiskt anpassas så att de alltid hänvisar till den angränsande cellen till vänster.
The references have been automatically adapted so that they always refer to the neighboring cell on the left.
SwedishMed den här funktionen överförs formateringarna för en cell automatiskt till de angränsande tomma cellerna.
Select this option to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells.
SwedishDessutom har det resultat som uppnåtts när det gäller upprättandet av buffertzoner till angränsande vattendrag dämpats.
In addition, the result achieved in relation to the establishment of buffer zones adjacent to waterways has been moderated.
SwedishDet andra är att den riktigt stora risken med denna konflikt är att den sprider sig till andra områden på Balkan, till angränsande länder.
Secondly, the really great risk with this conflict is that it will spread to other areas in the Balkans, to neighbouring countries.
SwedishLagen fastställer utsträckningen och gränsen för dess territorialvatten, dess exklusiva ekonomiska zon och Portugals rätt till angränsande havsbotten.
The law defines the extent and limit of its territorial waters, its exclusive economic zone, and the rights of Portugal to the adjacent seabed.
SwedishEftersom katalogföretagen agerar över gränserna finns det givetvis en risk att problemen sprider sig från dessa medlemsstater till angränsande länder.
Of course, because of the cross-border nature of the entries, the problem can spill over from these Member States into other neighbouring countries.
SwedishSom jag ser det skulle också möjliggörandet av billigare exporter till angränsande tredjeländer vara ett lämpligt sätt att stödja de yttersta randområdena.
As I see it, enabling cheaper exports to neighbouring third countries would also be one way in which we could provide appropriate assistance to outermost regions.
SwedishÄr det alltså godtagbart att fordon kan stoppas vi gränsen till en angränsande medlemsstat, trots att de uppfyller alla krav i det egna landets lagstiftning?
So is it acceptable that a vehicle may be stopped at the border of a neighbouring Member State if they comply with all the legal requirements in their own country?
SwedishSom vi känner till förstördes vid bombningarna broar, oljeraffinaderier och kemiska industrier, vilket ledde till att alla de till Donau angränsande regionerna ödelades ekologiskt.
As we all know, the bombings destroyed bridges, oil refineries and chemical factories, which damaged the ecology of all the areas along the Danube.
SwedishEn annan grundläggande prioritering på det externa planet är att stabilitet och säkerhet skall råda på hela den europeiska kontinenten och i de angränsande regionerna till den utvidgade unionen.
Outside the EU, another of our main priorities is to extend stability and security throughout the continent and to the regions bordering on the enlarged Union.
SwedishSom vi känner till förstördes vid bombningarna broar, oljeraffinaderier och kemiska industrier, vilket ledde till att alla de till Donau angränsande regionerna ödelades ekologiskt.
I would like to hear your views on the matter, Commissioner: do you intend to take action for the economic, ecological and cultural restoration of the areas which were damaged?
SwedishDen begränsade forskningsbudget som finns tillgänglig får inte till största delen användas av kommissionen till angränsande politikområden, för det är inte någon uppgift som hör hemma på Europanivå.
It is not acceptable for the best part of the limited research budget that is available to be used for flanking policy by the Commission, since that is not a European task.
SwedishPlanen att släppa in asylsökande till EU när de redan har flytt till ett angränsande tredjeland som Ukraina, eftersom levnadsstandarden här är högre, är alltså fullständigt obegriplig.
The plan to allow into the EU asylum seekers who have already fled to a bordering third country such as Ukraine because the standard of living here is higher is thus completely incomprehensible.

Liknande översättningar för "angränsande till" på engelska

angränsande adjektiv
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
nå fram till verb
English