"angolanska" - Engelsk översättning

SV

"angolanska" på engelska

EN
EN
SV

angolanska {utrum}

volume_up
angolanska
De angolanska myndigheterna är å sin sida inte förpliktigade att redovisa hur medlen har använts.
For their part, the Angolan authorities are not obliged to account for how the funds are used.
Om den angolanska regeringen även i fortsättningen vägrar att medverka går det inte att undvika åtgärder.
If the Angolan Government continues to refuse to cooperate, measures will need to be taken.
Föredraganden beklagar att gemenskapen och de angolanska myndigheterna inte har lyckats enas om ett avtal.
The rapporteur regrets that the Community and the Angolan authorities have not succeeded in reaching an agreement.

Användningsexempel för "angolanska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe angolanska myndigheterna är å sin sida inte förpliktigade att redovisa hur medlen har använts.
For their part, the Angolan authorities are not obliged to account for how the funds are used.
SwedishOm den angolanska regeringen även i fortsättningen vägrar att medverka går det inte att undvika åtgärder.
If the Angolan Government continues to refuse to cooperate, measures will need to be taken.
SwedishFöredraganden beklagar att gemenskapen och de angolanska myndigheterna inte har lyckats enas om ett avtal.
The rapporteur regrets that the Community and the Angolan authorities have not succeeded in reaching an agreement.
SwedishVi kände det alla som ett bestridande av den angolanska regeringens legitimitet att vi behandlades på detta sätt.
We all felt it was a challenge to the legitimacy of the Angolan Government that we were treated in this manner.
SwedishDen angolanska befolkningen förtjänar ett bättre öde.
SwedishHändelsen inträffade i torsdags i byn Djakala i den angolanska provinsen Lunda Norte, men har först nu blivit känd.
This incident occurred last Thursday in the locality of Djakala (Lunda Norte province), but has only now been publicised.
SwedishDet internationella samfundet är nu mer än någonsin skyldigt att visa det angolanska folket moralisk och materiell solidaritet.
The international community must, now more than ever, demonstrate moral and material solidarity with the Angolan people.
SwedishEn konstruktiv inställning från den angolanska regeringens sida skulle givetvis välkomnas av det internationella samfundet.
The adoption of a constructive position by the Angolan Government would obviously be welcomed by the international community.
SwedishDe portugisisk-angolanska medlingarna diskuterar nu att dra in Moçambique eller CPLP i arbetet.
There is now talk of bringing in Mozambique or the whole of the Community of Portuguese Speaking Countries to assist in the Portuguese-Angolan mediation effort.
SwedishNu har regeringsbytet skett, den gamla diktatorn sitter på sin plats, de angolanska trupperna och legosoldaterna är fortfarande kvar.
Now we have had a change of government, the old dictator is back, and the Angolan troops and mercenaries are still present.
SwedishFörslag på 16 miljoner euro har undertecknats, och de återstående förslagen inväntar godkännande av de angolanska myndigheterna.
Proposals for EUR 16 million have been signed and the remaining proposals are awaiting approval by the Angolan national authorities.
SwedishDen angolanska regeringen måste omedelbart tillåta en påtaglig FN-närvaro som kan medla och som kan rapportera om de mänskliga rättigheterna.
The Angolan Government must immediately authorise a substantial UN presence which can mediate and can report on human rights.
SwedishVi vill också hedra talesmannen för önskningarna hos alla dem i det angolanska civila samhället som arbetar för dialog och försoning.
We also salute you as a spokesman for the aspirations of all those in Angolan civil society who are working for dialogue and reconciliation.
SwedishUnita måste äntligen foga sig i författningen för den andra angolanska republiken, och måste äntligen inta en konstruktiv roll som oppositionsparti.
Unita must at last fit in with the constitution of the second Angolan Republic and assume a constructive role as an opposition party.
SwedishEn god nyhet för oss var även att den angolanska regeringen planerar att organisera en internationell konferens för landets återuppbyggnad.
Finally, we also welcome news of the Angolan Government's stated intention to organise an international conference on reconstructing the country.
SwedishVi uppmanar därför den angolanska regeringen att göra större ansträngningar när det gäller att ta itu med befolkningens trängande humanitära behov.
We are therefore calling upon the government of Angola to make more efforts in addressing the critical humanitarian needs of the population.
SwedishVi måste säga till det angolanska folket och dess politiska ledare att det internationella samfundet är berett att samarbeta i strävan efter fred.
We must tell the people of Angola and the political leaders that the international community is willing to collaborate in the search for peace.
SwedishOrsaken till att avtalet sägs upp är att kommissionen har synpunkter på den angolanska lagstiftningen om biologiska akvatiska resurser.
The reason why the agreement is being cancelled is that the Commission has certain views on the Angolan legislation concerning biological aquatic resources.
SwedishDen angolanska regeringen agerade riktigt när alla offensiva militära åtgärder upphörde och Unitas politiska ledare och de militära cheferna agerade bra.
The Angolan government has done well to cease all military offensives and Unita's political leaders and military command have acted properly.
SwedishDet finns inte längre någon möjlig tolerans för att möta det angolanska problemet på ett balanserat sätt och med likvärdig respekt från alla berörda parter.
The tolerance needed to consider the Angolan problem in a balanced manner and with equal respect for all the parties involved has been exhausted.