SV

angivet {adverb}

volume_up
Om det värde som Du anger för rader underskrids, bryts stycket så att angivet antal rader hamnar överst på nästa sida.
If the number of lines at the top of the page is less than the amount specified under Lines, the paragraph break is adjusted.
Antalet bokstäver per stavelse som är angivet i textfältet definierar hur många bokstäver av ett avstavat ord som minst måste stå i början av nästa rad.
The number specified in this box indicates the minimum number of characters (of the hyphenated word) required at the next line.

Användningsexempel för "angivet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDär har vi ännu inte något kön angivet. Men det vore ett steg som man kan ta.
Up to now, we still have no record of gender, but this is a step that should be taken.
SwedishAnledningen till detta var helt enkelt att jag hade fått ett helt annat klockslag angivet.
The reason for this is simply that I was told there was an entirely different timescale.
SwedishAtt rökning är skadlig för hälsan står angivet på cigarrettförpackningarna.
The health dangers of smoking are indicated on cigarette packets.
SwedishOm ett argument som är angivet som en matris innehåller text eller tomma celler, ignoreras dessa värden.
If an argument entered as a matrix contains text or empty cells, these will be ignored.
SwedishPå föredragningslistan är det riktigt angivet, och omröstningen kommer att äga rum klockan 12.00 i dag.
This item has been correctly placed on the agenda and will be put to the vote at 12 noon today.
SwedishFrågan om Gibraltars rättsliga ställning är något som är klart angivet och befäst i lag.
The question of the legal position of Gibraltar is something that is clearly designated and entrenched in law.
SwedishOm det här alternativet är markerat, skapas en aritmetisk talserie på basis av angivet inkrement och maxvärdet.
Create a linear number series using the defined increment and end value.
SwedishOm det här alternativet är markerat, skapas en datumserie på basis av angivet inkrement och maxdatum.
Create a date series using the defined increment and end date.
SwedishI vårt ändringsförslag 18 finns det med siffror klart angivet hur denna mängdrelaterade begränsning skall se ut.
Our Amendment No 18 specifies the form which this reduction should take.
SwedishDu ska välja kurser när det är angivet valbara kurser eller valfritt utrymmet i utbildningsplanen.
You should choose courses when optional courses or optional spaces are indicated in the programme syllabus.
SwedishOm det här alternativet är markerat, skapas en geometrisk talserie på basis av angivet inkrement och maxvärdet.
Create a growth series using the defined increment and end value.
SwedishI Duisenbergs dokument står angivet det första möjliga datumet för hans avgång, men inte det slutgiltiga datumet för avgången.
Mr Duisenberg's paper gives the first possible date for stepping down, but not the final one.
SwedishFöretag med ett angivet serviceområde och en fysisk adress visas på samma sätt i Googles sökresultat som de företag som saknar ett serviceområde.
plumbers) the opportunity to show on Google. Service Area Listings With An Address
SwedishHär skapar du inom det markerade cellområdet uppåt i kolumnen en serie med angivet inkrement fram till maxvärdet.
This option creates an upwards running series in the cell range of the column using the defined increment to the end value.
SwedishDet står också angivet i undantagen.
There is provision for this in the exceptions.
SwedishHär skapar du inom det markerade cellområdet en serie nedåt i kolumnen med angivet inkrement fram till maxvärdet.
This option creates a downward series in the selected cell range for the column using the defined increment to the end value.
SwedishJag skulle vilja lägga fram ett muntligt ändringsförslag, som bör stå angivet i kollegernas omröstningslistor.
   Mr President, I should like to move an oral amendment, which should be indicated in colleagues’ voting lists.
SwedishOm det värde som Du anger för rader underskrids, bryts stycket så att angivet antal rader hamnar överst på nästa sida.
If the number of lines at the top of the page is less than the amount specified under Lines, the paragraph break is adjusted.
SwedishTal: ett tal angivet som bråk.
Number: a number given as a decimal fraction.
SwedishAngivet lösenord är felaktigt.

Synonymer (svenska) till "angivare":

angivare
Swedish