SV

angiven {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "angiven" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm ingen parameter är angiven, returneras antalet tabeller i det aktuella dokumentet.
If you do not enter any parameters, it returns the number of sheets in the current document.
Swedish- om den kommer att lägga fram det dokument som rådet begärt inom angiven tid, och
- whether it will submit the document requested by the Council within the deadline laid down, and
SwedishOm ingen ytterligare kalender är angiven för språkvarianten används den gregorianska kalendern.
If no other calendar is entered in the locale setting, the Gregorian calendar is used.
Swedishen klart angiven förteckning över de erforderliga uppgifterna, som inte får vara orimlig,
a defined list of the required data, which should not be excessive;
SwedishPerioder är betalningstiden angiven i antalet perioder.
DEPER is the total number of periods, during which payments are made (payment period).
SwedishDen finns också angiven i tabeller i matematiska uppslagsverk.
It can also be found in tables in mathematical reference works.
SwedishPerioder är betalningstiden angiven i antalet perioder.
NPER is the total number of periods during which annuity is paid.
SwedishPerioder är betalningstiden angiven i antal perioder.
DPER is the total number of periods, during which annuity is paid.
SwedishPerioder är betalningstiden angiven i antalet perioder.
NEPER is the payment period with the total number of periods.
SwedishPerioder är betalningstiden angiven i antalet perioder.
NPER is the number of periods in which annuity is paid.
SwedishI fältet Formelcell är redan rätt cell angiven.
The correct cell is already entered in the field Formula Cell.
SwedishPerioder är betalningstiden angiven i antalet perioder.
NPER is the total number of periods (payment period).
SwedishPerioder är betalningstiden angiven i antalet perioder.
DPER is the total number of periods (payment period).
SwedishNu uppmanas regeringarna i Europeiska unionen att agera och delta i tydligt angiven kärnvapennedrustning.
Now the governments of the European Union are being called on to act and engage in specific nuclear disarmament.
SwedishGammal: den tredje alternativa paramatern ej angiven, tolkades som ej lika med 0 (TRUE) (europeisk metod).
If the third optional parameter was not entered, it would have been interpreted as non 0 (TRUE) (European method).
SwedishOm du nu släpper musknappen fylls fälten i kolumnen med datum där respektive månad är angiven.
If you now release the mouse button, the fields in the column will be filled with the date, advanced by one month in each case.
SwedishTrots en förbättring av situationen 2008 används en angiven del av EU-budgetens resurser fortfarande felaktigt.
Despite this improvement in the situation in 2008, a certain part of EU budgetary resources is still being badly spent.
SwedishÅr 2003 var man dock eniga om att reklam skulle vara tydligt angiven som sådan för att inte vilseföra publiken.
However, in 2003 there was a consensus that advertising should be clearly identified so as to avoid misleading the public.
SwedishI protokollet står Stenzel angiven som medlem av AKP-delegationen från de österrikiska kollegernas delegation.
Madam President, the Minutes give Mrs Stenzel as the member of the ACP delegation from the delegation of Austrian Members.
SwedishEtt krav på att ett nätverk för produktsäkerhet skall inrättas inom en angiven tidsram föreslås i ändringsförslag 24.
A requirement that the product safety network should be established within a specified time-frame is proposed in Amendment No 24.

Synonymer (svenska) till "angivare":

angivare
Swedish