SV

angivande {neutrum}

volume_up
2. "flyktig upplysning"
Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (
Indication of the country of origin of certain products imported from third countries (
Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (debatt)
Indication of the country of origin of certain products imported from third countries (debate)
Jag röstade för angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer.
I voted in favour on the indication of the country of origin of certain products imported from third countries.

Användningsexempel för "angivande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAngivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (
Indication of the country of origin of certain products imported from third countries (
SwedishDen mycket komplexa texten i betänkandet innehåller inte något tydligt angivande av detta.
The highly complex text of the report does not include a clear statement of this kind.
SwedishAngivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (debatt)
Indication of the country of origin of certain products imported from third countries (debate)
SwedishUtkastet till Amsterdamfördraget lägger till angivande av riktlinjer rörande sysselsättning.
The Amsterdam draft adds the definition of employment guidelines.
SwedishVi kan emellertid samtidigt inte låta bli att ta upp frågan om angivande av ursprungsland.
At the same time, however, we cannot fail to mention the indication of the country of origin issue.
SwedishJag vill framför allt uppmärksamma er på standarder som gäller angivande av ursprungsland.
I would particularly like to bring your attention to standards relating to the indication of origin.
SwedishEtt tydligt angivande av kategori tillmötesgår efterfrågan.
Specifically mentioning the category is a response to a demand.
SwedishJag röstade för angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer.
I voted in favour on the indication of the country of origin of certain products imported from third countries.
SwedishDärför har vi givetvis försökt få till stånd ett världsomfattande system för beskrivning och angivande av dessa risker.
Therefore, it stands to reason that we have endeavoured to achieve a worldwide system to describe and label these hazards.
SwedishNär det gäller angivande av ingredienser i livsmedel är den gemensamma ståndpunkten tillfredsställande, med ett undantag.
The common position is satisfactory with regard to the listing of the ingredients present in foodstuffs, with one exception.
Swedish(FR) När det gäller angivande av ingredienser i livsmedel är den gemensamma ståndpunkten tillfredsställande, med ett undantag.
(FR) The common position is satisfactory with regard to the listing of the ingredients present in foodstuffs, with one exception.
SwedishJag vill därför säga att upphovsmannens egenskap, ett mer precist angivande av upphovsman, självklart är beroende av handlingens art.
I would therefore like to explain that the precise description of the author depends of course on the nature of the document.
SwedishEtt försiktigt tillvägagångssätt, betoning på öppenhet och exakt angivande av tillämpningsområdet är lämpligt i detta sammanhang.
A cautious approach, an emphasis on transparency and a precise specification of the scope of application are all appropriate here.
SwedishKontrollerna kan utmynna i rekommendationer till medlemsstaten att omedelbart vidta åtgärder, med angivande av tidsgränser för genomförandet.
These controls could lead to recommendations to the Member States for immediate actions and deadlines for implementing them.
SwedishVi välkomnar kommissionens direktiv som tillåter upp till 5 % vegetabiliskt fett i choklad, med angivande av dess förekomst i ingrediensförteckningen.
We welcome the Commission directive which allows up to 5 % vegetable fat in chocolate with an indication of its presence next to the list of ingredients.
SwedishVar skulle vi hamna om advokaten i detta sammanhang inte var skyldig att upprätthålla sekretessen, eller om han tvingades bli en angivande försvarare?
Where would we end up if, in this context, lawyers were not bound to maintain this confidentiality or if they were forced to become an informer rather than a legal counsel?
SwedishKommissionen har brutit ett tydligt löfte att presentera ett fullständigt årligt program, med angivande av all föreslagen lagstiftning och dess rättsliga grunder.
   Mr President, the Commission has broken a clear pledge to present a full annual programme, setting out all proposed legislation and its legal bases.
SwedishBestämmelserna om märkningskrav samt om angivande av ”icke-textilmaterial av animaliskt ursprung” kommer att omfattas av en införlivandeperiod på två och ett halvt år.
There will be a transitional period of two and a half years for the rules on labelling requirements, and for those on the indication of 'non-textile parts of animal origin'.
SwedishAngivande av ursprungsland är också viktigt för att kunna skydda mindre tillverkare, som ofta inte klarar konkurrensen från större företag som imiterar originalvaror.
An indication of the country of origin is also necessary to make it possible to protect small manufacturers, who are often crushed by large companies imitating original articles.
SwedishNi anspelade dessutom på - i likhet med Cashman, tror jag - frågan om oklarheten i fråga om upphovsman: i artikel 8 i vår text tar vi faktiskt upp angivande av handlingens upphovsman.
You also remarked that there is some uncertainty over the author of the report, as did Mr Cashman. We refer to the author of the document in Article 8 of our text.

Synonymer (svenska) till "angivare":

angivare
Swedish