SV

angenäm {adjektiv}

volume_up
Till sist vill jag säga att jag som företrädare för en nordlig region har haft en angenäm uppgift som föredragande.
Finally, I would like to say that, as a representative of the Nordic region, it has been an agreeable experience working as rapporteur.
Det sätt på vilket människor behandlar sina djur avslöjar ofta deras sanna natur, en spegelbild som fortfarande inte är särskilt angenäm.
The way in which people treat animals often reveals their true nature, an image that is still not always that agreeable.
Det har varit angenämt att notera att en till stor del förenande faktor är tanken att sammanhållningspolitiken inte bör genomföras som ett mål i sig själv.
It has been agreeable to note that one broadly unifying factor is the notion that cohesion policy should not be implemented as an end in itself.
Men såsom beskrivs i resolutionsförslaget är detta förhållande inte alltid lika angenämt.
However, as the proposed resolution lays down, that relationship is not always a comfortable one.
Det är inte en angenäm sits och en av de viktigaste utvecklingsåtgärderna i den regionala ekonomiska planeringen är att stödja ett företag i stimulerandet av tillväxt inom bioteknikindustrin.
It is not a comfortable position and one of the key developments in the regional economic planning is to support a company to stimulate growth in biotechnology industries.
Jag hoppas att delegationen får en angenäm vistelse i EU.
I wish the delegation a continued enjoyable stay in the European Union.
Det har naturligtvis varit en mycket angenäm erfarenhet - som det står här!
It has, of course, been a most enjoyable experience - as it says here!
angenäm (även: bra, god, gott, rätt, säker, ganska, hel, mer än, fin, minst)
Good morning, Madam President.
angenäm (även: tacksam, välgörande)
Det är vi i Belgien inte längre vana vid och det blev en angenäm överraskning.
We had not been used to this for a while in Belgium, and it was a nice surprise when it did happen.
Det skulle vara angenämt att kunna se att det också gäller människor i utvecklingsländerna.
It would be nice to be able to see that that also applies to people in the developing countries.
Det skulle vara angenämt att se ett globalt socialt engagemang från företagens sida, och det kan gärna kombineras med att det handlar om vanlig kommersiell vinst.
It would be nice to see a global social commitment on the part of enterprises, and this can easily be combined with general earnings.
angenäm (även: smaklig)
Det var ingen angenäm värld - det fanns fler hungriga människor då än det gör i dag.
It was not a pleasant world - there were more hungry people around then than there are today.
Det ni sade var en angenäm överraskning för mig.
Commissioner, what you said was a pleasant surprise to me.
Jag önskar Förenta nationernas delegation en angenäm vistelse i Strasbourg.
I wish the delegation from the United States Congress a pleasant stay in Strasbourg.
Denna fråga ger mig anledning att berätta en mycket angenäm framgångssaga för er.
Mr Papastamkos, this question gives me the opportunity to relate to you a very pleasing tale of success.
Det är alltid särskilt angenämt att försöka besvara hennes frågor.
It is always particularly pleasurable to attempt to answer her questions.
Vi vill att män och kvinnor, flickor och pojkar skall kunna utöva det som är och bör förbli en angenäm aktivitet för bägge könen.
We want men and women, girls and boys to be involved in what is and should remain a pleasurable activity for both genders.
Det är desto mer angenämt, eftersom sjöfartssektorn troligen är den miljömässigt mest hållbara delen i det transeuropeiska transportnätet.
It is even more pleasurable because the maritime sector is probably the most environmentally sustainable part of the TENs network.

Användningsexempel för "angenäm" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi önskar delegationen ett framgångsrikt möte och en angenäm vistelse i Strasbourg.
We wish the Yemeni Delegation fruitful meetings and an excellent stay in Strasbourg.
SwedishJag önskar Förenta nationernas delegation en angenäm vistelse i Strasbourg.
I wish the delegation from the United States Congress a pleasant stay in Strasbourg.
SwedishDet har naturligtvis varit en mycket angenäm erfarenhet - som det står här!
It has, of course, been a most enjoyable experience - as it says here!
SwedishDet var ingen angenäm värld - det fanns fler hungriga människor då än det gör i dag.
It was not a pleasant world - there were more hungry people around then than there are today.
SwedishDet är vi i Belgien inte längre vana vid och det blev en angenäm överraskning.
We had not been used to this for a while in Belgium, and it was a nice surprise when it did happen.
SwedishDet ni sade var en angenäm överraskning för mig.
Commissioner, what you said was a pleasant surprise to me.
SwedishJag hoppas att delegationen får en angenäm vistelse i EU.
I wish the delegation a continued enjoyable stay in the European Union.
SwedishUr detta perspektiv har Jan Fischers regering varit en angenäm överraskning.
I would also like to say that from this standpoint the government of Mr Fischer has been a pleasant surprise.
SwedishDet utgör en angenäm kontrast till mycket av det jag har hört sägas om byråerna under förmiddagen.
It makes a pleasant contrast to many of the things that I have heard said about the agencies this morning.
SwedishVi måste ändra denna resolution beträffande en viktig aspekt och detta av en angenäm orsak.
Mr President, we have to change this resolution in one important respect and it is for a gratifying reason.
SwedishVi önskar honom en angenäm vistelse i Strasbourg.
We hope he will have a pleasant stay in Strasbourg.
SwedishJag hoppas att delegationen har haft givande diskussioner och jag önskar er en angenäm vistelse i Strasbourg.
I hope that the discussions have been productive for the delegation and that they have had a pleasant stay in Strasbourg.
SwedishJag hoppas att ni alla har haft en angenäm semester och att ni nu är i god form för att ta itu med denna nya sammanträdesperiod.
I hope that you have all had an excellent holiday and that you are ready to start work on this session.
SwedishDenna fråga ger mig anledning att berätta en mycket angenäm framgångssaga för er.
Mr Papastamkos, this question gives me the opportunity to relate to you a very pleasing tale of success.
SwedishTill sist vill jag säga att jag som företrädare för en nordlig region har haft en angenäm uppgift som föredragande.
Finally, I would like to say that, as a representative of the Nordic region, it has been an agreeable experience working as rapporteur.
SwedishDet kommer därför alldeles säkert att bli en mycket angenäm dag i morgon, eftersom kvinnorna brukar klara av denna uppgift mycket bättre än vi.
Therefore, tomorrow will, without a doubt, be a very pleasant day as they usually do it far better than us.
SwedishVi vill att män och kvinnor, flickor och pojkar skall kunna utöva det som är och bör förbli en angenäm aktivitet för bägge könen.
We want men and women, girls and boys to be involved in what is and should remain a pleasurable activity for both genders.
SwedishDet sätt på vilket människor behandlar sina djur avslöjar ofta deras sanna natur, en spegelbild som fortfarande inte är särskilt angenäm.
The way in which people treat animals often reveals their true nature, an image that is still not always that agreeable.
SwedishI bokhandlarna i Italien finns en liten bok, ”Drömmen och valmöjligheterna”, en angenäm diskussion av kommissionens ordförande Romano Prodi.
In Italy there is a booklet, ‘The Dream and the Choices’, a fine discussion by President Prodi available in bookshops.
SwedishHerr Henderson, er närvaro här är mycket angenäm för mig, men jag tänker inte hålla er kvar, jag tänker inte precis göra er till gisslan, nej, nej.
Mr Henderson, I very much enjoy your presence here but I am not going to make you stay, or turn you into a hostage. Not at all.

Synonymer (svenska) till "angenäm":

angenäm