SV

angeläget {adverb}

volume_up
angeläget
Vi moderater finner föreliggande direktiv angeläget till skydd för miljön.
We Moderates consider this directive to be urgently needed for protecting the environment.
Vi moderater finner föreliggande direktiv angeläget till skydd för miljön.
We Moderates consider this directive to be urgently needed for protecting the environment.
Trots detta är det angeläget att rådet engagerar sig mer.
Nonetheless, greater commitment from the Council is urgently needed.
angeläget (även: ivrigt)
I rådets slutsatser läggs mycket stor vikt vid den gemensamma överenskommelsen, och rådet är angeläget om ytterligare framsteg i detta avseende.
The Council's conclusions place considerable importance on this common understanding, and the Council eagerly awaits further progress in this regard.

Användningsexempel för "angeläget" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSpeciellt säkerheten för flygplan från tredje land har varit angeläget för oss.
Our concern here is now focused on the safety of aircraft from third countries.
SwedishBudgetutskottet är mycket angeläget om att få se att vi får valuta för pengarna.
The Committee on Budgets is very keen to see that we get value for our money.
SwedishParlamentet var mycket angeläget om att godkänna förordningen så fort som möjligt.
Parliament was very keen to approve the Regulation at the earliest opportunity.
SwedishDet är nu angeläget att det byggs upp ett samarbete mellan dessa båda myndigheter.
It is now necessary for cooperation between these two authorities to be developed.
SwedishJag anser därför att ni har rätt i att det är högst angeläget att vidta åtgärder.
I therefore think that you are right to say that measures need to be taken urgently.
SwedishDetta är utan tvekan ett område där EIB är angeläget att fortsätta sin verksamhet.
Mr Audy, this is certainly an area in which the EIB is eager to continue its action.
SwedishDet är angeläget att inte bara parlamentet har full tillgång till dessa handlingar.
It is important that not only Parliament have full access to these documents.
SwedishDet är därför som det är så angeläget att vi finner en lösning i fråga om budgetplanen.
That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives.
SwedishNaturligtvis är det angeläget med en giltig rättslig ram så snart som möjligt.
Of course, it is essential that we have a legal framework in place as soon as possible.
SwedishDet gör det extra angeläget att vara uppriktig och djärv, öppen och modig.
That makes it even more urgent to be true and bold, transparent and to have courage.
SwedishDet är angeläget att vi gör mycket snabbare framsteg i den riktning vi har fastställt.
It is urgent that we make much faster progress in the direction we have set.
SwedishVi vill tacka föredraganden för ett väl genomarbetat betänkande på ett angeläget område.
We would like to thank the rapporteur for a thorough report on a important matter.
SwedishVi vet hur angeläget Sverige är om den demokratiska uppbyggnadsprocessen.
We know about the commitment of Sweden to the process of building democracy.
SwedishDet är därför ytterst angeläget att vi tar fram genomförbara lösningar.
It is therefore a matter of the utmost urgency that we provide workable solutions.
SwedishDet är viktigt och angeläget att vi får ett meningsfullt och snabbt svar.
It is important and it is urgent that we receive a reasonable, rapid answer.
SwedishDet är mycket angeläget att vi erkänner denna mycket unga och växande sektors betydelse.
It is vital that we recognise the importance of this very young and growing sector.
SwedishJag anser därför att det är angeläget att det inrättas ett institut för detta.
I therefore believe it important for a relevant institute to be set up.
SwedishDetta är frågor som rådet är angeläget om att ta hänsyn till i all sin politik.
These are matters which the Council is concerned to take into account in all its policies.
SwedishHur kan man göra halvtidsjusteringar om det finns ett angeläget skäl att minska TAC?
How can one make adjustments mid-course if there is an urgent reason to reduce the TAC?
SwedishJan Anderssons betänkande är därför mycket angeläget, och får mitt stöd.
That is why Mr Andersson's report is badly needed and why I will support it.

Synonymer (svenska) till "angeläget":

angeläget
angelägen