"angelägenhet" - Engelsk översättning

SV

"angelägenhet" på engelska

SV

angelägenhet {utrum}

volume_up
angelägenhet (även: historia, sak, affär, händelse, tillställning, ensak)
Låt oss därför inte göra diskussionen till en intern nationell angelägenhet.
Let us not therefore turn the discussion into an internal and national affair.
Frågan kan inte betraktas som en inre angelägenhet mellan Polen och Vitryssland.
This issue cannot be considered a Polish-Belarusian internal affair.
Därför är avlöning och beskattning av ledamöterna av Europaparlamentet en nationell angelägenhet.
The remuneration and taxation of MEPs is therefore a national affair.
angelägenhet (även: sak, ärende, ämne, betydelse, anledning, fel, skäl, vikt, material, orsak)
Hur kan det vara en inhemsk angelägenhet när fallet i Italien inte är en inhemsk angelägenhet?
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
Kommissionsledamoten verkade mena att detta var en intern kinesisk angelägenhet.
The Commissioner seemed to indicate that this was an internal Chinese matter.
Problemet med förvaltningsplanerna måste lösas som en brådskande angelägenhet.
The problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
angelägenhet (även: betydelse, vikt, hänsyn, avseende, betydenhet)
Denna intressanta debatt understryker förslagets angelägenhet och betydelse.
Mr President, this interesting debate highlights the urgency and importance of this proposal.
Parlamentet erkänner därigenom att grundforskningen är en angelägenhet som går utöver medlemsstaterna och måste tillmötesgås på EU-nivå med utgångspunkt i Lissabonstrategin.
Parliament thus recognises that basic research has an importance that transcends the Member States and requires a response at EU level, within the rationale of the Lisbon Strategy.
Jag upprepar att ni kan lita på att det tyska ordförandeskapet ser det som en mycket viktig angelägenhet att ytterligare förbättra relationerna mellan rådet och Europaparlamentet.
Let me say this again: you can rest assured that the German Presidency attaches great importance to improving relations between the Council and the European Parliament still further.
angelägenhet (även: fråga, problem, sak, spörsmål, tvistefråga)
Frågan är numera uteslutande domstolens angelägenhet.
This question is now purely a matter for the Court of Justice to decide.
Frågan om böter och upphävande är för mig en angelägenhet för den nationella domstolen.
The question of penalties and suspension is in my view a matter for the national law-courts.
Det är en högst central angelägenhet, och vi skall alltså här avgöra denna fråga med ja eller nej.
That is a very fundamental matter, and so we will be voting yes or no on this question.
Väldigt många har till exempel frågat varför det här är en angelägenhet för EU.
For example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
Dear colleagues, this is the business of Iraq.
Även om den bara är sju minuter försenad i dag hade vi ingen föregående angelägenhet som kunde försena oss!
Although today it is only seven minutes over, we had no previous business to delay us!
Till sist är information en viktig angelägenhet för detta parlamentet.
Finally, information is an important concern for this Parliament.
Den är och bör förbli en nationell angelägenhet för ganska lång tid framöver.
It is and should remain a national concern for a long time to come.
Låt mig dock försäkra er om att presidiet beslutsamt tar itu med denna angelägenhet.
But let me assure you that this concern is very much in hand in the Bureau.

Användningsexempel för "angelägenhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI det avseendet är kodifieringen en angelägenhet som kommissionen bör följa upp.
In this respect, codification is something the Commission should be following up.
SwedishVäldigt många har till exempel frågat varför det här är en angelägenhet för EU.
For example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
SwedishKommissionsledamoten verkade mena att detta var en intern kinesisk angelägenhet.
The Commissioner seemed to indicate that this was an internal Chinese matter.
SwedishÄven integrationen bör vara en angelägenhet för oss alla, den goda grannsämjan.
We should also all be concerned about integration, about good neighbourliness.
SwedishJag vill dock betona att även jag tycker att sjukvård är en nationell angelägenhet.
When doctors and nurses leave Eastern European States, healthcare suffers there.
SwedishJag delar självklart också hans angelägenhet om säkerhet och hans sociala krav.
I also agree, of course, with his concern for safety and social requirements.
SwedishProblemet med förvaltningsplanerna måste lösas som en brådskande angelägenhet.
The problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
SwedishDet är en nationell angelägenhet och inte något som skall föras upp på EU-nivå.
This is a national matter and not something which should be dealt with at EU level.
SwedishAnsvaret för bistånd är och ska förbli en angelägenhet för medlemsländerna.
The responsibility for aid is, and should remain, a matter for the Member States.
SwedishJag trodde däremot att EU-toppmöten var en angelägenhet för ordförandeskapet.
However, I thought that the European Council was a matter for the Presidency.
SwedishLåt oss därför inte göra diskussionen till en intern nationell angelägenhet.
Let us not therefore turn the discussion into an internal and national affair.
SwedishDet är inte Rysslands interna angelägenhet, som man helt enkelt kan sopa under mattan!
This is not just an internal matter for Russia that can simply be brushed aside.
SwedishTuristpolitik är i mina ögon och i befintlig lagstiftning en nationell angelägenhet.
In my view, and in existing legislation, tourism policy is a national matter.
SwedishI alla händelser är utrikes- och säkerhetspolitiken en mellanstatlig angelägenhet.
At all events, the Common Foreign and Security Policy is an intergovernmental matter.
SwedishJag vill dock betona att även jag tycker att sjukvård är en nationell angelägenhet.
I wish, however, to emphasise that I too think that health care is a national matter.
SwedishVid oförändrad jordbrukspolitik blir det en angelägenhet som icke går att betala.
If agricultural policy is not changed we shall not be able to pay for it.
SwedishSysselsättningspolitik måste i första hand förbli en angelägenhet för medlemsstaterna.
Employment policy should remain primarily the responsibility of the Member States.
SwedishPoängen är att frågorna som tas upp här är en angelägenhet för nationell civilrätt.
The point is that the issues raised here are a matter for national private civil law.
SwedishUnder tiden förblir kampen mot terrorismen vår viktigaste angelägenhet.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
SwedishPolitisk stabilitet på Balkan förblir tills vidare en oviss angelägenhet.
Political stability in the Balkans remains for the time being a precarious matter.