"ange tonen" - Engelsk översättning

SV

"ange tonen" på engelska

EN
SV

ange tonen {verb}

volume_up
Jag menar att bästa sättet att övertyga andra att följa oss är att ange tonen och föregå med gott exempel, vilket är precis vad vi gör.
I feel that the best way of persuading others to follow us is to set the pace and lead by example, which is exactly what we are doing.
Jag ska fatta mig mycket kort, eftersom flertalet av dem som har försökt att ange tonen i debatten inte finns kvar i kammaren längre.
. - (FR) Mr President, I shall be very brief, since the majority of those who tried to lead this debate are no longer in the Chamber.

Användningsexempel för "ange tonen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEr inledning, som var uppfriskande i sin objektivitet, bör ange tonen för hela 2008.
Your introductions, refreshing in their objectiveness, should set the tone for the whole of 2008.
SwedishDet börjar i klassrummen och vi måste ange tonen för detta från grundskolenivån och framåt.
This starts in school lessons, and we have to set the tone for it from primary level onwards.
SwedishDe första omgångarna av de allmänna återkommande utvärderingarna kommer sannolikt att ange tonen för resten av omgångarna.
The early sessions of the UPR are likely to set the tone for the remainder.
SwedishTillsammans kan vi ange tonen när vi tar itu med klimatförändringar, kampen mot fattigdom och osäkerhet i världen.
Together, we can set the tone when tackling climate change, the fight against poverty and insecurity in the world.
SwedishJag var stolt över att se att europeiska ledare som Jacques Chirac, Tony Blair och Gerhard Schröder var redo att ange tonen.
First, we must act together to solve global problems ranging from poverty and development to climate change.
SwedishParlamentet är redo för ett nära samarbete, och vi är säkra på att vi kommer att kunna ange tonen med det här betänkandet.
Parliament is prepared to cooperate closely, and we are sure that we will be able to set the tone with this report.
SwedishJag var stolt över att se att europeiska ledare som Jacques Chirac, Tony Blair och Gerhard Schröder var redo att ange tonen.
I was proud to see that European leaders such as Jacques Chirac, Tony Blair and Gerhard Schröder were ready to set the pace.
SwedishRegionala styrkor som tävlar med varandra borde inte ange tonen, något som för närvarande verkar vara fallet i presidentvalet.
Regional forces competing with each other ought not call the tune, as currently seems to be the case in the presidential election.
SwedishJag menar att bästa sättet att övertyga andra att följa oss är att ange tonen och föregå med gott exempel, vilket är precis vad vi gör.
I feel that the best way of persuading others to follow us is to set the pace and lead by example, which is exactly what we are doing.
SwedishOm vi kan göra framsteg på vissa av dessa punkter, skulle Europeiska unionen kunna gå vidare med självtillit för att ange tonen för COP V och VI.
If we can make progress on some of these issues, the European Union could go forward with confidence to set the tone for COPs V and VI.
SwedishDetta leder mig till budgetplanerna, en portfölj som vad oss beträffar kommer att ange tonen för EU:s önskan att fördjupa vår union.
This brings me to the Financial Perspectives, a portfolio that, as far as we are concerned, will set the tone for Europe’s desire to deepen our Union.
SwedishDetta leder mig till budgetplanerna, en portfölj som vad oss beträffar kommer att ange tonen för EU: s önskan att fördjupa vår union.
This brings me to the Financial Perspectives, a portfolio that, as far as we are concerned, will set the tone for Europe’ s desire to deepen our Union.
SwedishPersonligen anser jag att Moldaviens dåliga tillstånd kommer att ange tonen för valkampanjen, för landets utveckling under det senaste året är inte särskilt hoppingivande.
We must remember that this is a country that, following the collapse of the USSR, experienced a tragic war in the Transnistria area.
SwedishJag tror att detta toppmöte i hög grad kommer att ange tonen för de kommande förbindelserna mellan EU och Brasilien som vi naturligtvis vill ska lyftas till en ny nivå.
I believe this summit will very much set the tone for future relations between the EU and Brazil, which we would naturally like to see taken to a new level.
Swedishtill dagens omröstning är därför en positiv signal till dagens tjeckiska ungdom, som förhoppningsvis snart kommer att ange tonen i Tysklands grannrepublik.
My yes in the vote today is therefore a signal to today's young Czechs, who will, it may be hoped, soon be calling the political tune in Germany's neighbouring republic.
Swedishtill dagens omröstning är därför en positiv signal till dagens tjeckiska ungdom, som förhoppningsvis snart kommer att ange tonen i Tysklands grannrepublik.
My yes in the vote today is therefore a signal to today's young Czechs, who will, it may be hoped, soon be calling the political tune in Germany's neighbouring republic.
SwedishJag ska fatta mig mycket kort, eftersom flertalet av dem som har försökt att ange tonen i debatten inte finns kvar i kammaren längre.
President of the Eurogroup. - (FR) Mr President, I shall be very brief, since the majority of those who tried to lead this debate are no longer in the Chamber.
SwedishPersonligen anser jag att Moldaviens dåliga tillstånd kommer att ange tonen för valkampanjen, för landets utveckling under det senaste året är inte särskilt hoppingivande.
I personally think that the poor shape Moldova itself is in will set the tone for the election campaign, because that country’s development over the past year does not really instil hope.
SwedishDet kommer också att bli året för valet av ett nytt Europaparlament och en ny kommission, så det som vi gör under de första sex månaderna 2009 kommer att ange tonen inför Europavalet.
It will also be the year of the election of a new European Parliament and a new Commission, so what we do in the first six months of 2009 will set the mood for the European elections.

Liknande översättningar för "ange tonen" på engelska

ange verb
ange någon verb
English
ange till åtal verb
kort i tonen adverb
English
kort i tonen adjektiv
English
ange i detalj verb
ange kod
English