"angå" - Engelsk översättning

SV

"angå" på engelska

Bibehållandet av varje fiskesamhälles traditionella verksamhet måste angå Europeiska unionen.
Maintaining the traditional activities of every fishing community should be one of the European Union's main concerns.
Bibehållandet av varje fiskesamhälles traditionella verksamhet måste angå Europeiska unionen.
Maintaining the traditional activities of every fishing community should be one of the European Union' s main concerns.
Denna flykting bör angå länder som ligger långt bort från Polen, eftersom han eller hon förmodligen kommer att flytta.
That refugee should be a concern for countries a long way away from Poland, because he or she is likely to relocate.
Man får det intrycket att detta bara är ett tema som angår kvinnor, men så är inte fallet.
One has the feeling, therefore, that this is really a subject that is only of interest to women, but that is not true.
Låt oss inte betrakta reglerna som något som endast angår företagen; de angår alla medborgare.
We should not see this regulation as something that exclusively concerns companies; it is of interest to all of us as citizens.
Riktlinjer och projekt av gemensamt intresse som angår en medlemsstats territorium kräver den berörda medlemsstatens samtycke.
Guidelines and projects of common interest which relate to the territory of a Member State shall require the agreement of that Member State.
Frågan bör angå oss alla, inte bara med hänsyn till lärarna utan också när det gäller vad som kan hända här i parlamentet.
This matter should concern all of us and not only with regard to the teachers, but also to what might be happening here in Parliament.
Och vad angår Brcko mer specifikt, höll alla med om att otydlighet och förvirring rådde, för vilket anordnarna bär det huvudsakliga ansvaret.
Regarding Britzka especially, everybody agreed that equivocation and confusion reigned for which the organisers were chiefly responsible.
Jag kan säga till Kestelijn-Sierens, att vad angår medlemsstaternas ansvar för genomförandet av detta område, så är vi helt överens om detta.
I can say to Mrs Kestelijn-Sierens that, as regards the Member States ' responsibility for implementation in this area, we are in complete agreement.

Användningsexempel för "angå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBibehållandet av varje fiskesamhälles traditionella verksamhet måste angå Europeiska unionen.
Maintaining the traditional activities of every fishing community should be one of the European Union's main concerns.
SwedishBibehållandet av varje fiskesamhälles traditionella verksamhet måste angå Europeiska unionen.
Maintaining the traditional activities of every fishing community should be one of the European Union' s main concerns.
SwedishDenna flykting bör angå länder som ligger långt bort från Polen, eftersom han eller hon förmodligen kommer att flytta.
That refugee should be a concern for countries a long way away from Poland, because he or she is likely to relocate.
SwedishEuropaparlamentet ville fästa Europeiska kommissionens uppmärksamhet på ämnet, som verkligen kan sägas angå allmänheten.
The European Parliament wished here to draw the European Commission's attention to this subject, which justifiably concerns the public.
SwedishFrågan bör angå oss alla, inte bara med hänsyn till lärarna utan också när det gäller vad som kan hända här i parlamentet.
This matter should concern all of us and not only with regard to the teachers, but also to what might be happening here in Parliament.
SwedishDet är därför som frågan om tillämpningen av gemenskapsrätten måste angå var och en av oss och bli en av våra prioriterade frågor.
That is why the question of the application of Community law must be a matter of concern to each and every one of us and why we must put it at the top of our agenda.

Synonymer (svenska) till "angå":

angå