"andra man" - Engelsk översättning

SV

"andra man" på engelska

EN
SV

andra man {utrum}

volume_up
From my second husband.
För det andra, man föreslår regionala initiativ för att stödja utbildning av kvinnor inom yrkesområden där de inte är företrädda i lika stor utsträckning som män.
Second, regional initiatives are proposed to support training for women in occupations where they are not equally represented.

Användningsexempel för "andra man" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är uppenbart att torsk inte får vara en bifångst när man fiskar andra arter.
It is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
SwedishFör det andra utgår man ifrån att EU:s medlemsstater kan övertalas att samarbeta.
Second, it is assumed that the EU Member States can be persuaded to cooperate.
SwedishDen andra är att man inte bör gå in för långt i detaljer utan är litet försiktig.
Secondly, regulation should be on the conservative side, rather than too detailed.
SwedishOm man också tittar på andra uppgifter ser man dock ett enormt handelsunderskott.
If you look behind these figures, however, you will see a huge trade deficit.
SwedishMan kan inte få det ena utan att få det andra när man har att göra med Milosevic.
You cannot have one without the other when you are dealing with Mr Milosevic.
SwedishDet andra alternativet är att man skall kunna göra en korrektion på utgiftssidan.
Secondly, it would be possible to make a correction on the expenditure side.
SwedishI den andra halvårsrapporten säger man att praktiskt taget allt har gjorts.
Finally, the second bi-annual report states that almost everything has been done.
SwedishEn andra synpunkt är att man bör tänka på att vi här gör något helt nytt.
A second aspect to be considered is that we are doing something entirely new here.
SwedishDet andra skälet är att man i betänkandet pläderar för mer demokratiska förfaranden.
The second reason is that it makes the case for more democratic procedures.
SwedishNaturligtvis finns det andra intressen som man måste hålla ett öga på.
There are, of course, other interests which need to be taken into consideration.
SwedishMin andra fråga är om man vidtar åtgärder för att stabilisera valutan i Laos.
My second question was whether measures are envisaged to stabilize the currency in Laos.
SwedishMed andra ord, när man är utanför parlamentet är man precis som alla andra.
In other words, when you are outside this House, you are just the same as anyone else.
SwedishJag kan ge er en hel lista på andra områden där man har stora problem.
Indeed, I can give you a list of other areas where there are serious problems.
SwedishMen å andra sidan måste man även inom idrotten se klart på vilken ställning kvinnorna har.
On the other hand, the importance of women's role must be recognised in sport too.
SwedishMed andra ord behövde man ge ett gott miljöskäl för överträdelser på den inre marknaden.
I share this criticism and I will return to this in more detail in a moment.
SwedishFör det andra blandar man sig i folks privatliv, vilket Edit Bauer påpekade.
Secondly, it grossly interferes in people's personal lives, as pointed out by Edit Bauer.
SwedishSedan har vi den här andra processen där man tar upp dessa stora, mera långsiktiga planer.
Then there is this other process, whereby the big, longer-term plans are addressed.
SwedishAndra kan man betrakta som misslyckade när de jämförs med sina mål.
Others can be seen to have failed when they are compared with their objectives.
SwedishÅ andra sidan testar man hur varje enskilt ämne inverkar om det intas separat.
On the other hand, these experiments assess the effect of each substance taken in isolation.
SwedishVill man bara ha det ena och inte det andra skall man inte göra oss sällskap.
If you only want the one and not the other, you would not go with us.

Liknande översättningar för "andra man" på engelska

andra pronomen
English
andra verb
English
andra substantiv
English
man pronomen
English
man substantiv
man preposition
English
liten man substantiv
god man substantiv
fullvuxen man substantiv
English
bedragen äkta man substantiv
English
äkta man substantiv
English
liderlig man substantiv
English
andra namn substantiv