"andlighet" - Engelsk översättning

SV

"andlighet" på engelska

SV

andlighet {utrum}

volume_up
andlighet
Som ni vet finns det två beståndsdelar i religion: teologi och andlighet.
As you all know, religion has two components: theology and spirituality.
Den kommer att omdefiniera hur du känner inför andlighet och tro.
It will redefine your sense of spirituality and faith.
Det är uppenbart att Kinas kommunistparti vet mycket litet om andlighet och kulturell identitet.
Obviously, China's Communist Party knows very little of spirituality and cultural identity.

Användningsexempel för "andlighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVår bästa sköld kommer alltid att finnas i vår andlighet och i våra principer.
Our best shield will always be found in our spirituality and our principles.
SwedishSom ni vet finns det två beståndsdelar i religion: teologi och andlighet.
As you all know, religion has two components: theology and spirituality.
SwedishDet är uppenbart att Kinas kommunistparti vet mycket litet om andlighet och kulturell identitet.
Obviously, China's Communist Party knows very little of spirituality and cultural identity.
SwedishFör det första är motsatsen till principen om sekularism inte religiositet och ännu mindre andlighet.
Firstly, the opposite principle to secularism is not religiousness and still less spirituality.
SwedishDen kommer att omdefiniera hur du känner inför andlighet och tro.
It will redefine your sense of spirituality and faith.
SwedishDet förvånar mig att vi kan skriva ihop en hel strategi utan att över huvud taget nämna orden ”ande” eller ”andlighet”.
It amazes me that we can write a whole strategy without ever mentioning the words ‘spirit’ or ‘spirituality’.
SwedishTibets sak, den verkliga befrielsekampen, har kvävts genom ett strypgrepp av trendiga européer på jakt efter andlighet.
The cause of Tibet, the real liberation struggle, has been throttled by the stranglehold of trendy Europeans short on spirituality.
SwedishVi måste också beakta begrepp som hittills har förbisetts, såsom hopp och fruktan, kreativitet och uttrycksförmåga, tro och andlighet.
We also need to look at concepts as yet unmentioned, such as hope and fear, creativity and expression, faith and spirituality.
SwedishDet som definierar mänsklighet, i alla fall biologiskt, är vår fysiologi, men Gud definierar mänsklighet genom vår andlighet, genom vår natur.
For what defines humanity, perhaps biologically, is our physiology, but God defines humanity by our spirituality, by our nature.
SwedishKort sagt, Vikram och jag gör samma saker: både vetenskap och andlighet strävar efter Guds välsignelse för mänskligt välmående i kropp och själ.
In short, Vikram and I are doing the same: both science and spirituality seek the Almighty's blessings for human prosperity in body and mind.
SwedishDet är nästan som om avsikten är att vända människor bort från alla påminnelser om värden och symboler som uttrycker vertikalitet och andlighet.
It is almost as if there is the intention to turn the peoples away from any reminder of values and symbols that express verticality and spirituality.
SwedishI Ryssland har det blivit modernt att tala om ”Rysslands speciella väg”, ”Rysslands speciella andlighet” och till och med om ”speciella nationella värden”.
In Russia, it has become fashionable to talk about 'Russia's special path', about 'Russia's special spirituality' and even about 'special national values'.
SwedishEuropa måste vara tillräckligt djärvt och anlägga ett metahistoriskt perspektiv på dessa grundläggande frågor, och återta sin roll som vagga och centrum, även när det gäller andlighet.
Europe must be bold enough to take a metahistorical perspective on these fundamental questions, and resume its role as a cradle and centre, including in spiritual terms.
SwedishI ert tal nämnde ni flera viktiga egenskaper i vår europeiska tradition, och fyra i synnerhet: grekisk filosofi, romersk lag, judisk-kristen andlighet och upplysningen.
In your speech, you mentioned several important features of our European tradition, and four in particular: Greek philosophy, Roman law, Judaeo-Christian spirituality and the Enlightenment.

Synonymer (svenska) till "andlig":

andlig