"andemening" - Engelsk översättning

SV

"andemening" på engelska

EN
SV

andemening {utrum}

volume_up
andemening (även: liv, kraft, energi, ande, alkohol, fart, gnista, spöke)
Jag tycker att lagens andemening är viktigare än dess ordalydelse.
It seems to me that the spirit of the law is more important than its letter.
När det gäller ändringsförslagen 3 och 5 håller kommissionen helt med om deras andemening.
As regards Amendments 3 and 5, the Commission is entirely in agreement with their spirit.
Vi instämmer i betänkandets andemening om att det finns problem i många av EU: s ytterområden.
We agree with the spirit of the report that there are problems in many of the EU's fringe regions.

Användningsexempel för "andemening" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag kan godkänna de flesta av era förslag antingen i sin helhet eller andemening.
I can accept a majority of your proposals either in their entirety or in spirit.
SwedishJag tycker att lagens andemening är viktigare än dess ordalydelse.
It seems to me that the spirit of the law is more important than its letter.
SwedishNär det gäller ändringsförslagen 3 och 5 håller kommissionen helt med om deras andemening.
As regards Amendments 3 and 5, the Commission is entirely in agreement with their spirit.
SwedishParlamentets andemening är att anslagen istället skall ökas.
Parliament’s conviction is that the appropriations should instead be increased.
SwedishI denna andemening får jag i min grupps namn säga att vi inte vill godta några ändringsförslag.
Consequently, I can say on behalf of my group that we do not wish to accept any amendments.
SwedishVi instämmer i betänkandets andemening om att det finns problem i många av EU: s ytterområden.
We agree with the spirit of the report that there are problems in many of the EU's fringe regions.
SwedishSammantaget anser jag att betänkandets andemening nu är godtagbar.
In all, I believe the tenor of this report is now acceptable.
SwedishVi kan inte klara oss utan sådana operativa bestämmelser, som överensstämmer med fördragets andemening.
We cannot do without such operating rules, which are in accordance with the spirit of the Treaty.
SwedishMan handlar enligt systemet men bryter mot reglernas andemening.
Playing the system, breaking the spirit of the rules.
SwedishDet är uppenbart att man har uppfattat mig på detta sätt eftersom jag uttryckte mig i denna andemening.
That I had signed the others had evidently been taken as read because of the way I had expressed myself.
SwedishFem ändringsförslag av parlamentet har rådet, dels ordagrannt, dels till sin andemening, tagit över.
The Council accepts five amendments from Parliament, either verbatim or in essence, in its political stance.
SwedishDanmarks hälsoministerium undergräver därmed sin egen föreskrift och Euratom‑direktivets andemening.
The Danish Ministry of Health has thereby undermined its own Regulation and the intentions of the Euratom Directive.
SwedishFöljaktligen är det endast vissa ändringar av mindre betydelse som regleras och direktivets andemening har bibehållits.
Consequently, just a few minor amendments are envisaged, leaving the essence of the directive intact.
SwedishEn annan anmärkning är att enligt avtalets andemening skulle pengarna användas till att bekämpa bedrägerier.
A second criticism is that, according to the spirit of the agreement, this money was to be used in the fight against fraud.
SwedishDet skulle varken motsvara fördragens bokstavliga lydelse eller deras andemening, på vars grundval vi arbetar.
This would not be in keeping with either the letter or the spirit of those treaties on the basis of which we are working.
SwedishKommissionen konstaterar i själva verket att resolutionsförslaget gör det möjligt att bibehålla direktivets andemening.
The Commission notes, in fact, that the draft resolution allows the substance of the directive to remain unaltered.
SwedishAtt ålägga kommissionen att göra det inom en viss tid skulle därför kunna motverka förslagets andemening och syfte.
Hence, obliging the Commission to do so in a specific timeframe could also work against the spirit and purpose of the proposal.
SwedishJag anser verkligen att vi, istället för att samvetsgrant tillämpa reglerna, bör se till arbetsordningens andemening.
I really think that perhaps, rather than scrupulously applying the rules, we should look at the spirit of the Rules of Procedure.
SwedishMan måste göra en förtydligande tolkning av texten så att man lyfter fram dess andemening, vilket borgar för det bästa genomförandet.
One has to give that text a clarifying interpretation which puts in light its spirit, thus allowing for the best implementation.
SwedishPrecis som kommissionär Barnier har nämnt, är det viktigt att följa additionalitetens andemening, precis som det är viktigt att följa lagens bokstav.
As Commissioner Barnier has stated, it is as important to comply with the spirit of additionality as with the letter of the law.