SV

andelar {verb}

volume_up
andelar
volume_up
shares {vb} (third pers. sing. simple present)
Jag blir rikligt belönad genom mina andelar.
And I'll be handsomely rewarded for my shares.
Rättvisa andelar för alla med den gemensamma fiskeripolitiken – vad är det jag hör?
Fair shares for all under the CFP, do I hear?
Såväl företag av alla former som privatpersoner kan köpa ett bolag genom att köpa samtliga aktier eller andelar.
Both companies of all kinds and private individuals can purchase a company by buying all its shares.

Användningsexempel för "andelar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStödet kan ges i form av lån, garantier, andelar eller andra finansiella produkter.
Contributions received may take the form of loans, guarantees, equities or other financial products.
SwedishRättvisa andelar för alla med den gemensamma fiskeripolitiken – vad är det jag hör?
Designed to conserve fish stocks, this misbegotten scheme has reduced some species to near extinction.
SwedishDe olika kolumnernas relativa andelar av hela tabellbredden förblir de samma.
The width of the individual columns remains proportionally the same in relation to the whole width of the table.
SwedishDessa andelar ökar, och 20 procent av de unga kvinnorna i Västeuropa har denna form av sjukdom.
These proportions are increasing, and 20 % of young women in Western Europe have this kind of illness.
SwedishRättvisa andelar för alla med den gemensamma fiskeripolitiken – vad är det jag hör?
Fair shares for all under the CFP, do I hear?
SwedishSåväl företag av alla former som privatpersoner kan köpa ett bolag genom att köpa samtliga aktier eller andelar.
Both companies of all kinds and private individuals can purchase a company by buying all its shares.
SwedishDetta faktum, och även små andelar i fodret, skulle då få till följd att allt kött måste märkas med GMO.
This, together with the minuscule amounts in feed, would mean that, in the end, all meat would have to carry a GMO label.
SwedishPorsche har hittat ett nytt sätt att tjäna pengar, och det är att teckna sig för optioner om att köpa andelar i Volkswagen.
Porsche has found a new way of making money, and that is to take up options to buy shares in Volkswagen.
SwedishStora andelar av EU:s budget kommer att behöva avsättas för en sådan dagordning på bekostnad av regioner som Wales.
Larger shares of the EU budget will need to be devoted to such an agenda at the expense of regions such as Wales.
SwedishJag blir rikligt belönad genom mina andelar.
And I'll be handsomely rewarded for my shares.
SwedishOmräknat i andelar av BNP ligger vi på samma nivå som 1988, vilket tidigare nämnts av andra kolleger.
In fact, we are going back to 1988 levels in terms of the proportion of GNP contributed, as other speakers have already pointed out.
SwedishDen tar alltså dessa andelar och ger dem till de starkare, och på detta sätt fortsätts förmodligen en ond cirkel.
In other words, it takes money from the weakest members and gives it to the strongest, thus perpetuating a vicious circle.
SwedishMedlemsstaterna skall vara ansvariga endast intill det belopp av deras andelar av det tecknade kapitalet som inte inbetalats.
The Member States shall be liable only up to the amount of their share of the capital subscribed and not paid up.
SwedishÅterstoden skall fördelas mellan Europeiska centralbankens andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.
the remaining net profit shall be distributed to the shareholders of the European Central Bank in proportion to their paid-up shares.
SwedishDet är synd att kommissionen gav efter och minskade den energiintensiva industrins rätt att auktionera bort andelar.
It is a pity that the Commission developed weak knees and reduced the rights of the energy-intensive industry to sell shares at auction.
SwedishVidare sa ni att unionen enligt avtalet i gengäld har valet att begränsa USA:s andelar i våra flygbolag.
Furthermore, you said, Commissioner, that the agreement stipulated in return the option for the Union to limit US equity investment in our airlines.
SwedishNya typer av fonder har introducerats i de olika medlemsländerna, som inte får bjuda ut sina andelar i andra medlemsstater.
New types of funds have been introduced in the various Member States which are not permitted to market their units in other Member States.
SwedishEn sådan ersättning kan vara i form av materiel, köp av audiovisuella produkter, andelar i en samproduktion eller sändningsrättigheter.
This remuneration can take the form of supplies, purchases of audiovisual products, coproduction shares or broadcasting rights.
SwedishAtt tillkännage exakta andelar i djurfoder är att gå längre jämfört med liknande bestämmelser som tillämpas på livsmedel för mänsklig konsumtion.
Disclosing exact percentages for animal feedingstuffs goes beyond the equivalent provisions applicable to food for human consumption.
SwedishÅr 2000 hade dessa andelar vuxit till 35 procent för fiskmjöl och 60 procent för fiskolja.
By 2000, these figures had risen to 35% for fish meal and 60% for fish oil and we may safely assume that this growth will continue.

Synonymer (svenska) till "andel":

andel