"anbudsinfordran" - Engelsk översättning

SV

"anbudsinfordran" på engelska

SV

anbudsinfordran {utrum}

volume_up
1. allmänt
anbudsinfordran
Därför kan jag varken godta ett minimibelopp för varje åtgärdsområdes utgifter eller en begränsning av användandet av anbudsinfordran.
Therefore I cannot accept either a minimum amount for expenditure on each strand or the limit on the use of calls for tender.
I ändringsförslag 103 föreslås en begränsning i fråga om anbudsinfordran och dessutom en höjning av taket för den procentandel av ett projekts kostnad som får täckas av subventioner.
Amendment No 103 proposes a restriction on the use to be made of calls for tender and, in addition, raises the ceilings for the percentage of a project's costs that can be covered by a subvention.
2. näringsliv
anbudsinfordran (även: anbudsbegäran, anbudsannonsering)

Användningsexempel för "anbudsinfordran" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå grund av problem i samband med anbudsinfordran uppstod förseningar redan förra året.
Because of problems with the invitation to tender, there were delays last year.
SwedishNi hänvisade till en anbudsinfordran som inte fick några svar.
Commissioner, you referred to a call for tenders that received no response.
SwedishJust nu skall anbudsinfordran för projektet att utveckla SIS II offentliggöras.
Currently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
SwedishInte heller övertygar argumentet om intressekonflikter vid anbudsinfordran mig.
Nor am I convinced by the argument of possible conflicts of interest in tendering procedures.
SwedishPå grund av problem i samband med anbudsinfordran uppstod förseningar redan förra året.
We have completed the half hour of urgent questions and we will now move on to the second part.
SwedishI den offentliga anbudsinfordran 1994 angavs som information 1 053 möjliga användare.
In the public call for tender of 1994, a figure of 1 053 potential users was given as an indication.
SwedishEn anbudsinfordran kommer att offentliggöras i början av nästa år.
At the beginning of next year, a call for tender will be published.
SwedishJag vill ta upp denna fråga: Finns det någon anbudsinfordran?
I would like to take up that question: is there an invitation to tender?
SwedishFör närvarande har anbudsinfordran beträffande Dublin och Lissabon inte erhållit något svar.
At present, the invitation to tender concerning Dublin and Lisbon has not received any response.
SwedishEn anbudsinfordran har gjorts för att rekrytera denna externa konsult.
An invitation to tender has been published for the purposes of recruiting this external consultant.
SwedishDet ställs formella krav på hur en anbudsinfordran ska besvaras.
There are formal requirements setting out how to reply to tenders.
SwedishTill följd av en anbudsinfordran valdes en avtalspartner ut 2001.
Following a call to tender, a contractor was appointed in 2001.
SwedishTill att börja med att anbudsinfordran naturligtvis är klar, entydig och enkel.
First that, when applications are made, the invitation to tender should be clear, unequivocal and straightforward.
SwedishSedan har vi den viktiga frågan om konkurrensutsatt anbudsinfordran.
Then there is the whole issue of competitive tendering.
SwedishTyvärr har ingen anbudsinfordran ägt rum sedan 1997.
Unfortunately, no calls for tenders have been issued since 1997.
SwedishVi har nu lagt över bördan på skattebetalarna - 3,4 miljarder euro - med denna senaste anbudsinfordran.
We have now shifted the burden onto the taxpayer - EUR 3.4 billion - with this latest call for tender.
SwedishDessutom har kommissionen publicerat en anbudsinfordran om en studie om medicinalväxtprodukter.
Furthermore, the Commission has published a call for tender for a study relating to herbal medicinal products.
SwedishFör det andra vill vi ha en exakt lägesrapport över anbudsinfordran och deras åtagandetakt.
Secondly, we wish to see an exact progress report on the invitations to tender and the schedule for their implementation.
SwedishDe är konkurrenskraftiga, men alltför ofta tillåts de helt enkelt inte lämna anbud, eller också får de ingen anbudsinfordran.
They are competitive, but too often they are simply not allowed or invited to make a bid.
SwedishInnan denna anbudsinfordran skickades ut konsulterades kommissionen om en lämplig beskrivning av dessa tjänster.
Before the invitation to tender was issued, the Commission was consulted on the corresponding specifications.