"anbudsgivare" - Engelsk översättning

SV

"anbudsgivare" på engelska

SV

anbudsgivare {utrum}

volume_up
1. allmänt
anbudsgivare
Dessutom gör det här ändringsförslaget förfarandet det avsevärt svårare för både upphandlare och anbudsgivare.
Furthermore, this amendment would make the procedure considerably more complex, both for the contracting authorities and the tenderers.
Det ska syfta till att garantera anbudsgivare effektivt rättsskydd, gynna öppenheten och förebygga diskriminering under upphandlingsförfarandet.
It should aim to guarantee tenderers effective legal protection, foster transparency and prevent discrimination during the procurement process.
För det första genom att se till att alla anbudsgivare rättar sig efter gällande lagbestämmelser, så att illojal konkurrens undviks.
The first is by ensuring that current legal provisions are complied with by all tenderers so as to avoid any unfair competition.
2. näringsliv
anbudsgivare
För att kunna se dokument och lämna anbud måste intresserade anbudsgivare ha en användare.
In order to view documents and tender interested bidders must have a user.
Den ansenliga serbiska marknaden för offentlig upphandling öppnas också allt mer för europeiska anbudsgivare.
The sizeable Serbian public procurement market is also being progressively opened up to European bidders.
Den anbudsgivare som kan tillhandahålla en specifik tjänst till en specifik kvalitetsnivå och till den lägsta stödnivån får kontraktet.
The bidder who offers to provide the specific service at a specific quality level and at the lowest subsidy level gets the contract.
anbudsgivare
anbudsgivare
Dessutom gör det här ändringsförslaget förfarandet det avsevärt svårare för både upphandlare och anbudsgivare.
Furthermore, this amendment would make the procedure considerably more complex, both for the contracting authorities and the tenderers.
Det ska syfta till att garantera anbudsgivare effektivt rättsskydd, gynna öppenheten och förebygga diskriminering under upphandlingsförfarandet.
It should aim to guarantee tenderers effective legal protection, foster transparency and prevent discrimination during the procurement process.
För det första genom att se till att alla anbudsgivare rättar sig efter gällande lagbestämmelser, så att illojal konkurrens undviks.
The first is by ensuring that current legal provisions are complied with by all tenderers so as to avoid any unfair competition.

Användningsexempel för "anbudsgivare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör att kunna se dokument och lämna anbud måste intresserade anbudsgivare ha en användare.
In order to view documents and tender interested bidders must have a user.
SwedishFörbättringar har genomförts, som till exempel fakturaregister eller en databas över anbudsgivare.
Improvements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.
SwedishVarför anlitar projektledningen inte oftare ibland nya anbudsgivare istället för alltid desamma?
Why does the project management not call more often on new providers instead of the same ones every time?
SwedishMed andra ord väljs ett konsortium ut av sju anbudsgivare.
So one consortium is selected out of seven tenders.
SwedishDen ansenliga serbiska marknaden för offentlig upphandling öppnas också allt mer för europeiska anbudsgivare.
The sizeable Serbian public procurement market is also being progressively opened up to European bidders.
SwedishDet är viktigt att våra handelspartner åtar sig att öppna sin upphandlingsmarknad för europeiska anbudsgivare.
Getting commitments from our trading partners to open their procurement market for European bidders is essential.
SwedishI själva verket uppmanade vi anbudsgivare att förbereda sig inför artikel 137 i september, så vi framskrider på ett smidigt sätt.
In fact, we issued a call for tenders to prepare for Article 137 in September so we are moving ahead nicely there.
SwedishDessutom gör det här ändringsförslaget förfarandet det avsevärt svårare för både upphandlare och anbudsgivare.
Furthermore, this amendment would make the procedure considerably more complex, both for the contracting authorities and the tenderers.
SwedishFör det första genom att se till att alla anbudsgivare rättar sig efter gällande lagbestämmelser, så att illojal konkurrens undviks.
The first is by ensuring that current legal provisions are complied with by all tenderers so as to avoid any unfair competition.
SwedishDen anbudsgivare som kan tillhandahålla en specifik tjänst till en specifik kvalitetsnivå och till den lägsta stödnivån får kontraktet.
The bidder who offers to provide the specific service at a specific quality level and at the lowest subsidy level gets the contract.
SwedishDet ska syfta till att garantera anbudsgivare effektivt rättsskydd, gynna öppenheten och förebygga diskriminering under upphandlingsförfarandet.
It should aim to guarantee tenderers effective legal protection, foster transparency and prevent discrimination during the procurement process.
SwedishÅ ena sidan tillåts de avtalsslutande myndigheterna ställa särskilda krav på anbudsgivare för att tillgodose sina behov av försörjningstrygghet.
On the one hand, it allows the contracting authorities to ask tenderers for specific commitments to satisfy their security of supply requirements.
SwedishEn välorganiserad auktion med välinformerade anbudsgivare säkerställer att licenserna ges till operatörer som kan generera den största ekonomiska nyttan.
A well-defined auction with well-informed bidders ensures that licences are awarded to operators that can generate greatest economic benefit.
SwedishKommissionens enheter har kontakt med de berörda konkurrensmyndigheterna och har träffat ett antal intressanta parter, däribland möjliga anbudsgivare.
Commission services are in contact with the competition authorities concerned and have met with a number of interested parties, including the potential bidders.
SwedishGenom ändringsförslag 98 vill man med det här betänkandet bifoga både sociala kriterier och miljökriterier till bedömningen av vilken anbudsgivare som är den mest fördelaktiga.
Via Amendment No 98, this report wishes to add both social and environmental criteria to the assessment of the most favourable tenderer.
SwedishAnbudssökande och anbudsgivare i ett förfarande bör ha tillgång till all information om de sociala och arbetsrättsliga kriterier som de bör ta hänsyn till.
Candidates, tenderers in a procedure, should have access to all the information on all social and employment criteria that they should be taking into account.
SwedishEn av dessa ledde till att kommissionen ändrade sitt anbudsförfarande genom att ge anbudsgivare som inte tilldelats kontrakt tid att bestrida besluten om tilldelning av kontrakt.
One of these led the Commission to change its tender procedures by allowing unsuccessful bidders time to challenge contract award decisions.
SwedishKommissionen erkänner att anbudsgivare som gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen bör uteslutas från ett offentligt upphandlingsförfarande.
The Commission recognises that bidders who have been found guilty of serious professional misconduct should be excluded from public procurement procedures.
SwedishKärnkraftföretaget TVO (Teollisuuden Voima) har kommit långt i sina förhandlingar med den anbudsgivare som företaget föredrar, nämligen konsortiet Framatome ANP-Siemens AG.
The nuclear energy company TVO (Teollisuuden Voima) is at an advanced stage in negotiations with the preferred bidder, the consortium Framatome ANP - Siemens AG.
SwedishÅ andra sidan skyddas anbudsgivare också av införandet av prövningsförfarandet, vilket garanterar att tilldelningsförfarandet är rättvist och att ingen diskriminering sker.
On the other hand, tenderers are also protected by the introduction of the review procedure, which guarantees the awarding process is fair and no discrimination occurs.