SV

anbud {neutrum}

volume_up
1. allmänt
anbud (även: bud, satsning, försök)
volume_up
bid {substantiv}
Företag kan dock redan nu lämna anbud vid offentliga upphandlingar i andra EU-länder.
However companies can already bid for public contracts in other EU countries.
De är inte tillåtna att lämna anbud på så mycket arbete som de vill.
They are not allowed to bid for as much work as they want.
Edinburghs anbud var bättre och billigare.
The Edinburgh bid was better and cheaper.
anbud (även: erbjudande, bud)
volume_up
offer {substantiv}
Offentliga myndigheter väljer det anbud som är billigast, inte mest miljövänligt.
Public authorities choose the cheapest offer, not the greenest one.
När det gäller Mercosurs anbud om tjänster stärker det inte ens den nuvarande liberaliseringsnivån.
As for Mercosur’s offer on services, it does not even consolidate the current level of liberalisation.
Det är inte något erbjudande eller anbud från EU.
It is not an offer or a bid from the EU.
2. näringsliv
anbud (även: offert)
volume_up
bid {substantiv}
Företag kan dock redan nu lämna anbud vid offentliga upphandlingar i andra EU-länder.
However companies can already bid for public contracts in other EU countries.
De är inte tillåtna att lämna anbud på så mycket arbete som de vill.
They are not allowed to bid for as much work as they want.
Edinburghs anbud var bättre och billigare.
The Edinburgh bid was better and cheaper.
anbud (även: offert)
För att kunna se dokument och lämna anbud måste intresserade anbudsgivare ha en användare.
In order to view documents and tender interested bidders must have a user.
Kommer det här att infordras offentliga anbud?
Will there be an invitation to tender with government orders?
Den får bevilja lån på villkor att internationella anbud infordras.
The Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.
anbud
Låt mig därför tydligt säga: Ingenting väsentligt har förändrats i de antaganden, som ligger till grund för våra förslag, om den medel- och långfristiga utvecklingen av anbud och efterfrågan.
Let me therefore state quite plainly that nothing significant has changed in the assumptions on the medium- and longer-term development of supply and demand that underlie our proposals.
anbud (även: offert)

Användningsexempel för "anbud" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFöretag kan dock redan nu lämna anbud vid offentliga upphandlingar i andra EU-länder.
However companies can already bid for public contracts in other EU countries.
SwedishSå sent som i går var det mycket få anbud vid en försäljning av stadsskuldväxlar i Italien.
Only yesterday, at a sale of Treasury bonds in Italy, there were very few bids.
SwedishDen bästa författaren valdes, och de olika kontraktsparterna lade sitt bästa anbud.
The best author was chosen and the specific contractors made and presented the best offer.
SwedishLiknande begränsningar finns även när det gäller tillgången till anbud från tredjeländer.
Similar restrictions also exist in terms of access to third-country tenders.
SwedishOffentliga myndigheter väljer det anbud som är billigast, inte mest miljövänligt.
Public authorities choose the cheapest offer, not the greenest one.
SwedishAtt det därmed är möjligt att skriva klara, entydiga och enkla anbud.
So that clear, unequivocal and straightforward applications can be submitted.
SwedishOffentliga anbud uppfanns för att de allmänna medlen skulle användas på bästa sätt.
Public tendering was devised to ensure optimum use of public monies.
SwedishFör att kunna se dokument och lämna anbud måste intresserade anbudsgivare ha en användare.
In order to view documents and tender interested bidders must have a user.
SwedishDet skall finnas utrymme för miljö- och andra kvalitetskrav vid offentliga anbud.
There has to be room for environmental and other quality requirements, for public sector supply.
SwedishNär det gäller Mercosurs anbud om tjänster stärker det inte ens den nuvarande liberaliseringsnivån.
Our objective is to convince Mercosur to allow the negotiations to progress quickly.
SwedishI offentliga anbud skall också andra parametrar än priset beaktas.
In public sector supply, parameters other than price must be included.
SwedishDen får bevilja lån på villkor att internationella anbud infordras.
The Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.
SwedishAv detta har EU bara infordrat anbud på 13 procent i genomsnitt.
Of this, only 13% is, on average, put out to tender Europe-wide.
SwedishPågående upphandlingar hittas och anbud lämnas via upphandling.ltu.se
Ongoing contracts found and tenders via upphandling.ltu.se
SwedishDe är inte tillåtna att lämna anbud på så mycket arbete som de vill.
They are not allowed to bid for as much work as they want.
SwedishDebatten om anbud och inköp skall utgå från en rad fakta.
The debate on supply and demand must be based upon a number of facts.
SwedishDen som hyr ut arbetstagare utan arbetstillstånd, skall uteslutas från offentliga anbud.
Those who hire workers who do not have work permits should be excluded from being awarded public contracts.
SwedishJa till konkurrens utifrån bästa anbud - nej till konkurrens utifrån ägandeförhållanden!
So 'yes' to competition on the basis of the best services, and 'no' to competition on the basis of ownership!
SwedishBlir du antagen som leverantör offentliggörs ditt anbud och kan granskas av konkurrenter.
If your company is selected as a supplier then your tender is made public and can be reviewed by competitors.
SwedishNi säger att det är mycket viktigt att USA lämnar ett anbud.
You said that it is very important that the US make an offer.

Synonymer (svenska) till "anbud":

anbud