SV

analytiker {utrum}

volume_up
analytiker
Wattalyst is short for WATT anALYST.
Enligt en känd analytiker bestämde sig de europeiska ledarna för något som de inte kunde hålla.
As one well-known analyst said, Europe's leaders have decided on something that they cannot possibly achieve.
Enligt en känd analytiker bestämde sig de europeiska ledarna för något som de inte kunde hålla.
As one well-known analyst said, Europe' s leaders have decided on something that they cannot possibly achieve.
analytiker
volume_up
analyser {substantiv} [GBR]
analytiker
volume_up
analyzer {substantiv} [USA]

Användningsexempel för "analytiker" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBeräkningarna är baserade på prognoser från svenska och internationella analytiker.
The estimates are based on projections from Swedish and International Analysts.
SwedishBåde revisorer och analytiker har bedragit de marknadsaktörer som haft förtroende för dem.
Auditors and analysts duped the market players that placed their trust in them.
SwedishVissa analytiker uppger till och med en siffra på en tredjedel av den totala förbrukningen.
Some analysts even mention a figure of a third of total consumption.
SwedishEnligt en känd analytiker bestämde sig de europeiska ledarna för något som de inte kunde hålla.
As one well-known analyst said, Europe's leaders have decided on something that they cannot possibly achieve.
SwedishEnligt en känd analytiker bestämde sig de europeiska ledarna för något som de inte kunde hålla.
As one well-known analyst said, Europe' s leaders have decided on something that they cannot possibly achieve.
SwedishMånga analytiker har dragit en helt annan slutsats.
Many analysts have drawn a completely different conclusion.
SwedishSituationen i arabländerna jämförs av analytiker med situationen i Central- och Östeuropa på 1990-talet.
The situation in the Arab countries is being compared by analysts to that in Central and Eastern Europe in the 1990s.
SwedishAnalytiker som löpande följer Axis.
List of companies monitoring Axis on an ongoing basis.
SwedishWattalyst är en förkortning av WATT analytiker.
SwedishEuropeiska utrikestjänsten har ett stort antal anställda, specialister och analytiker.
- (SK) Madam High Representative, the European foreign service has a large number of employees, specialists and analysts.
Swedishanalytiker anställd av fondkommissionär
SwedishTidigare har vi sett att många analytiker på marknaden anser att Europeiska unionen och euroområdet reagerar snarare än agerar.
We have seen in the past that many analysts in the market consider the European Union and the euro area to be reacting rather than acting.
SwedishJag har läst amerikanska analytiker som säger att de inte hade hunnit avsluta vissa pågående program de hade om ett sådant krig.
I read papers by American analysts who say that they have not had time to complete various biological warfare programmes which are up and running.
SwedishHur långt de sticker ut hakan framgår av det nedstämda, men samtidigt nyktra konstaterandet av iranska politiska analytiker.
The extent to which they are prepared to stick their necks out is apparent from the sombre and also dispassionate reports by Iranian political analysts.
SwedishAlla analytiker, senast Mark Leonard i en intressant studie, betonar att avsaknaden av en gemensam ståndpunkt är skadlig för unionen.
All of the analysts, most recently Mark Leonard in an interesting study, stress that the absence of a common position is damaging to the Union...
SwedishVissa amerikanska analytiker talar nu om europeisk ”mjuk makt” och om den europeiska dröm som håller på att gå i uppfyllelse inför våra ögon.
Certain US analysts are now referring to so-called European soft power and to the European dream that is coming true before our very eyes.
SwedishFinanskrisen förväntas ha stor inverkan på biståndsanslagen, vissa analytiker förutspår en minskning i utvecklingsbiståndet med en tredjedel eller ännu mer.
The financial crisis is expected to have a severe impact on humanitarian funding, with some analysts predicting cuts in ODA of up to a third or more.
SwedishAnalytiker menar att den viktigaste anledningen till detta var vissa politiska partiers, däribland regeringspartiernas, rädsla för valresultatet.
Analysts say that the main reason for this postponement was fear of certain political parties, including the governing parties, concerning the outcome of these elections.
SwedishGöran Brulin Kvalificerad analytiker på Tillväxtverket och adjungerad professor i arbetsorganisation med särskilt fokus på lokala och regionala innovationer.
Göran Brulin Advanced analyst at the Swedish Agency for Economic and Regional Growth – Tillväxtverket and adjunct professor in local, and regional innovations.
SwedishEtt effektivt redskap är att modernisera kontrollen av lufttrafiken, vilket enligt analytiker kan leda till mellan 6 och 12 procents minskning av bränsleförbrukningen.
One effective tool is the modernisation of air traffic control, where, according to analysts, fuel consumption savings of between 6 and 12% may be achieved.