"analogt" - Engelsk översättning

SV

"analogt" på engelska

SV

analogt {adverb}

volume_up

Användningsexempel för "analogt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishReglerna om parentesers entydighet och nödvändighet gäller analogt.
The rules governing unambiguity and the necessity to use brackets remain the same.
SwedishVi måste kraftigt stödja övergången från analogt till digitalt.
We must lend unstinting support to the transfer from analogue to digital.
SwedishDessa förfaranden skulle kunna planeras analogt med artikel 44 eller 52 i arbetsordningen.
Corresponding provisions, modelled on Rule 44 or Rule 52, could be inserted in the Rules of Procedure.
SwedishAnalogt ljud sänds aldrig över den trådlösa länken, vilket innebär att ditt samtal är säkert.
Analogue audio is never transmitted over the wireless link, ensuring that your conversations are secure.
SwedishJag menar att ett program analogt med det som vi genomfört i Sydafrika skulle vara på sin plats.
I believe that a programme along the lines of the one we undertook in South Africa would be appropriate.
SwedishKullkastandet av naturens egna regler är uppenbar, ett kullkastande som är analogt med det som hänt i samband med BSE.
The laws of nature are clearly being overthrown, just as they were with BSE.
SwedishVi står även inför ett enormt problem i och med omvandlingen av analogt innehåll till digitalt innehåll.
We also face a huge problem in connection with the conversion of analogue content into digital content.
SwedishTorvmassan bildas genom assimilation och förnybar produktion, analogt med andra växtbiomassor.
The formation of peat by assimilation and the production of organic debris are the same as with other plant biomasses.
SwedishInterimsavtalet innehåller i övrigt, analogt med partnerskaps- och samarbetsavtalet, den s.k. klausulen om mänskliga rättigheter.
Like the Partnership and Cooperation Agreement, the Interim Agreement also includes the human rights clause.
SwedishSenare blev det nästan analogt med ett mentalt tillstånd där man känner att man inte utför sina normala rutiner.
And then it became essentially an analogy for a mental state where you feel that you are not doing your ordinary everyday routines.
SwedishFör det första ville vi tidigarelägga tidsplanen något, analogt med vad som händer med lagstiftningen i Förenta staterna.
One point was that we wanted to move the timetable forward a bit, in much the same way as legislation in the United States takes place.
SwedishAnnars skulle det analogt ha använt artikel 300 artikel 2 och 3, sista meningen och informerat oss om sådana viktiga frågor.
The Council would normally apply Article 300(2) and the last sentence of Article 300(3), mutatis mutandis, and brief us on such important matters.
SwedishVarje nationell centralbanks viktning i fördelningsnyckeln skall beräknas analogt med artikel 29.1 och i enlighet med artikel 29.2.
Each national central bank's weighting in the capital key shall be calculated by analogy with Article 29(1) and in compliance with Article 29(2).
SwedishDet handlar alltså om ett analogt system till det som redan finns i USA och i Japan, där nyhetsfristen är på sex månader.
This therefore amounts to setting up a system similar to that which already exists in the United States and in Japan, where the grace period is six months.
SwedishBytet från analogt till digitalt system innebär vissa mottagningsproblem och äventyrar möjligheten att se dessa kanaler i fortsättningen.
However, the changeover from analogue to digital broadcasting has made it more difficult to pick up these channels and may lead to them being unavailable in future.
SwedishOch, slutligen, vi måste se till att övergången från analogt till digitalt är attraktiv för alla våra medborgare: det är det mål som vi bör arbeta för att nå.
And, finally, we have to ensure that the switchover from analogue to digital is attractive to all of our citizens: that is the end which we should work to achieve.
SwedishVi frågar oss: Var finns Europas dot-force - analogt med G8-toppmötets överenskommelse - för att främja utvecklingsländernas tillgång till global kommunikation?
Our question is this: where is the European Dot-Force - similar to the agreement adopted at the G8 Summit - to promote the developing countries ' access to global communications?
SwedishDet kunde man, analogt med vad som gäller frukt och grönsaker, kalla för träda i fråga om nötkött.
This could be called beef set-aside, by analogy with fruit and vegetable production, because we spend considerable amounts on set-aside premiums for non-production in those domains too.
SwedishFör det andra: Det är förnuftigt att analogt med bestämmelserna i lagen om avyttring av utsäde, vilket även föredraganden har berört, utfärda föreskrifter för genetiskt modifierade fodertillsatser.
Secondly, it makes sense to issue provisions for genetically-modified feedingstuff additives similar to the regulations in seed marketing legislation, as the rapporteur has said.

Synonymer (svenska) till "analog":

analog