SV

analog {utrum}

volume_up
analog
volume_up
analog {substantiv} [USA]
Och det är hög tid för vår läroplan i matematik att förändras från analog till digital.
Look, the world has changed from analog to digital.
Så de går och hämtar en stor, otymplig, analog bandspelare, Och börjar spela in de små pipen, pip, pip.
And so they bring in this big, clunky analog tape recorder and they start recording these little bleep, bleeps.
Det innebär att de är helt osynkade med traditionell undervisning som är analog, statisk och interaktivt passiv.
That means they're totally out of sync in traditional classes, which are analog, static, interactively passive.
analog
volume_up
analogue {substantiv} [GBR]
Övergången från analog till digital sändningsteknik kommer att skapa fördelar på alla nivåer.
The transition from analogue to digital broadcasting will bring benefits at all level.
I och med övergången från analog till digital television finns det nu ledigt utrymme i spektrumet.
With the switchover from analogue to digital television, there is room available on the spectrum at the moment.
– Vi röstade för betänkandet om övergången från analoga till digitala sändningar.
We voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
EN

analog {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelska
analog (även: analogue)
Look, the world has changed from analog to digital.
Och det är hög tid för vår läroplan i matematik att förändras från analog till digital.
And so they bring in this big, clunky analog tape recorder and they start recording these little bleep, bleeps.
Så de går och hämtar en stor, otymplig, analog bandspelare, Och börjar spela in de små pipen, pip, pip.
That means they're totally out of sync in traditional classes, which are analog, static, interactively passive.
Det innebär att de är helt osynkade med traditionell undervisning som är analog, statisk och interaktivt passiv.
2. "directly representing", amerikansk engelska
analog (även: analogue)
volume_up
motsvarighet {utr.} (direkt avbildande)
analog (även: analogue)
volume_up
parallell {utr.} (direkt avbildande)

Användningsexempel för "analog" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÖvergången från analog till digital sändningsteknik kommer att skapa fördelar på alla nivåer.
The transition from analogue to digital broadcasting will bring benefits at all level.
SwedishAnser kommissionen att det är genomförbart att sätta 2012 som måldatum för avvecklingen av analog teknik?
What is the Commission's opinion: is the 2012 switch-off date feasible?
SwedishOch det är hög tid för vår läroplan i matematik att förändras från analog till digital.
Look, the world has changed from analog to digital.
SwedishI och med övergången från analog till digital television finns det nu ledigt utrymme i spektrumet.
With the switchover from analogue to digital television, there is room available on the spectrum at the moment.
SwedishSå de går och hämtar en stor, otymplig, analog bandspelare, Och börjar spela in de små pipen, pip, pip.
And so they bring in this big, clunky analog tape recorder and they start recording these little bleep, bleeps.
SwedishDet innebär att de är helt osynkade med traditionell undervisning som är analog, statisk och interaktivt passiv.
That means they're totally out of sync in traditional classes, which are analog, static, interactively passive.
SwedishOch inte alla människor tillhörande de 50,000 män som är bombare har förmågan att ordentligt programmera en analog dator.
And not all of the people who are of those 50,000 men who are bombardiers have the ability to properly program an analog computer.
Swedish– Med AXIS Camera Companion driver vi teknologiskiftet från analog till nätverksbaserad videoövervakning i små installationer.
“With AXIS Camera Companion we are driving the technology shift from analog to digital video surveillance in small installations.
SwedishDet är bra att ett nytt radiospektrum tillgängliggörs, nu när medlemsstaterna ska övergå från analog till digital television.
It is good that new radio spectrum is to be made available as the Member States are switching from analogue to digital television.
SwedishFöretaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning.
The company is the global market leader in network video, driving the ongoing shift from analog to digital video surveillance.
SwedishDetta kan betraktas som en analog mekanism men med mindre ekonomiska åtaganden även i samband med finansiering av länder med undantag.
An analogous system could be considered, though with a smaller financial commitment, in the case of finance for countries with derogations.
Swedish. ~~~ Och idag lanserar jag en helt ny analog pedagogisk teknologi som jag hämtade från IKEA: den här lådan.
Instead, I have progressed, and I am, today, launching a brand new analog teaching technology that I picked up from IKEA: this box.
SwedishDen demokratiska opinionen präglas i dag till stor del av tv, men inte längre bara av det vanliga tv-tittandet med analog överföring.
Whilst democratic opinion today is, in essence, shaped by television, this is no longer only the traditional television with analogue transmission.
SwedishI betänkandet betonas vikten av övergång från analog teknik, som pågår i Storbritannien men som släpar efter i en del andra medlemsstater i EU.
The report emphasises the importance of the switchover from analogue, which is on track in the UK but lagging in some other EU member states.
SwedishPå samma sätt måste vi erkänna att den nya tekniken kräver ett modernt tänkande och en digital kopia är helt enkelt inte samma sak som en analog kopia.
Equally, we have to recognise that new technology requires modern thinking and a digital copy simply is not the same as an analogue copy.
SwedishAnaloga konstruktioner såsom förstärkare eller analog-till-digital-omvandlare kan byggas fristående eller kombineras med komplex digital logik på samma chip.
Analog designs such as amplifiers or analog-to-digital converters can be built stand alone or combined with complex digital logic on the same chip.
SwedishDen fjärde punkten gäller övergången från analog till digital television och konsekvenserna för användarna i bruket eller anskaffandet av nya terminaler.
The fourth point refers to the transfer from analogue TV to digital TV and its consequences for users in terms of the use and acquisition of new terminals.
SwedishOch sakta, sakta, i slutet av 1900-talet så började det bristfälliga utbudet att luckras upp och jag menar inte genom digital teknologi, jag pratar om analog teknologi.
And slowly, slowly, at the end of the 20th century, that scarcity started to get eroded -- and I don't mean by digital technology; I mean by analog technology.
SwedishSP Devices SP Devices är en leverantör av högpresterande analog-till-digital teknik för kommunikation, radiobasstationer, radar, signalspaning och test & mät.
SP Devices SP Devices is a provider of high-performance analog-to-digital technology for communications, radio base stations, radar, signals intelligence and test & measurement.
SwedishKan det när datumet för avvecklingen av analog teknik närmar sig garanteras att störningar från analoga kanaler som sänder från länder utanför Europeiska unionen kommer att undanröjas?
Can we be sure that, close to the target switch-off date interference from analogue channels transmitting from outside the European Union will be eliminated?

Synonymer (svenska) till "analog":

analog

Synonymer (engelska) till "analog":

analog
analogy
analogous