"ammande" - Engelsk översättning

SV

"ammande" på engelska

EN
SV

ammande {adverb}

volume_up

Användningsexempel för "ammande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUngdomsbrottslingar, gravida kvinnor och ammande mödrar undantogs också.
Juvenile offenders, pregnant women and nursing mothers were also excluded.
SwedishIngen mamma är sjuk i 20 veckor, och inte heller ammande mödrar är sjuka.
No mother is sick for 20 weeks; neither are breastfeeding mothers sick.
SwedishI Irland har vi inget stöd för amning, och vi har lägst andel ammande i EU.
In Ireland, we have no support for breastfeeding and we have the lowest rate of breastfeeding in the EU.
SwedishUtbildning och vidareutbildning har förbättrats, likaså skyddet för gravida ammande.
Initial, further and in-service training have been improved, as has protection for pregnant and breast-feeding women.
SwedishAvslutningsvis måste också säkerhet och hälsa avsevärt förbättras för gravida kvinnor, ammande kvinnor och kvinnor som har småbarn.
Lastly, we must significantly improve the health and safety of women who are pregnant or breast-feeding or who have young children.
SwedishNär det gäller ammande mödrar innebär bristen på rätt typ av åtgärder att mödrarna slutar amma, eller inte alls försöker sig på det.
In the case of breastfeeding mothers, a lack of appropriate measures means that mothers stop breastfeeding, or do not attempt it at all.
SwedishUnder dessa omständigheter kan jag inte stödja införandet av en skyldighet enligt lag att anpassa ammande kvinnors arbetstider.
Under these circumstances, I would not support the idea of introducing a legal obligation concerning adjustment of working hours for breast-feeding women.
SwedishSkydd av gravida och ammande mödrar på arbetsplatsen och minskad obalans mellan kvinnor och män är viktiga steg i den riktningen.
The protection of pregnant and breastfeeding mothers in the workplace and the reduction of imbalances between men and women are important steps in that direction.
SwedishSyftet med detta direktiv var alltid, med rätta, att upprätta minimikrav för att skydda gravida arbetstagare och ammande kvinnor.
Madam President, this directive was always intended, quite rightly, to provide minimum standards to protect pregnant workers and women who are breastfeeding.
SwedishAlla har som mål att behandla undernäring bland barn under 5 år, liksom att övervaka kvinnors hälsotillstånd, särskilt ammande mödrar och gravida kvinnor.
All aim to treat malnutrition among children under five years of age, as well as monitoring the health status of women, in particular nursing mothers and pregnant women.
SwedishGenom Edite Estrelas betänkande införlivar vi en ny filosofi i den omsorg vi ägnar mödrar, gravida kvinnor, nyblivna och ammande mödrar och föräldrar i största allmänhet.
With Mrs Estrela's report we are incorporating a new philosophy into the care we provide for mothers, pregnant women, nursing mothers, as well as for parents in general.

Synonymer (svenska) till "amma":

amma
Swedish