SV

amerikanska {utrum}

volume_up
1. "person från USA"
amerikanska (även: amerikan, amerikanare)
volume_up
American {substantiv} (a person from the usa)
Den amerikanska inrikespolitiska ideologin strider mot amerikanska säkerhetsintressen.
US domestic political ideology is in conflict with American security interests.
Frågan är: vilken effekt får de amerikanska åtgärderna på sysselsättningen?
The question is; what is the impact of the American measures on employment?
För det amerikanska folket är självt offer för imperialistmaktens angrepp.
The American people are themselves victims of the unleashing of the empire.

Användningsexempel för "amerikanska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kritiserar inte den amerikanska högern för att den har bekämpat terrorismen.
We are not criticising the US conservatives for having fought against terrorism.
SwedishDet var höjden av feghet att vi underlät att stödja det amerikanska initiativet.
It was cowardice to the highest degree that we failed to support the US initiative.
SwedishMeltzerrapporten från den amerikanska kongressen omfattade ett hundratal sidor.
The Meltzer report, in the American Congress, was some one hundred pages long.
SwedishVåra amerikanska partners vet att stridslystet försvara sina nationella intressen.
Our American partners are able to defend their national interests pugnaciously.
SwedishJag tänker på domännamnen, ikonen och det amerikanska inflytandet över detta.
I am thinking of the domain names, the icon and the American influence on this.
SwedishDen amerikanska penning- och finanspolitiken har varit minst sagt orealistisk.
American monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
SwedishDenna fråga har alltid varit föremål för en dialog med våra amerikanska partner.
That matter has always been an issue of dialogue with our American partners.
SwedishJag stöder också Europaparlamentets och den amerikanska kongressens medverkan.
I am also in favour of the European Parliament and the US Congress being involved.
SwedishUSA:s beslut är felaktigt, och vi måste alla beklaga det amerikanska agerandet.
The United States' decision is wrong, and we must all regret the American measures.
SwedishDet råder inte lika villkor när det gäller europeiska och amerikanska medborgare.
There is no level playing field where European and American citizens are concerned.
SwedishUSA: s beslut är felaktigt, och vi måste alla beklaga det amerikanska agerandet.
The United States ' decision is wrong, and we must all regret the American measures.
SwedishKommer de att tala med sina amerikanska motparter och försöka få mer information?
Will they talk to our American counterparts and try and get more information?
SwedishRättsskyddet för europeiska medborgare ligger under det för amerikanska medborgare.
The legal protection afforded Europeans is inferior to that enjoyed by Americans.
SwedishDet är faktiskt en fråga som också har ställts till den amerikanska kongressen.
It is a question, in fact, that has also been put to the American Congress.
SwedishVi vill bli säkra på att ni definitivt utesluter amerikanska förhållanden i Europa.
We want to be reassured that you are definitely ruling out US conditions in Europe.
SwedishDet amerikanska konceptet för data- och integritetsskydd skiljer sig från vårt.
The American concept of data protection and privacy is different from ours.
SwedishDen amerikanska militären var mycket snabbt på plats för att ge praktiskt stöd.
American military were very quickly on the ground to provide practical aid.
SwedishMånga amerikanska soldater offrade sina liv för frihet och demokrati i Europa.
Many American soldiers gave their lives for freedom and democracy in Europe.
SwedishVi hade tre års utvecklingsförsprång framför det amerikanska GPS3-systemet.
In terms of development, we were three years ahead of the American GPS3 system.
SwedishKrig har förklarats och vi borde otvetydigt stå vid våra amerikanska allierades sida.
War has been declared and we should unequivocally stand by our American allies.