SV

amerikansk {adjektiv}

volume_up
1. "som är från eller avser USA"
amerikansk
Annars blir världen monopolär och uteslutande under amerikansk dominans.
If not, the world will be unipolar and exclusively dominated by American power.
Men all amerikansk politik behöver inte automatiskt bli europeisk politik.
But every American policy does not automatically have to become European policy.
Den maskerar dåligt den totala avsaknaden av eftergifter från amerikansk sida.
This is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.

Användningsexempel för "amerikansk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen maskerar dåligt den totala avsaknaden av eftergifter från amerikansk sida.
This is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
SwedishMen all amerikansk politik behöver inte automatiskt bli europeisk politik.
But every American policy does not automatically have to become European policy.
SwedishInte ett ord om den skandalösa politiken med amerikansk dominans på Balkan.
Not a word about the scandalous policy of American domination in the Balkans.
SwedishJag läste nyligen en bok av en amerikansk författare som beskriver följande scenario.
I recently read a book by an American author which describes the following scenario.
SwedishAnnars blir världen monopolär och uteslutande under amerikansk dominans.
If not, the world will be unipolar and exclusively dominated by American power.
SwedishDen drivkraften kommer inte att komma från en sliten och vanryktad amerikansk president.
That impetus will not come from a worn-out and discredited American president.
SwedishVi vill absolut undvika kollektiva skadeståndsanspråk i Europa av amerikansk modell.
We definitely want to avoid collective claims in Europe along the lines of the US model.
SwedishSom jag sa till parlamentet den 23 september är denna kris inte bara en amerikansk kris.
As I said to Parliament on 23 September, this crisis is not just an American crisis.
SwedishJag säger guvernör, för att det är uppenbart att Karzai bara är en amerikansk guvernör.
I say governor because Mr Karzai is clearly little more than a US governor.
SwedishWebbplatser som Twitter lyder under amerikansk rätt, efter deras servrar finns i USA.
Sites like Twitter are subject to US legislation, as their servers are based in the US.
SwedishSom jag ser det innebär det att vi inför amerikansk lagstiftning i EU.
In my view, this means we are introducing the laws of the United States here.
SwedishNatos trovärdighet och potential är dock fortfarande beroende av amerikansk militärkraft.
However, NATO's credibility and potential still relies on US military might.
SwedishSom en av talarna poängterade, så hade det mest att göra med amerikansk inrikespolitik.
As one of the speakers pointed out, it was mostly to do with American domestic affairs.
SwedishEtt av dess huvudsakliga mål är att befria Europeisk säkerhet från amerikansk inblandning.
One of its key aims is to remove American involvement in European security.
SwedishLåt oss ta vara på det tillfälle som en ny amerikansk president ger oss.
Let us take advantage of the opportunity afforded by a new US President.
SwedishVilken amerikansk medborgare som helst kan resa vart som helst i Europa utan visum.
Any American citizen can come to anywhere in Europe without a visa.
SwedishEn brottmålsdomstol utan amerikansk medverkan är naturligtvis en försvagad domstol.
An International Criminal Court without American participation is naturally a weakened court.
SwedishFör det första medger man att en amerikansk lag gäller i Europeiska unionen.
First we admit that an American law is valid in the European Union.
SwedishDet är en amerikansk sjukdom som orsakas av billiga, tillgängliga pengar.
It is an American disease that has been caused by cheap, loose money.
SwedishSom en amerikansk utrikesminister sade: " det bästa vapnet inför framtiden är livsmedelsvapnet" .
As one American secretary of state said, food is the best weapon of the future.