SV

alternativ {adjektiv}

volume_up
alternativ
volume_up
alternative {adj.} (something that represents an equ)
I många fall finns det inget alternativ till offentliga transporttjänster.
In many cases, there is no alternative public transport service available.
Undersökningen kommer att innehålla en analys av olika alternativ för samarbetet.
It will include an analysis of alternative preferences for cooperation.
Alternativ tvistlösning i civil-, handels- och familjerättsliga ärenden (
Alternative dispute resolution in civil, commercial and family matters (

Användningsexempel för "alternativ" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför finns bara ett alternativ när det gäller subventioner - att avskaffa dem.
Hence there is only one choice as far as subsidies are concerned: abolish them.
SwedishVi måste naturligtvis fråga oss om det finns något alternativ till denna politik.
We must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.
SwedishOlika alternativ till DCM-baserade färgborttagningsmedel finns redan på marknaden.
Various alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
SwedishDet andra målet är att skapa nya alternativ i debatten om strukturella reformer.
The second objective is to create new options in the debate on structural reforms.
SwedishDetta företag har visat att det är möjligt att utveckla alternativ som fungerar.
That company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
SwedishEnligt mig finns det bara dåliga alternativ till denna stabiliseringsstrategi.
In my view there are only worse alternatives to this strategy of stabilisation.
SwedishMissförstå mig inte, direktivet utesluter alls icke deponering som ett alternativ.
Make no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
SwedishErfarenheten i dessa länder har visat att det finns alternativ till dessa gaser.
Experience in those countries has shown that there are alternatives to these gases.
SwedishVi föreslår ett alternativ som är mycket bättre än den nuvarande situationen.
We are proposing an alternative that is much better than the current situation.
SwedishDet finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.
There are two options for reporting inappropriate photos based on the image source.
SwedishMed detta alternativ uppdateras länkar bara på begäran när ett dokument laddas.
Use this option to update the links only on request while loading a document.
SwedishSjälv anser jag att det finns alternativ till forskning på embryonala stamceller.
I myself believe that there are alternatives to embryonic stem cell research.
SwedishDessa alternativ till kadmium är vad vi verkligen behöver, och de finns redan.
These alternatives to cadmium are what we really need, and they already exist.
SwedishEn mycket stor majoritet av medlemsstaterna gav särskilt detta alternativ sitt stöd.
In particular, a very large majority of the Member States supported this option.
SwedishVi har sökt efter alternativ, och det råder ingen brist på förslag och idéer.
We looked for alternatives, and there is no shortage of suggestions and ideas.
SwedishDetta alternativ skulle leda till ett andra klassens EU i den nya världsordningen.
This option would result in a Europe which is second class in the new global order.
SwedishOavsett vilket är och förblir det inget alternativ för vår grupp att häva embargot.
No matter what, the lifting of the arms embargo cannot be an option for our group.
SwedishEtt alternativ är en 26:e EU-bestämmelse för övervakning av globala aktörer.
One possible option is a 26th European regime for supervision of global actors.
SwedishNaturligtvis måste ni granska lagstiftningen, vad finns det för alternativ?
Naturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
SwedishGe dem ett alternativ till fruktlöst våld och en anledning att anta utmaningen.
Give them an alternative to hopeless violence and a reason to rise to the challenge.

Synonymer (svenska) till "alternativ":

alternativ
alternativt
Swedish