"Alsace" - Engelsk översättning

SV

"Alsace" på engelska

EN
EN

"Alsace" på svenska

SV
SV

Alsace {egennamn}

volume_up
1. geografi
Alsace
Detta är en generell tendens, som varken besparar Rhône-Alpes eller Alsace.
This is a generalised tendency, sparing neither the Rhône-Alpes, nor Alsace.
Såvitt jag vet är Alsace eller Andalusien relativt rika regioner ur jordbrukssynpunkt.
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
Samma sak gäller för övrigt människorna i Alsace och Lorraine som jag vill hylla.
The same comments apply, moreover, to the people of Alsace and Lorraine, to whom I pay homage.
EN

Alsace {egennamn}

volume_up
1. geografi
Alsace
This is a generalised tendency, sparing neither the Rhône-Alpes, nor Alsace.
Detta är en generell tendens, som varken besparar Rhône-Alpes eller Alsace.
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
Såvitt jag vet är Alsace eller Andalusien relativt rika regioner ur jordbrukssynpunkt.
The same comments apply, moreover, to the people of Alsace and Lorraine, to whom I pay homage.
Samma sak gäller för övrigt människorna i Alsace och Lorraine som jag vill hylla.

Användningsexempel för "Alsace" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är en generell tendens, som varken besparar Rhône-Alpes eller Alsace.
This is a generalised tendency, sparing neither the Rhône-Alpes, nor Alsace.
SwedishSamma sak gäller för övrigt människorna i Alsace och Lorraine som jag vill hylla.
The same comments apply, moreover, to the people of Alsace and Lorraine, to whom I pay homage.
SwedishSåvitt jag vet är Alsace eller Andalusien relativt rika regioner ur jordbrukssynpunkt.
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
SwedishDe som förespråkar sätet i Alsace måste göra sig mer hörda.
The supporters of the Alsace seat must speak out more.
SwedishAlla som åkte till Strasbourg med bil eller järnväg kunde övertyga sig om hur stormen rasat också i Alsace.
Anyone travelling to Strasbourg by car or by rail would have been able to see for themselves that storms raged in Alsace as well.
SwedishVad skulle ske om det tyska klagomålet och denna särskilda tolkning av mänsklig värdighet tillämpades på Alsace och Lorraine?
What would happen if the German lament and specific interpretation of human dignity were applied to Alsace and Lorraine?
SwedishDetta påminner mig mycket om Tysklands och Frankrikes konflikt över Alsace-Lorraine, där detta sammanträde hålls.
This very much reminds me of the dispute between Germany and France over the Alsace-Lorraine region - where this sitting is being held.
SwedishTa bara Robert Schuman som exempel, som kom från Alsace-Lorraine och gick vidare till att bli EU:s grundare för 50 år sedan.
Just take Robert Schuman as an example, who was from Alsace-Lorraine and went on to become the founding father of the EU 50 years ago.
SwedishDet är därför alla i Europa, särskilt de unga, behöver en fortsatt närvaro av den europeiska demokratin i huvudstaden i Alsace.
This is why everyone in Europe, especially the young, needs the continuing presence of European democracy in the capital of Alsace.
SwedishDet är i min egenskap av ledamot av parlamentet, och som Alsace-invånare, som jag protesterar mot att Bryssel valts för detta extra sammanträde.
As a Member of this House and a native of Alsace, I protest against the choice of Brussels for this extraordinary sitting.
SwedishSlutligen kommer jag från Alsace och vet därför i vilken utsträckning kärnkraftverket i Fessenheim oroar våra tyska och schweiziska grannar.
Finally, I am from Alsace and therefore know the extent to which the Fessenheim nuclear power plant concerns our German and Swiss neighbours.
SwedishJag vill citera ledaren i dagens nummer av lokaltidningen Les Dernières Nouvelles d'Alsace, som lyder: ”L'Europe a capitulé” - Europa har kapitulerat.
I would like to recall the editorial in today's local newspaper, Les Dernières Nouvelles d'Alsace: 'L'Europe a capitulé' - Europe has capitulated.
SwedishEnbart i Alsace-området har över 6,5 miljoner kubikmeter träd skövlats vilket utgör ett till tre års utvinning beroende på träslagen.
Thus, in the Alsace region alone, more than 6.5 million cubic metres of woodland has been devastated, which is essentially equivalent to one to three years ' harvests.
SwedishStrasbourgs kommun och landskapet Alsace äger majoriteten av aktierna i SERS, sammanlagt 60 procent, varför de måste utnyttja sin bestämmanderätt.
The city of Strasbourg and the Alsace Region have the controlling interest in SERS, owning 60% of the shares in all. They must therefore wield their power.
SwedishSom Albert Schweitzer, den berömde mannen från Alsace, sade: första steget i utvecklingen av etiska regler är en känsla av solidaritet med andra människor.
As that famous man from Alsace, Albert Schweitzer, said, the first step in developing ethical rules is a feeling of solidarity with other human beings.
SwedishSom ett exempel kan jag nämna att man i regionen Alsace har stora svårigheter med att dämpa den vägburna transittrafikens katastrofala effekter.
I would mention, by way of example, the serious difficulties that the Alsace region is encountering in terms of reducing the catastrophic effects of transit traffic by road.
SwedishVi måste se till att stödja denna verksamhet som spelar en inte försumbar roll för landsbygdsstrukturens överlevnad i ett stort antal regioner, som i Alsace.
We must ensure that there is support for such activity as it plays an important role in preserving the fabric of rural society in a number of regions, such as in Alsace.
SwedishNär jag tar mig till Strasbourg har jag alltid privilegiet att få köra genom de underbara regionerna Pfalz och Alsace, där jag köper mitt vin.
   Mr President, I always have the privilege, when I make my way to Strasbourg, of driving through the wonderful regions of the Palatinate and Alsace, where I buy my wine.
SwedishVarför överlåter vi inte till parlamentet att besluta att vi aningen ska sammanträda här i denna vackra stad i Alsace permanent eller att vi ska sammanträda permanent i Bryssel?
Why do we not simply put it to this House that we should meet either permanently here in this handsome Alsatian town or we should meet permanently in Brussels?
SwedishI dag kommer vi att följa ert råd och dricka ett - eller kanske två - glas vin från Alsace.
Today we will take note of what you say and have a glass or two of Alsace wine, although we do not know how much tax is put on it, but I suppose it is a lot.

Synonymer (engelska) till "Alsace":

Alsace