SV

allvarligt {adverb}

volume_up
allvarligt (även: på allvar)
volume_up
seriously {adv.} (not jokingly, in a serious way)
Riskerna har allvarligt överskattats på grundval av skandalöst dålig dokumentation.
The risks have been seriously overstated on the basis of scandalously poor evidence.
Ösamhällen över hela Europeiska unionen är allvarligt missgynnade.
Island communities throughout the European Union are seriously disadvantaged.
Detta skulle allvarligt undergräva kommissionens möjlighet att tillämpa denna åtgärd.
This would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.
allvarligt (även: svårt, strängt)
Den barriären skulle allvarligt kunna begränsa tillgången på dessa fordon.
This barrier could severely restrict access to these vehicles.
Denna modifierade språklag inskränker allvarligt de etniska minoriteternas fria språkanvändning.
This modified language law severely curtails free use of the languages of ethnic minorities.
Viktiga områden som turism och industri skadades allvarligt.
Important areas such as tourism and industry were severely damaged.
allvarligt (även: allvarsamt)
Bestånden av tonfisk i Medelhavet är också allvarligt hotade.
Stocks of tuna in the Mediterranean Sea are also gravely threatened.
Václav Havel är allvarligt sjuk och har lagts in på sjukhus.
Václav Havel is gravely ill and has been hospitalised.
De folk vi företräder är emellertid även allvarligt oroade över den globala finanskrisen.
However, the people we represent are also gravely concerned about the global financial crisis.
allvarligt (även: högtidligt)
allvarligt (även: på allvar, allvarligen)
Därför ber jag er allvarligt att ursäkta hans frånvaro, som beror på tvingande skäl.
I would therefore earnestly request that you excuse his absence; it really is for urgent reasons.
Jag vädjar allvarligt till er, fru kommissionsledamot, att inte låta en sådan brist på solidaritet mellan medlemsstater uppstå.
I earnestly appeal to you, Commissioner, that such a lack of solidarity among Member States should not come about.
Av det skälet har vi än en gång lagt fram förslagen i fråga och jag uppmanar er allvarligt att anta dem.
For this reason, we have once again submitted the relevant motions, and I earnestly ask you to give them a majority.
allvarligt (även: på allvar)

Användningsexempel för "allvarligt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLäget är följande: vi har ett mycket allvarligt humanitärt problem att hantera.
The situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands.
SwedishSom jag sade anser jag att vi verkligen borde överväga dessa frågor allvarligt.
As I said, I feel that we should give these questions very serious consideration.
SwedishFör närvarande är emellertid dessa allvarligt hotade under den nuvarande regimen.
However, currently, these are all under serious threat with the present regime.
SwedishDet är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.
It is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.
SwedishVad var det om inte ett allvarligt krav på demokrati och ökad ekonomisk rättvisa?
What was this if not a solemn demand for democracy and for more economic justice?
SwedishMen i just ändringsförslag 125 finns det ett mycket allvarligt översättningsfel.
However, in Amendment 125 in particular, there is a very serious translation error.
SwedishNi har sagt det flera gånger - detta är ett mycket allvarligt problem.
Madam President, you have said several times that this is a very serious problem.
SwedishFörsurningen är fortfarande ett allvarligt hot mot Europas skogar.
Mr President, acidification still presents a serious threat to Europe's forests.
SwedishGenom detta förslag införs några oacceptabla åtgärder, vilket är mer allvarligt.
I shall devote the last seconds of my speaking time to Mrs Korhola’ s report.
SwedishDe inser att det för närvarande inte finns något allvarligt hot mot EU-industrin.
They accept that at the moment, there is no serious threat to the EU industry.
SwedishÄven om detta givetvis inte gör det problem som ni tar upp mindre allvarligt.
In no way does this diminish the enormity of the problem you are talking about.
SwedishFlaskhalsarna i infrastrukturen vid gränserna är ett annat allvarligt hinder.
The infrastructure bottlenecks at the borders represent another serious obstacle.
SwedishBortsett från frågan om mångspråkighet är detta också ett mycket allvarligt problem.
Quite apart from the multilingualism issue, this is also a very serious problem.
SwedishJag skulle naturligtvis vilja tillägga att det är någonting mycket allvarligt.
Of course, I would like to add that that is something which is of serious concern.
Swedish(Skratt) (Applåder) Allvarligt talat är tanken med placebo-utbildning intressant.
(Laughter) (Applause) But, actually, the point of placebo education is interesting.
SwedishVi har ett allvarligt klimatproblem.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, there is a serious climate problem.
SwedishDenna typ av argument är oacceptabla på ett sådant allvarligt och känsligt område.
Arguments such as this are unacceptable in such a serious and sensitive area.
SwedishSom jag sade tidigare är problemet allvarligt, men vi kan göra det till en möjlighet.
As I said before, the problem is serious but we can turn it into an opportunity.
SwedishDen har stigit från 0,84 till 1,30, vilket allvarligt har skadat vår konkurrenskraft.
It has risen from 0.84 to 1.30, causing extensive damage to our competitiveness.
SwedishDetta är verkliga, särskilda problem som orsakar våra medborgare allvarligt lidande.
These are genuine, specific problems which cause grave suffering to our citizens.

Synonymer (svenska) till "allvarligt":

allvarligt
Swedish
allvarlig