"allvarlig skada" - Engelsk översättning

SV

"allvarlig skada" på engelska

SV

allvarlig skada {utrum}

volume_up
allvarlig skada
Det första utvidgar gränserna för straffrättsligt ansvar till beteende som orsakar väsentlig skada för människor, med undantag av det begränsade kriteriet med dödsfall eller allvarlig skada.
The first extends the scope of criminal responsibility to behaviour resulting in substantial harm to people, beyond the limited criterion of death or serious injury.

Användningsexempel för "allvarlig skada" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet avtalet har nu lidit allvarlig skada genom detta återupptagande av våld.
That agreement has now been stricken to the heart by this resumption of violence.
SwedishBarnens självbild kan ta allvarlig skada och deras potential går till spillo.
The children's self-image can suffer serious damage and their potential can be squandered.
SwedishDe förorsakar nu faktiskt sin största kund allvarlig skada.
In actual fact, they are now causing major detriment to their top customer.
SwedishVissa av regionens medlemsstater, däribland Lettland, har tagit allvarlig skada av den ekonomiska krisen.
Some of the region's Member States, including Latvia, have been severely hit by the economic crisis.
SwedishMen avtalet orsakar allvarlig skada för alla de yttersta randområdena, som är kända för att vara mycket sårbara.
However, the agreement causes real damage to all the outermost regions, which are known to be highly vulnerable.
SwedishDjuren tar allvarlig skada, till följd av risken för friktion, skavning, skador och slagsmål som kan uppstå.
The animals are seriously harmed, because of the risk of the friction, rubbing, injuries and fights which may arise.
SwedishAllt det är former av brottslighet som gör allvarlig skada på EU-budgeten, både med avseende på inkomster och på utgifter.
They are all forms of crime which cause serious harm to the EU's budget, both on the revenue side and the expenditure side.
SwedishAllt det är former av brottslighet som gör allvarlig skada på EU-budgeten, både med avseende på inkomster och på utgifter.
They are all forms of crime which cause serious harm to the EU' s budget, both on the revenue side and the expenditure side.
SwedishStormen har orsakat allvarlig skada.
SwedishVi vet att Rysslands anseende internationellt sett har tagit allvarlig skada av kriget i Tjetjenien.
Mr President, ladies and gentlemen, we know that Russia' s international standing has been seriously damaged by the Chechen war.
SwedishUtöver att åsamka företag på den inre marknaden allvarlig ekonomisk skada kan dessa produkter allvarligt skada konsumenterna.
In addition to the serious economic damage to businesses in the internal market, these products can cause serious harm to consumers.
SwedishTillfälliga nödåtgärder, som t.ex. att dra in tullättnader, kan vidtas om europeiska producenter åsamkas allvarlig skada.
Temporary emergency measures, such as suspending the tariff cuts, can be adopted in the event that serious damage is caused to European producers.
SwedishJag tycker inte om att ta till orda i sådana här debatter men det handlar här om en allvarlig sak som kan skada kammarens anseende.
Mr President, I do not gladly intervene in this kind of discussion, but this is a serious matter where the reputation of Parliament is at stake.
SwedishJag tänker speciellt på sektorns små och medelstora företag som vi försöker hjälpa på alla vis och som skulle lida allvarlig skada.
I am referring in particular to the small and medium-sized enterprises in the sector that we are trying to help anyway, and which would suffer considerable damage.
SwedishDen region jag kommer från, Sicilien, drabbas av perioder av vattenpåfrestning och torka regelbundet varje år, till allvarlig skada för jordbruket.
The region I come from, Sicily, suffers periods of water stress and drought every year on a regular basis, resulting in severe damage to agriculture.
SwedishMiljöförstöring och felaktig planering orsakar allvarlig skada på kustregioner.
The sustainability and future of our coastal areas is not self-evident, environmental degradation and wrong planning cause severe harm to coastal regions.
SwedishLuftfartsindustrin har lidit allvarlig skada under det senaste årtiondet, och även om det har skett vissa förbättringar är den fortfarande bräcklig, särskilt i EU.
The aviation industry has suffered massively over the last decade and although there is some improvement, it is still fragile, particularly in Europe.
SwedishDet har åsamkat tillverkaren allvarlig ekonomisk skada, för i över 15 år han har väntat på svar utan att kunna släppa ut sin produkt på marknaden.
This has had a serious economic impact on the manufacturer, because he has been waiting for a response for more than 15 years and cannot place his product on the market.
SwedishDe utrotar inte PKK, de orsakar allvarlig diplomatisk och politisk skada och, framför allt, försvårar lösningen på kurdproblemen i Turkiet.
They do not root out the PKK, they cause immense diplomatic and political damage and - most importantly - they make a solution to the Kurdish problem in Turkey much more difficult.
SwedishDetta orsakar allvarlig skada och olägenheter för de företag som inte känner till den informationen och åtar sig att agera enligt de fastställda kriterierna.
This causes serious damage and inconvenience to those companies that are unaware of that information and commit to acting according to the parameters established.

Liknande översättningar för "allvarlig skada" på engelska

allvarlig adjektiv
skada verb
skada substantiv