SV

allvarlig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Situationen är mycket allvarlig när det gäller tillgången på forskare.
The situation as regards researchers is very bad.
Situationen är särskilt allvarlig när det gäller honungsbin.
The situation is particularly bad when it comes to honey bees.
Situationen är synnerligen allvarlig nära gränsen mellan Mexiko och Förenta staterna.
The situation is especially bad close to the border between Mexico and the United States of America.
Vi står inför en mycket allvarlig krissituation i Mellanöstern.
We are faced with a very grave crisis situation in the Middle East.
Situationen är i dag fortfarande lika allvarlig som den har varit i många år.
The situation today remains as grave as it has been for many years.
Allt detta sker mot bakgrund av en allvarlig situation.
All this is happening against the backdrop of a grave situation.
Situationen är särskilt allvarlig i vissa länder, såsom Nederländerna.
The situation is particularly serious in certain countries, like the Netherlands.
Detta är en allvarlig punkt, och jag anser att den förtjänar ett allvarligt svar.
This is a serious point, and I think it deserves a serious reply.
Denna brist blev smärtsamt tydlig när en allvarlig miljökatastrof inträffade.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
allvarlig (även: högtidlig, gravallvarlig)
På den socialdemokratiska gruppens vägnar vill jag ge ordförande Barroso en allvarlig varning.
On behalf of the Socialist Group, let me give President Barroso a solemn warning.
Vi vill inte gå så långt, men vi anser att vi måste utfärda en allvarlig och sträng varning.
We do not want to go that far, but we believe that we must issue a solemn and severe warning.
Jag vill, i allvarliga ordalag, tala om att jag och många européer med mig hyser stor oro.
I should like to inform you, in solemn terms, of the anxiety shared by myself and by many Europeans.
The situation is therefore serious and urgent.
Jag har alltid sagt att vi står inför ett allvarligt och brådskande problem.
Mr President, I have always said that this is a serious and urgent problem.
– Problemet med asylsökande och illegala invandrare i EU är akut, allvarligt och oroande.
The problem of asylum seekers and illegal immigration in Europe is urgent, serious and worrying.
2. näringsliv
allvarlig
Man föreslår bestämmelser av ordinärt snitt för att bemöta en allvarlig nödsituation.
An ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
Inför en sådan allvarlig humanitär kris räcker det inte med en läpparnas bekännelse.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Jag måste dock rikta allvarlig kritik mot EU:s solidaritetsfond.
However, I must make a severe criticism of the European Union Solidarity Fund.

Användningsexempel för "allvarlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag uppmanar kommissionen att ta en allvarlig titt på detta förgyllningsproblem.
I would ask the Commission to have a serious look at this problem of gold-plating.
SwedishMin procedurfråga är inte lika allvarlig som någon av de föregående.
Mr President, my point of order is not as serious as some of the previous ones.
SwedishLyckligtvis är situationen i de andra drabbade medlemsstaterna inte lika allvarlig.
The situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
SwedishToppmötet i Helsingfors ägde rum mot en mycket allvarlig bakgrund.
Mr President, the summit in Helsinki took place against a very serious background.
SwedishJag tycker emellertid att stödet till tobaksodlingen är en väl så allvarlig fråga.
However, I think that support for tobacco growers is a matter of serious concern.
SwedishDen verklighet som döljer sig bakom dessa rapporter är en ytterst allvarlig fråga.
The situation underlying this number of reports is a matter of gravest concern.
SwedishDenna brist blev smärtsamt tydlig när en allvarlig miljökatastrof inträffade.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
SwedishDet råder för närvarande en allvarlig humanitär kris i Nordkorea.
Madam President, there is currently a serious humanitarian crisis in North Korea.
SwedishOm inte, kommer det att leda till en allvarlig kris i våra relationer med Turkiet.
A failure to do so will provoke a serious crisis in our relations with Turkey.
SwedishJag tvivlar inte på att de som har talat här ser detta som en allvarlig fråga.
I have no doubt that those who have spoken here regard it as a serious matter.
SwedishVad händer då om detta leder till en allvarlig olycka som stänger en stor hamn?
What happens if it then results in a serious incident, closing a major port?
SwedishVi står nu inför en allvarlig kris inom grundläggande sanitet som rör oss alla.
We are now facing a serious crisis in basic sanitation that involves us all.
SwedishDet avtalet har nu lidit allvarlig skada genom detta återupptagande av våld.
That agreement has now been stricken to the heart by this resumption of violence.
SwedishJag vill informera parlamentet om en mycket allvarlig fråga.
   – Mr President, I should like to apprise plenary of a very serious matter.
SwedishDetta är en exceptionellt allvarlig situation och vi behöver exceptionella svar.
This is an exceptionally serious situation and we need exceptional answers.
SwedishVi ber er därför att omedelbart ta en mycket allvarlig titt på dessa frågor.
We would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
SwedishDet är värt att komma ihåg vilken allvarlig lemlästning en abort är för en kvinna.
It is worth remembering what a serious mutilation an abortion is for a woman.
SwedishNu måste vi lugna ner oss och inte fortsätta att tala om hur allvarlig krisen är.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
SwedishJag instämmer i kommentarerna om förfalskade mediciner, vilket är en allvarlig fråga.
I endorse the comments made on counterfeit medicines, which is a serious concern.
SwedishMed tanke på hur allvarlig denna fråga är anser jag att detta är absolut berättigat.
I believe that, given the seriousness of the matter, this is absolutely justified.

Synonymer (svenska) till "allvarlig":

allvarlig
allvarligt
Swedish