SV

allvar {neutrum}

volume_up
Jag skulle vilja understryka situationens allvar.
I should like to emphasise the gravity of the situation.
Tema nummer ett är hotets allvar och ständiga närvaro.
Theme one is the gravity and permanence of the threat.
The gravity of the situation is plain for all to see.
Vi anser att det är av största vikt att utforska dessa med tanke på krisens allvar.
We believe it is essential to explore these given the severity of the crisis.
Tiden för att tala om krisens allvar är över.
The time for talking about the severity of the crisis has passed.
Omfattningen av och allvaret i den tragedi som drabbade vårt land berättigar en begäran om EU-stöd.
The scale and severity of the tragedy which struck our country justify appeals for EU support.

Användningsexempel för "allvar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
I very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
SwedishDet behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet på allvar.
It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
SwedishDet är om den känsliga frågan om införselkvoter som åsikterna på allvar går isär.
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
SwedishJag uppmanar EU:s medlemsstater att ta itu med dessa frågor på största allvar.
I urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
SwedishNär kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
When will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
SwedishMen ändå är kompetensflykten en fråga som vi är tvungna att ta itu med på allvar.
But still, the brain drain is a question which we have to address very seriously.
SwedishJag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
I very much hope that the Commission will take Parliament’s demands seriously.
SwedishRyssland är en viktig partner för EU och vi tar våra förbindelser på stort allvar.
Russia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
SwedishJag var själv ordförande för OSSE 2000 och tog de här frågorna på stort allvar.
I myself chaired the OSCE in the year 2000, and took these matters very seriously.
SwedishMenar vi verkligen allvar med vårt ansvar eller spelar vi ett politiskt spel här?
Are we being serious about our responsibility or are we playing politics here?
SwedishVi måste även fortsätta att på allvar fullfölja våra internationella åtaganden.
We also have to continue to seriously implement our international commitments.
SwedishJag vet från den debatt som förevarit att ni tar integrationsfrågan på allvar.
I know from the previous debate that you take the issue of integration seriously.
SwedishAlla talar om dem, men ingen gör på allvar en insats när det kommer till kritan.
Everyone talks about them, but no one makes a serious effort when it really counts.
SwedishJag anser att det är viktigt att vi på allvar beaktar de möjligheter som nu ges.
I feel it is important that we seriously consider the opportunities opened up here.
SwedishVi måste ta itu med dem alla om vi menar allvar med en europeisk försvarsidentitet.
We have to address them all if we are serious about a European defence identity.
SwedishDessutom tar man på allvar hänsyn till vårt ansvar gentemot utvecklingsländerna.
Further, it takes serious note of our responsibilities towards the developing world.
SwedishUnionen måste visa även dem att den strävar efter att på allvar befrämja folkhälsan.
The Union must show them too that it seriously intends to improve public health.
SwedishOm vi ska ta samförståndet på Bali på allvar måste vi börja med minst 25 procent.
If we take the Bali consensus seriously, we have to start with at least 25%.
SwedishFör det fjärde och sista anser jag att vi måste arbeta med valförfarandet på allvar.
Fourthly, and finally, I believe we must work seriously on the electoral process.
SwedishOm inte, varför inte, om vi menar allvar med att utöva betydande ekonomisk press?
If not, why not, if we are serious about exerting serious economic pressure?

Synonymer (svenska) till "allvar":

allvar
Swedish