"alltmer" - Engelsk översättning

SV

"alltmer" på engelska

SV

alltmer {adverb}

volume_up
Misslyckandet berodde på det alltmer omfattande förkastandet av frihandelssystemet.
Failure was due to increasingly widespread rejection of the free trade system.
Det finns en ständig anspänning och levnadsförhållandena blir alltmer outhärdliga.
There is constant tension and living conditions are becoming increasingly miserable.
Arbetstagare och företag är alltmer rörliga på den europeiska arbetsmarknaden.
Employees and companies are increasingly mobile in the European job market.

Användningsexempel för "alltmer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishRecessionen kväver företagen, och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga.
The recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark.
SwedishEU står inför problemet att förfalskningsmetoderna blir alltmer sofistikerade.
The EU faces the problem of counterfeiting methods becoming more sophisticated.
SwedishDet är ett faktum att de intellektuella och sociala barriärerna blir alltmer rigida.
It is a fact that intellectual and social barriers are becoming ever more rigid.
SwedishI takt med att fler får jobb kommer också arbetslivets villkor alltmer i fokus.
As more people take up employment, the focus on working conditions increases.
SwedishFisken på våra tallrikar kommer alltmer sällan från Europeiska unionens vatten.
The fish on our plates comes more and more rarely from European Union waters.
Swedish. - (EN) I en starkt globaliserad värld pressas jordbrukarna alltmer.
in writing. - In a highly globalised world, farmers face increasing pressure.
SwedishDet är bara det att vi alltmer sällan lyckas omsätta idéerna i verkliga produkter.
We just manage less and less often to convert these ideas into real products.
SwedishMisslyckandet berodde på det alltmer omfattande förkastandet av frihandelssystemet.
Failure was due to increasingly widespread rejection of the free trade system.
SwedishHan står inför faran med ett Iran som alltmer närmar sig att bli en kärnvapenmakt.
He faces the danger of an Iran which is coming ever closer to being a nuclear power.
SwedishDet finns en ständig anspänning och levnadsförhållandena blir alltmer outhärdliga.
There is constant tension and living conditions are becoming increasingly miserable.
SwedishArbetstagare och företag är alltmer rörliga på den europeiska arbetsmarknaden.
Employees and companies are increasingly mobile in the European job market.
SwedishMisslyckandet berodde på det alltmer omfattande förkastandet av frihandelssystemet.
Failure was due to increasingly widespread rejection of the free trade system.
SwedishVårt utbyte är alltmer dynamiskt, som talman Josep Borrell Fontelles påpekade.
Our exchange is increasingly dynamic, as President Borrell has pointed out.
SwedishDet alltmer bittra politiska dödläget har lett till fyra onödiga dödsfall.
The increasingly bitter political stalemate has resulted in four needless deaths.
SwedishJa, vi kommer att överväga partnersamverkan även på detta område alltmer i framtiden.
Yes, we intend to consider twinning also in this field more and more in the future.
SwedishBetänkandet ingår dock i en genre som jag finner alltmer verklighetsfrämmande.
The report, however, forms part of a genre that I feel is becoming increasingly unreal.
SwedishRyssland är en auktoritär stat med en alltmer aggressiv utrikespolitik.
Russia is an authoritarian state with an increasingly aggressive foreign policy.
Swedish. – Jag känner mig alltmer ödmjuk inför de komplimanger som föräras mig.
   . I am increasingly humbled by the compliments that are being paid to me.
SwedishSå vad vi har, alltmer, är att mobiltelefoner tränger sig ut igenom hela vårt samhälle.
So what we have, increasingly, is cell phones just permeating out through society.
SwedishUppgifter visar att vi hamnar alltmer på efterkälken på ett stort antal områden.
The facts show that we are falling further and further behind in a large number of areas.