"alltjämt" - Engelsk översättning

SV

"alltjämt" på engelska

SV

alltjämt {adverb}

volume_up
Förberedelser rörande penningpolitiska förfaranden pågår alltjämt.
Preparations for monetary policy procedures are still underway.
Den institutionella reformen kvarstår alltjämt, vilket är bäst.
Institutional reform is still pending, but it is better that it should be.
Där har man fortfarande ungefär 40 fartyg, redan gamla, alltjämt under egen flagg.
It still has a fleet of 40 boats, an old fleet still using drift-nets.
Det kan inte sluta på annat sätt och därför riktar vi alltjämt en kraftig vädjan till båda parter.
That is why we constantly make powerful appeals to both parties.
PPE-gruppen är beredd att möta denna historiska uppgift för vår gamla, sig alltjämt förnyande europeiska kontinent.
The Group of the European People's Party sets itself this historic task for our old continent of Europe, which is constantly renewing itself.
Vi måste alltjämt påpeka att återupptagandet av utvecklingssamarbetet och även förstärkningen av det bara är möjligt om den togolesiska regeringen också tillfredsställer dessa krav.
We must constantly emphasize that the resumption of development cooperation, much less its expansion, is only possible if the Government of Togo meets these requirements.

Användningsexempel för "alltjämt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns alltjämt för många skillnader, särskilt i fråga om kontrollerna.
There are still too many disparities, particularly in relation to the controls.
SwedishVi har här i Europa alltjämt en bra bilindustri, som omfattar lätta och tunga fordon.
In Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.
SwedishVi är trots allt alltjämt den största biståndsgivaren till afrikanska länder.
We do, after all, continue to be the greatest donor to African countries.
SwedishDessa symboler står alltjämt för de värderingar som Europeiska unionen bygger på.
These symbols continue to be vehicles of the values on which the European Union is based.
SwedishBashälsovård och reproduktiv hälsa kräver alltjämt stora investeringar.
Basic health care and reproductive health care still require major investments.
SwedishJag är alltjämt orolig för att fler papper inte leder till mer öppenhet.
Yet I am always concerned that having more documents does not lead to transparency.
SwedishTerrorismen måste bekämpas kraftfullt, men mänskliga rättigheter måste alltjämt respekteras.
Terrorism must be combated vigorously, but human rights must still be respected.
SwedishNär kommer vi att få de transeuropeiska nätverk som vi alltjämt väntar på?
When will we have trans-European networks, which we are still waiting for?
SwedishDär har man fortfarande ungefär 40 fartyg, redan gamla, alltjämt under egen flagg.
It still has a fleet of 40 boats, an old fleet still using drift-nets.
SwedishBashälsovård och reproduktiv hälsa kräver alltjämt stora investeringar.
Far from AIDS being driven back, the progress of the epidemic has not been stemmed.
SwedishDetta är enligt min mening alltjämt det centrala ämnet och problemet i unionen.
To my mind, that is still the central theme and problem in the Union.
SwedishLiksom tidigare är Rumänien alltjämt en varm anhängare av Nabucco-projektet.
Romania has been and remains a strong supporter of the Nabucco project.
SwedishTusentals medborgare ruinerades och är nu, medan vi talar, alltjämt i fara.
I hope, Commissioner, that you will be able to help us more than your predecessor could.
SwedishDet andra budskapet står att finna i Kroatiens alltjämt mycket svåra ekonomiska situation.
The other message is contained in Croatia's still very difficult economic situation.
SwedishAlldeles för många romer utsätts alltjämt för rasism, diskriminering och social utestängning.
Too many Roma are still victims of racism, discrimination and social exclusion.
SwedishTusentals medborgare ruinerades och är nu, medan vi talar, alltjämt i fara.
Thousands of citizens were driven into bankruptcy and are now, as we speak, still at risk.
SwedishDe europeiska forskningsmedlen utgör alltjämt bara en bråkdel av de nationella budgetarna.
European research funds continue to be only a fraction of national budgets.
SwedishTurkiet köpslår alltjämt med EU när det gäller alla små förpliktelser.
It is still haggling over every tiny obligation towards the European Union.
SwedishDe åtgärder som vidtas för att bekämpa diskrimineringen av romer är alltjämt otillräckliga.
Measures taken to combat discrimination against the Roma continue to be insufficient.
SwedishI avtalet tillåts dock alltjämt massöverföring av data (bulkdata).
This agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).

Synonymer (svenska) till "alltjämt":

alltjämt
Swedish